MSBK_ZPMS Základy psychologie pro MŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu je zaměřen na základní pojmy psychologie předškolního dítěte a využití těchto informací v pedagogické praxi. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět teoriím psychologie učení a výchovy, charakteru a dynamice a vzájemné součinnosti vývoje duševních procesů.
popsat a vysvětlit charakteristiku psychického vývoje jednotlivých vývojových stádií, s důrazem na předškolní vývoj, principy a zákonitosti duševního dění
popsat psychologii osobnosti dítěte předškolního věku.
Osnova
 • 1. Osobnost dítěte předškolního věku, vývojové zvláštnosti psychických procesů (kognitivní vývoj, vývoj emoční, sociální, morální a volní, sebepojetí dítěte předškolního věku)
 • 2. Vývojové zvláštnosti a psychologická charakteristika dětí do 3 let.
 • 3. Osobnost pedagoga MŠ. Učitelský stres, burn-out, prevence, zvládání.
 • 4. Psychologie učení. Zákony učení, druhy učení, teorie učení. Učební styl. Učení a paměť. Učení a kognitivní rozvoj.
 • 5. Psychologie rodiny. Vliv jednotlivých členů na rozvoj osobnosti dítěte. Výchovné styly, výchovné zásady.
 • 6. Psychologie výchovy, prostředky výchovy, cíl a podmínky výchovy, kladení požadavků, odměna a trest, přesvědčování, působení modelu.
 • 7. Socializace a sociální učení, vliv vnějšího prostředí, socializace v MŠ. 8. Sociální percepce a komunikace, komunikace v MŠ.
 • 9.Děti se speciálními potřebami v MŠ. Předškolák s problémovým chováním.
 • 10.Způsobilost k zahájení školní docházky. Školní zralost.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • Psychologie pro učitelky mateřské školy. Edited by Václav Mertin - Ilona Gillernová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 230 s. ISBN 80-7178-799-X. info
  doporučená literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Předškolák s problémovým chováním : projevy, prevence a možnosti ovlivnění. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 162 stran. ISBN 9788026201823. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 210 s. ISBN 8024600153. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm, 1996. 184 s. ISBN 808586794X. info
Výukové metody
přednášky, četba, seminární práce (7 stránek)
Metody hodnocení
písemná zkouška, 65% úspěšnost
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/MSBK_ZPMS