MSBK_DiJV Didaktika jazykové výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MSBK_UJKF Jazyková kultura a fonetika čj && MSBK_JKKD Komunikativní dovednosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen aplikovat získané vědomosti z oblasti jazykové kultury, fonetiky a komunikativních dovedností v praxi. Využívá nejnovější a nejvhodnější postupy, formy a metody práce při rozšiřování a obohacování slovní zásoby, dokáže s dětmi nacvičovat náležitou výslovnost, zřetelnost projevu apod. Prostřednictvím specifických prostředků a pomůcek napomáhá v jazykově výchovné práci osvojování příslušných kompetencí, a to především kompetence komunikativní, kompetence k učení a k řešení problému. Součástí předmětu je reflexe studentské praxe formou analýzy konkrétních čiností.
Výstupy z učení
Výstupy – na konci kurzu bude student umět: Definovat základní cíle a úkoly jazykové výchovy v mateřské škole. Orientovat se v RVP PV. Kultivovaně komunikovat a volit vhodné strategie při rozhovoru s dětmi, kolegy a rodiči, účinně argumentovat. Vést děti ke čtení s porozuměním. Využívat nejvhodnější metody k rozšiřování slovní zásoby dětí. Ovlivňovat nenásilně a vhodně komunikaci žáků – jazykový vzor učitele.
Osnova
 • 1. Diagnostika úrovně dětského vyjadřování; obecné zásady a metody diagnostikování. 2. Prostředky jazykově výchovné práce a jejich analýza. 3. Metody a formy práce při a) rozšiřování a obohacování slovní zásoby žáka; b) péči o zvukovou stránku žákovských projevů (výslovnost a zřetelnost mluvy); c) výchově k souvislému vyjadřování (monologickému a dialogickému); 4. Nejčastější poruchy dětské řeči v MŠ; péče o děti s poruchami řeči (vhodné metody a prostředky). 5.Význam motivace při jazykové výchově; pomůcky pro jazykovou výchovu. 6. Rozvíjení povědomí o gramatické stránce jazyka (osvojování a zdokonalování gramatické správnosti mluvených projevů). 7. Úloha učitele mateřské školy; plánování jazykově výchovné práce.
Literatura
  povinná literatura
 • VÚP. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: TAURIS 2004. 48 s. ISBN 80-87000-00-5.
 • KROBOTOVÁ, Milena. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. První vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 219 stran. ISBN 8024401878. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Metodika jazykové výchovy v předškolním věku. Praha: SPN, 1992. info
  doporučená literatura
 • RICHTEROVÁ, L. Didaktická hra jako prostředek jazykové výchovy. Brno: 1984.
 • JEČNÁ, Květoslava. Nuda při češtině? Ani nápad! : zásobník 307 her a nápadů pro výuku českého jazyka. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1997. 47 s. ISBN 80-901954-4-X. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se :praktický průvodce strategiemi vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-120-7. info
 • CANFIELD, Jack a Harold Clive WELLS. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků :příručka pro učitele, vychovatele a rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 197 s. ISBN 80-7178-028-6. info
  neurčeno
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0. info
Výukové metody
Ve výuce jsou užívány metody založené na myšlenkových operacích, především aplikace,analýza a syntéza. Jako další jsou používány metody řízeného rozhovoru, kritického myšlení, problémové metody, metoda samostatné a skupinové práce; metoda mluvního cvičení.
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace (8 hodin za semestr). Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Obsah písemné práce je dán tematickými okruhy předmětu. Tvoří jej 8 didaktických úkolů a pravopisný test. Správně musí student vyřešit 80 %. Student v průběhu semestru povinně splní reflexi studentské praxe formou analýzy konkrétních čiností.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.