NJ_D201 Gramatická cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
(! NJ2BP_1GRA Gramatická cvičení )&&(! N2BP_1GRA Jazyková cvičení 1 )&&(! NJ2BK_1GRA Gramatická cvičení )&&(! N2BK_1GRA Gramatická cvičení )
Vorausgesetzt werden Deutschkenntnisse, die im rezeptiven Bereich (Hör- und Leseverstehen) in etwa der Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, im produktiven Bereich (mündlicher und schriftlicher Ausdruck) in etwa der Stufe B1 des Referenzrahmens entsprechen. Außerdem wird erwartet, dass die Kursteilnehmer bereit sind, sich aktiv in das Unterrichtsgeschehen einzubringen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs stellt eine Kurzwiederholung der wichtigsten grammatischen Erscheinungen der deutschen Gegenwartssprache dar. Ziel ist es, die Grammatikkenntnisse aus der Mittelschule zu wiederholen und zu festigen und die Teilnehmer zu selbständiger Arbeit mit grammatischen Handbüchern zu befähigen.

Tento kurz je krátkým opakováním nejdůležitějších jevů v gramatice současné němčiny. Cílem je opakování a upevnění gramatické látky ze sekundárního stupně a vést účastníky k samostatné práci s gramatickými příručkami.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein:
- die wichtigsten grammatischen Begriffe in der in deutschen Handbüchern üblichen Terminologie zu verstehen;
- grammatische Erscheinungen im Sprachmaterial richtig zu erkennen und den entsprechenden Kategorien zuzuordnen;
- das Organisationsprinzip von gängigen Darstellungen der deutschen Grammatik zu durchschauen;
- Grammatiken und Handbücher zur selbständigen Klärung von Zweifelsfällen und Verbesserung von Fehlern zu nutzen.
Im emotionalen Bereich ist ein wichtiges Lernergebnis die Fähigkeit und Bereitschaft zu selbständiger Arbeit mit den üblichen Hilfsmitteln des Sprachunterrichts.

Na konci kurzu budou účastníci schopni:
- porozumět nejdůležitějším gramatickým pojmům v podobě, jak jsou obvykle uvedené v německých příručkách;
- správně identifikovat gramatické jevy v jazykovém materiálu a kategorizovat je podle systémů běžných gramatických popisů;
- vysvětlit rozvrstvení látky v běžných německých gramatických příručkách;
- samostatně používat gramatických příruček k nalezení správných řešení úkolů a opravení gramatických chyb.
V afektivní oblasti je důležitým výstupem schopnost a ochota samostatně pracovat s pomůckami, které se ve výuce cizích jazycích obvykle používají.
Osnova
 • Folgende Kapitel der em-Übungsgrammatik sind Gegenstand des Kurses:
 • - Formulieren von Fragen (Kapitel 7.6, 7.7),
 • - Orts- und Richtungsangaben (Kapitel 5.4, 5.5),
 • - Pluralbildung und Kongruenz (Kapitel 1.2),
 • - Präsens der Verben (Kapitel 6.1.),
 • - Perfektbildung und Wortfolge (Kapitel 6.2),
 • - Bildung des Präteritums (Kapitel 6.3.),
 • - Pronominale Deklination und reflexive Verben (Kapitel 4.1, 6.9),
 • - Deklination der Artikel und Adjektive (1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3),
 • - Modalverben (Kapitel 6.10, 6.11),
 • - Präfixe (Kapitel 6.16 und 6.17.),
 • - Verben mit spezifischen Problemen (Kapitel 6.14. und 6.15.).
 • Im Selbststudium: Wiederholung der starken Verben, Modalverben und Verben mit Präpositionalobjekten.
Literatura
  povinná literatura
 • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002. 248 s. ISBN 3-19-001657-7. info
  doporučená literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 1. vyd. Brno: Nová škola, 1997. 58 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Vortrag des Stoffes und daran anschließende Übungen; selbständige Bearbeitung von Hausübungen. Teoretický výklad a navazující procvičování; samostatné řešení domácích úkolů.
Metody hodnocení
Plnění domácích úkolů během semestru a napsání písemného testu na konci semestru; samoevaluace výsledků studia prostřednictvím vlastního opraveného testu; zápočet je udělen na základě odevzdání opraveného testu. Erledigung der während des Semesters aufgegebenen Hausaufgaben und Teilnahme am Abschlusstest (Semesterende); Selbstevaluierung des Studienerfolgs aufgrund der häuslichen Verbesserung des Texts. Die Scheinvergabe erfolgt aufgrund der Abgabe eines fehlerfrei verbesserten Abschlusstests.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
https://moodlinka.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.