NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, diftongů, konsonantů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale, Diphthonge und Konsonanten zu erklären, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Student má ucelený přehled o systému německých hlásek. Je schopen interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, diftongů a konsonantů. Dokáže charakterizovat interferenční výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích v segmentální rovině německé artikulace. Der Student hat eine Übersicht über das deutsche Lautsystem. Er ist fähig die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und der tschechischen Vokale, Diphthonge und Konsonanten zu interpretieren. Er kann die Interferenzfehler in der Aussprache der tschechischen Muttersprachler auf der segmentalen Ebene der deutschen Artikulation charakterisieren.
Osnova
  • 1. Nácvik výslovnosti jednotlivých německých vokálů, diftongů a konsonantů, především fonémů, které se v češtině nevyskytují. 2. Vnímání zvukové výstavby slov v souvislosti s charakterem německého přízvuku. 3. Redukce hlásek a slabik v nepřízvučném postavení. 4. Práce se slovní zásobou a gramatikou z fonetického hlediska
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • Phonetik lehren und lernen. Edited by Helga Dieling - Ursula Hirschfeld. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých vokálů, diftongů a konsonantů. Aktivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Zápočet; Aktivní účast na semináři, přednes krátkého německého testu s důrazem na ovládání standartní německé výslovnosti. Testat; Aktive Teilnahme am Seminar, Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache. Kolokvium; Aktivní účast na výuce, přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou výslovnost, vypracování seminární práce zaměřené na rozbor vybraných slov z fonetického hlediska. Kolloquium; Aktive Teilnahme am Seminar, Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache, Seminararbeit - phonetische Analyse von ausgewählten Wörtern.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny je zaměřen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, které jsou zdrojem typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. V 1. semestru přímo navazuje na teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny. Posluchači si pro zápočet i kolokvium připraví četbu krátkého německého textu. Při kolokviu předloží vypracovanou seminární práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.