JVp043 Ruština pro pedagogy - C

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp043/01: Po 8:00–9:50 učebna 59, J. Mikešová
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na středně pokročilé úrovni - úroveň B1 podle ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazykový kurz na úrovni B2. Cílem výuky je rozvinout a doplnit dovednosti potřebné ke studiu odborné literatury, rozvinout dovednosti poslechové, komunikační, psaní v oblasti obecné i odborné.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokázat schopnost poslechu s porozuměním na úrovni B2 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- prokázat schopnost čtení s porozuměním na úrovni B2 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- ústního projevu na úrovni B2 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- prokázat osvojení gramatických jevů typických pro jazykovou úroveň B2 SERRJ (z hlediska šíře a přesnosti užití); - prokázat osvojení slovní zásoby typické pro jazykovou úroveň B2 SERRJ (z hlediska šíře a přesnosti užití).
Osnova
  • 1) Rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat o obecných i odborných tématech (cestování,volný čas, místo bydliště, zájmy,univerzita, systém školství, studovaný obor, bakalářská práce, diplomová práce)a prezentovat svou bakalářskou práci. 2) Rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti bez problémů orientovali i v obtížnějších obecných i odborných textech. 3)Systematicky rozšiřovat slovní zásobu v obecné rovině, získat přehled o obecně-vědní slovní zásobě a o základní odborné terminologii (vést si individuální slovníček studovaného oboru). 4) Rozvinout syntaktické dovednosti zejména v oblasti odborného jazyka. 5) Zopakovat a prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu (slovesa být a mít, vyjadřování nutnosti,přechodníky a přídavná jména slovesná). 6) V písemném projevu zvládnout napsat krátké shrnutí odborného článku, vyhledat klíčová slova a relevantní informaci v textu a vyjádřit svůj názor k dané problematice.
Literatura
    povinná literatura
  • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
    doporučená literatura
  • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004. 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
  • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4. upr. vyd. Voznice: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
Výukové metody
Poslechová cvičení (s doplňujícími otázkami a následnou diskusí), nácvik porozumění čtenému odbornému a specifickému textu, překlad do češtiny, psaní CV, oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, obecná a akademická konverzace, nácvik mini-prezentace (studovaný obor).
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu: 1) docházka (max. 2 absence), 2) aktivní účast ve výuce + splnění úkolů zadaných v průběhu semestru, 3) průběžný test (20 bodů), 4) zadání psaní (15 bodů), 5) prezentace (15 bodů), 6 zápočtový test (50 bodů). Celkem 100 bodů, min. 65 bodů (65 %). Pro udělení zápočtu musí student splnit všechny uvedené požadavky. Informace k uznání předmětu: http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/uznavani-predmetu/
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/JVp043