MSBK_LLM5 Literatura 5

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.7. 8. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MSBK_LLM3 Literatura 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Didaktika literární výchovy 1. Předmět je zaměřen na základní teoretické otázky výuky literatury a praktické aktivity (zejména interpretační) při práci a uměleckou literaturou v podmínkách mateřské školy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti: 1. budou znát spektrum možností praktických (interpretačních, reprodukčních, tvořivých) aktivit při literárněvýchovné práci s uměleckou literaturou,. 3. budou schopni tyto poznatky aplikovat v literárněvýchovných činnostech v mateřské škole.
Osnova
  • 1. Místo literární výchovy v předškolní přípravě dětí, její obsah a cíle ve vztahu k oblastem předškolního vzdělávání. 2. Specifika procesu recepce literárního textu dětmi předškolního věku (emocionální a racionální složka recepce), vytváření čtenářských návyků. 3. Příprava učitele mateřské školy na práci s uměleckým textem, řízená literární komunikace, motivace k literárněvýchovným aktivitám. 4. Didaktická interpetace, metody didatické interpretace a jejich modifikace v podmínkách mateřské školy. 5. Interpretační práce s poezií a vybranými prozaickými žánry. 6. Reprodukční, tvořivé a herní činnosti při práci s literaturou v mateřské škole.
Literatura
  • VAŘEJKOVÁ, Věra. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 79 s. ISBN 8021038608. info
  • Predškolská a elementárna pedagogika. Edited by Zuzana Kolláriková - Branislav Pupala. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 80-7178-585-7. info
  • MIŠURCOVÁ, Věra a Marie SEVEROVÁ. Děti, hry a umění. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1997. 195 s. ISBN 80-85866-18-8. info
  • CHALOUPKA, Otakar. Rodina a počátky dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 103 s. ISBN 80-85865-40-8. info
  • CHALOUPKA, Otakar. Škola a počátky dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 101 s. ISBN 80-85865-41-6. info
  • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Knížka pro rodiče o knížkách pro děti. 2. rozš. vyd. Praha: Albatros, 1987. 111 s. info
  • KÁDNEROVÁ, Božena. Metodika literární výchovy v mateřské škole. Praha: SPN, 1982. 111 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, aktivní analytická práce studentů se vzorovými texty, induktivní a deduktivní postupy, diskuse nad odbornými problémy předmětu.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavek k ukončení předmětu a hodnocení: písemné zpracování výběrové tematické bibliografie (bibliografický údaj s krátkou anotací; tematické okruhy zadány na začátku výuky) beletristických knih pro děti předškolního věku doplněné náměty na jejich využití při různých aktivitách v mateřské škole s důrazem na možnosti rozvíjení estetické vnímavosti. Podrobné požadavky jsou zveřejňovány ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Informace učitele
Tento předmět se jako předmět se starým kódem může týkat pouze jednotlivců. V takovémto případě student kontaktuje vyučujícího a domluví se na podmínkách splnění předmětu individuálně. Předmět není rozvrhován.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Didaktika literární výchovy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.