FJ3020 Lexikologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Lexikologie je získání základních vědomostí o problematice tvorby slovní zásoby, jejím vývoji, obohacování a změnách se zaměřením na tvorbu a význam slov (přednáška), které jsou procvičovány v seminářích.
Výstupy z učení
Na závěr tohoto kurzu jsou studenti schopni: interpretovat základní lexikální pojmy, uplatnit v praxi základní vědomosti o problematice současné slovní zásoby, jejích zdrojích, vývoji, obohacování a změnách z pohledu obecné lingvistiky a sociolingvistiky.
Osnova
 • 1. Zdroje slovní zásoby, historický vývoj. 2. Dubleta, výpůjčky, anglicismy a jejich francouzské ekvivalenty. 3. Tvorba slov: derivace, kompozice, změna mluvnické kategorie, zkratky, akronyma. 4. Zobecnění jmen vlastních, geografizmy. 5. Frazeologie, přísloví, ustálená rčení.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLANCHARD, S. a kol. Vocabulaire. 1. vyd. Paris : Editions Nathan, 1995. 254 s. ISBN 2-09-181037-1.
 • FURSTOVÁ, E. Vybrané kapitoly z francouzské lexikologie. 1. vyd. Praha : SPN, 1971. 110 s. ISBN 17-021-72.
 • GALISSON, R.. Lexicologie et enseignement des langues. 1. vyd. Paris : Hachette, 1979. 215 s. ISBN 2-01-005574-8.
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 700 s. ISBN 800414022X. info
  neurčeno
 • ŠABRŠULA, J. Základy francouzské lexikologie, Praha : SPN, 1983. 304 s. ISBN 17-117-82.
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Průběžné testy (min. průměrná úspěšnost 70 %)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FJ3020