NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
(! NJ2BP_2FOF Fonetika 2 )&&(! N2BP_2FOF Fonetika 2 )&&(! NJ2BK_2FOF Fonetika 2 )&&(! N2BK_2FOF Fonetika 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci přednáškového cyklu budou studenti schopni ovládat základní znalosti z oblasti fonetiky a fonologie němčiny a formulovat rozdíly mezi německou a českou výslovností. Nach dem Vorlesungszyklus beherrschen die Studenten die Grundkenntnisse aus dem Bereich der deutschen Phonetik und Phonologie. Sie sind im Stande die Unterschiede zwischen der deutschen und tschechischen Aussprache zu formulieren.
Výstupy z učení
Studen má ucelený teoretický přehled o charakteru současné německé standardní výslovnosti. Je schopen aplikovat teoretické poznatky v mluvené němčině, Ovládá metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Der Student hat eine komplexe theoretische Übersicht über den Charakter der gegenwärtigen deutschen Standardaussprache. Er ist befähigt, die theoretischen Kenntnisse im gesprochenen Deutsch anzuwenden. Er beherrscht die Methodik der Behebung der typischen Aussprachefehler tschechischer Muttersprachler.
Osnova
  • 1. Jazykovědné disciplíny fonetika a fonologie, jejich stručná charakteristika a význam při studiu němčiny. 2. Tvoření řeči; stručný popis respiračního, fonačního a artikulačního ústrojí. 3. Klasifikace hlásek z hlediska fonetického i fonologického. 4. Systém německých vokálů, srovnání s českými vokály. 5. Systém německých diftongů. 6. Systém německých konsonantů; konsonanty závěrové, polozávěrové, úžinové. 7. Změny hlásek v proudu řeči; typy asimilací. 8. Členění fónických řad; slabika, slovo, věta. 9. Modulace fónických řad; kvantita, přízvuk, intonace. 10. Typické výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích a metodika jejich odstraňování. 1.Phonetik und Phonologie als sprachwissenschaftliche Disziplinen, ihre Charakteristik und ihre Bedeutung beim Studium der deutschen Sprache. 2.Bildung der Rede; Beschreibung der Artikulationsorgane. 3.Klassifizierung der Laute aus phonetischer und phonologischer Sicht. 4.Das deutsche Vokalsystem, Vergleich mit den Vokalen des Tschechischen. 5.System der deutschen Diphthonge. 6.Das deutsche Konsonantensystem; Verschlusslaute, Affrikaten, Reibelaute. 7.Lautänderungen infolge der Assimilation. 8.Gliederung der phonischen Reihen; Silbe, Wort, Satz. 9.Modulation der phonischen Reihen; Quantität, Akzent, Intonation. 10.Typische Aussprachefehler der tschechischen Muttersprachler und Methodik zu deren Behebung.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • Phonetik lehren und lernen. Edited by Helga Dieling - Ursula Hirschfeld. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Přednáška; Teorie základů předmětu fonetika a fonologie němčiny je rozčleněna do deseti tématických okruhů a doplněna příklady správné německé výslovnosti. Vorlesung; Theoretische Grundlagen des Faches Deutsche Phonetik und Phonologie wird in zehn thematische Bereiche gegliedert und mit Beispielen der korrekten Aussprache ergänzt.
Metody hodnocení
Zkouška; krátký ústní pohovor k jednomu z deseti probraných okruhů; Mündliche Prüfung; kurzes Gespräch zu einem der zehn thematischen Bereiche
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny je základním předmětem studia NJ v prvním ročníku. Důvodem je skutečnost, že v běžné předcházející výuce nebývá německé výslovnosti věnována patřičná pozornost. Na tuto přednášku, jejímž obsahem je teorie fonetiky a fonologie němčiny, navazují v 1. semestru předměty NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny a NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 zaměřené na praktický nácvik německé výslovnosti, proto doporučuji zaregistrovat si k přednášce jeden z uvedených předmětů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.