HV7MP_TUHS Teorie umění a hudební semiotika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět níže uvedeným sémiotickým a teoretickým pojmům v souvislostech: Umění, specifičnost uměleckého sdělování, výrazové prostředky jednotlivých druhů umění. Primární a sekundární funkce, potenciální a aktualizovaná hodnota, druhy postojů, proměnlivost norem. Extenzivní a intenzivní přechody, specifika artificiální a nonartificiální hudby. Problematika kýče, masové kultury. Pojem znaku, prezentace a reprezentace. Základní sémantické relace. Vnitřní skladba znaku a významu. Syntagma, paradigma. Třídění znaků (ikon, index, symbol).
Osnova
 • Program přednášek:
 • 1. Vztah estetiky a teorie umění. Umění, klasifikace umění, specifičnost uměleckého sdělování, výrazové prostředky jednotlivých druhů umění. Extenzivní a intenzivní přechody.
 • 2. Funkce, potenciální a aktualizovaná hodnota, proměnlivost norem. Základy obecné sémiotiky (syntaktika, sémantika a pragmatika). Teorie znaku.
 • 3. Vývoj obecné, uměnovědné a hudební sémiotiky
 • 4. Základní typy znaků: ikon, index, symbol; teorie znaků (type, token, interpretant, sémantém, metaznak).
 • 5. Umělecké dílo jako znakový systém, kódy v hudbě a ostatních druzích umění (problematika slohu, stylu). Denotace konotace; prezentace reprezentace ve vztahu k uměleckému dílu
 • 6. Problematika analýzy uměleckého díla
 • 7. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti
 • 8. Masová kultura obecně
 • 9. Kýč jako produkt masové kultury, problematika reklamy; tzv. midcult
 • 10. Problematika vztahu artificiální a nonartificiální hudby; komerčnost v hudbě
 • 11. Pragmatická rovina sémiotiky
 • Doporučená literatura: FUKAČ, J. - POLEDŇÁK, I. K typologickým polarizacím hudby, zejména polarizaci hudby artificiální a nonartificiální. Hudební věda, 1977, č. 4. CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing 1995. KULKA, T. Umění a kýč. Praha : Torst, 1997. 183 s. ISBN 80-85639-17-3. MAREK, Z. FALTUS, L. K sémantické analýze hudebního díla. Brno : PdF UJEP, 1982. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : Panton, 1985. ISBN (úvodní kapitoly) MASOVÁ KULTURA ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha : ARGO, 1995. ECO, U. Teorie sémiotiky : A Theory of Semiotics. Brno : JAMU, 2004. MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999. JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003. POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha : MF, 1999. SCRUTON, R. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha : Academia, 2003. SÉMIOTIKA A OBECNÁ TEORIE UMĚNÍ FALTUS, L.- MAREK, Z. K sémantické analýze hudebního díla. Praha : SPN, 1982. FALTUS, L. Hudební sémiotika pro skladatele. Brno : JAMU, 1993. FUKAČ, J. A KOL. Základy hudební sémiotiky. I, II.,III., Brno : MU, 1992. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha : Academia, 1979. VOLEK, J. Hudební struktura jako znak a hudba jako znakový systém, Opus musicum, 1981, č. 5, s. 129-142; č. 6, s. 161-174; č.10, s. 289-295. VOLEK, J. Základy obecné teorie umění. Praha : SPN, 1968. HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno : Host, 1999.
Literatura
 • SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. 410 s. JAMU. ISBN 80-85429-99-3. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika :řád věcí a řád člověka. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 86 s. ISBN 80-85865-03-3. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Vstupní podmínkou ke zkoušce je seminární práce (5-8 stran) na dohodnuté téma odevzdaná v zápočtovém týdnu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7MP_TUHS