NJ_AA10 Úvod do studia němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Váňa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NJP_UJA Úvod do lingvistiky (předn.)
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Deutsch
Das Ziel der ersten Hälfte dieser Ringvorlesungen ist es, die Studierenden mit der Organisation des Studiums, effektiven Studienstrategien, geeigneten Studienmaterialien sowie mit den Inhalten der einzelnen Pflichtfächer bekanntzumachen. Der zweite Teil des Zyklus ist einer kurzen Einführung in die Linguistik gewidmet.

Česky
Cílem první části přednáškového cyklu je seznámit studenty s organizací studia na katedře, efektivními studijními strategiemi, klíčovými materiály ke studiu a také s obsahy předmětů. Druhá část cyklu je věnována stručnému úvodu do jazykovědy.
Výstupy z učení
Deutsch
Nach dem erfolgreichen Abschluss können die Absolventen und Absolventinnen:
 • die einzelnen für das Studium relevanten Fächer und Fachrichtungen benennen
 • die Studienfächer im Katalog identifizieren
 • die sprach- und literaturwissenschaftlichen Grundbegriffe, sowie die methodisch-didaktischen Begriffe definieren
 • die Schlüsselbegriffe einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen zuordnen
 • die Ziele einzelner Unterrichtsfächer beschreiben
 • Česky
  Úspěšní absolventi přednáškového cyklu jsou schopni:
 • pojmenovat jednotlivé disciplíny, které jsou relevantní pro studium němčiny jako cizího jazyka
 • identifikovat obsah studijních předmětů, které se nabízejí v rámci studijních programů realizovaných na katedře německého jazyka
 • porozumět základním pojmům běžně používaným v jazykovědě, literární vědě a didaktice a vysvětlit je vlastními slovy
 • přiřazovat klíčové pojmy příslušným disciplínám
 • pojmenovat cíle různých disciplín vyučovaných v rámci studia německého jazyka a posoudit jejich přínos ve výuce cizích jazyků
 • .
  Osnova
  • 1. Blok: Studium německého jazyka a literatury na PdF MU
  • ● Cíl a organizace studia, struktura studijního oboru
  • ● Studijní strategie, literatura a jiné informační zdroje
  • ● Jazyková složka studia
  • ● Literární složka studia
  • ● Sociokulturní složka studia cizího jazyka a interkulturní učení
  • ● Oborově didaktická složka studia, pedagogické praxe
  • ● Možnosti studia v zahraničí (Erasmus aj.)
  • 2. Blok: Jazykověda
  • ● Postavení filologie mezi ostatními vědeckými disciplínami; předmět jazykovědy a vnitřní dělení jazyka do jazykových plánů
  • ● Jazykovědné školy a různé cíle a metody zkoumání jazyka
  • ● Charakteristika němčiny a dělení jazyků podle hlediska geografického, genetického a typologického
  • ● Dělení němčiny: standardní a sociokulturní variety, vývojová stádia a jejich odraz v současných dialektech.
  Literatura
   povinná literatura
  • KÁŇA, Tomáš. Úvod do studia německého jazyka (struktura předmětu na PdF MU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 44 s. ISBN 80-210-3980-9. info
  • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
   doporučená literatura
  • TOMAN, Jindřich. Příběh jednoho moderního projektu : Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948. Translated by Vladimír Petkevič. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2011. 348 s. ISBN 9788024618623. info
  • Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Edited by Hans Barkowski - Hans-Jürgen Krumm. Tübingen: A. Francke Verlag, 2010. x, 370. ISBN 9783772083228. info
  • MUZIKANT, Mojmír. Kurze Geschichte der deutschen Sprache für Lehramtsstudenten Deutsch als Fremdsprache. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5401-1. info
  • MEIBAUER, Jörg. Einführung in die germanistische Linguistik. 2., aktualisierte Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler, 2007. xi, 369. ISBN 9783476021410. info
  • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
   neurčeno
  • Duden : deutsches Universalwörterbuch : [A-Z] (Variant.) : Deutsches Universalwörterbuch : [A-Z] : Deutsches Universalwörterbuch : [A-Z] [Drosdowski, 1996]. Edited by Günther Drosdowski. info
  • Rösch, Heidi. Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie Verlag 2011.
  • Grübel, Rainer, Ralf Grüttemeier a Helmut Lethen. BA-Studium Literaturwissenschaft. Ein Lehrbuch. Reinbek: Rowohlt 2005.
  • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8. info
  • Duden. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 8., überarbeitete Aufl. Berlin: Dudenverlag, 2009. 1343 s. ISBN 9783411040483. info
  • CORNEJO, Renata a Filip CHARVÁT. Einführung in das Studium der Literatur : ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Literaturunterricht. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 158, vi. ISBN 8070446595. info
  • RÖTTGER, Evelyn. Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht : das Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Griechenland. Hamburg: Dr. Kovač, 2004. xii, 375. ISBN 3830016492. info
  • AMMON, Ulrich. Variantenwörterbuch des Deutschen : die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. New York: Walter de Gruyter, 2004. lxxv, 954. ISBN 3110165759. info
  • BACK, Otto. Österreichisches Wörterbuch :Neubearbeitung : mit den neuen amtlichen Regeln. 39. Aufl. Wien: Öbv & hpt, 2001. 984 s. ISBN 3-209-03116-9. info
  • EWERS, Hans-Heino. Literatur für Kinder und Jugendliche : eine Einführung in grundlegende Aspekte des Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur : mit einer Auswahlbibliographie Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000. 320 s. ISBN 3825221245. info
  • CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2000. 167 s. ISBN 8070421576. info
  Výukové metody
  Přehledové přednášky a samostatné studium doporučené literatury.
  Metody hodnocení
  Závěrečný písemný test. Hranice úspěšnosti: 60 % celkového počtu bodů.
  Vyučovací jazyk
  Němčina
  Informace učitele
  Důležité weby:
  https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.doc?info=1
  http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktuality/
  http://www.ped.muni.cz/studium/
  http://is.muni.cz/el/1441/podzim2013/NJ_STY/um/1STILISTIK-Script2013.docx
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.