HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se základní problematikou a kategoriemi hudební sociologie se zřetelem k možnostem aplikace výzkumných metod a technik v praxi empirických výzkumů. Koncepčně je obsahová náplň předmětu rozdělena do zhruba tří okruhů: první sleduje otázky metodologie oboru, druhý akcentuje vlastní metody a techniky empirického výzkumu v celé oblasti hudební kultury a třetí reflektuje zjištěná fakta o funkcích a proměnách sociální existence hudby v prostředí současné mediální společnosti.
Výstupy z učení
Studenti se orientují v základní problematice a kategoriích hudební sociologie se zřetelem k možnostem aplikace výzkumných metod a technik v praxi empirických výzkumů.
Osnova
  • 1.Hudební sociologie / postavení v rámci muzikologie a obecné sociologie, speciální úsekové sociologie, sociologie umění, kultury/ 2.Dějiny hudebně sociologického myšlení 3.Funkce hudby, proměny sociální existence hudby v současném světě 4.Sociologické aspekty hudebnosti a hudebního vkusu 5.Postoje k hudbě ve světle dosavadních empirických výzkumů 6.Praxe hudebně sociologických výzkumů - metody a techniky / pozorování, rozhovor, dotazník, zvukový dotazník, moderní výzkumné instrumenty - sémantický diferenciál, test sémantického výběru / 7. Základy statistického zpracování dat / jejich třídění, tabulky, grafy, interpretace , možnosti využití elektronických médií atd./ 8.Výběr objektů zkoumání -reprezentativnost výběrových souborů. 9.Hudební preference mládeže. 10.Místo hudby v hodnotové orientaci mládeže. 11. Problémy masové hudební kultury. Literatura: Bek, M. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96s. ISBN 80-7067-318-4. Bek, M. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Fukač, J. Mýtus a skutečnost hudby: traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. Gavora, P. Výzkumné metody v pedagogice: příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-. Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. 232s. ISBN 80-7178-749-3. Jandourek, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. 288s. ISBN 80-7178-535-0. Jirák, J. – Köplová, B. Média a společnost, Praha, Portál, 2003. 207s. ISBN 80-7178-697-7. Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181s. ISBN 80-85850-25-7. Kerlinger, F.N. Základy výzkumu chování. Praha: Academia, 1972. ISBN 000320799 Sak, P. Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: Petrklíč, 2000. 291s. ISBN 80-7229-042-8. Swoboda, H. Moderní statistika. Praha: Svoboda, 1977. 351s.
Literatura
  • Doporučená literatura viz osnova
Výukové metody
teoretická příprava a praktické cvičení
Metody hodnocení
Vlastní kolokvium proběhne jako rozprava nad konkrétní výzkumnou empirickou sondou, kterou studenti projektují a realizují v průběhu semestru. Rozsah seminární práce 10 normostran včetně literatury bez příloh, je nutno dodržet strukturu zprávy o výzkumu. Odevzdání písemné práce nejpozději týden před konáním kolokvia je podmínkou účasti na kolokviu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.