HV2BP_LP Lidová píseň

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studijního předmětu je získat základní informace o hudebním folkloru na území České republiky. Pojem lidová kultura, folklor, základní znaky folkloru. Písňové sbírky v Čechách a na Moravě. Typy české a moravské lidové písně. Etnografické oblasti v Čechách a na Moravě – se zřetelem na problematiku lidové písně, instrumentální hudby a tance v jednotlivých regionech. Možnosti aplikace hudebního folkloru ve vyučovacím procesu. Na konci kurzu budou studenti schopni rozeznávat základní typy písní na území České republiky, budou seznámeni s typickými projevy tradiční lidové kultury a folkloru v nejvýraznějších etnografických regionech ČR. Budou schopni aplikovat poznatky do interpretačních i pedagogických činností.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni: - rozeznávat základní typy písní na území České republiky - poznávat typické projevy tradiční lidové kultury a folkloru v nejvýraznějších etnografických regionech ČR - budou schopni aplikovat poznatky do interpretačních i pedagogických činností
Osnova
  • Typologie lidových písní v České republice. Regionální zvláštnosti lidových písní a hudby. Charakter folklorního hnutí, nositelé folkloru. Sběry lidových písní, písňové sbírky. Hudebně folklorní jevy v kontextu s projevy tradiční lidové kultury. Poslech nahrávek, práce s písňovými sbírkami, dokumentačním materiálem apod.
Literatura
  • ROKYTA, J., STOLAŘÍK, I., ZENKL, L. Jak zpívat lidové písně. Ostrava: Krajské kultunrí středisko, 1990.
  • KUČEROVÁ, J. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. - II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008.
  • JANÁČEK, L. O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Red. J. Vysloužil. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.
  • JEŘÁBEK, R. Etnografická diferenciace. In: Slovník české hudební kultury. Red. J. Fukač, Vysloužil, J., Macek, P. Praha: Supraphon, 1997.
  • MARKl, J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon, 1987.
  • HORÁK, J. Naše lidová píseň. Praha: J. R. Vilímek, 1946.
Výukové metody
Typ výuky: seminář, teoretický výklad, prezentace hudebních ukázek, písňových záznamů, ikonografických pramenů, map. Diskuse v hodině, zpěv písňových ukázek.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: vypracování seminárního úkolu během semestru na dané téma(např. teoretické poznatky o zvláštnostech lidové hudby regionu a jejich praktická prezentace, sbírková tradice, nositelé současného folklorního hnutí, ukázky práce folklorních souborů apod.). Prezentace práce ve skupině studentů, teoretická část a praktické ukázky (zpěv, poslech hudby, video ukázky apod.).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV2BP_LP