NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G120/Kombi01: Pá 12. 3. 9:00–9:50 učebna 64, Pá 26. 3. 9:00–9:50 učebna 64, Pá 16. 4. 9:00–9:50 učebna 64, Pá 30. 4. 9:00–9:50 učebna 64, Pá 14. 5. 9:00–9:50 učebna 64, A. Kovářová
NJ_G120/Prez01: Po 12:00–13:50 učebna 64, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů a konsonantů a asimilačních jevů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích v suprasegmentální rovině. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Uterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Vokalen und Konsonanten zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechichen Muttersprachlern im suprasegmentalen Bereich zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Student má ucelený teoretický přehled o charakteru suprasegmentálních jevů a asimilace v němčině. Je schopen aplikovat získané teoretické poznatky ve vlastní výslovnosti. Ovládá metodiku odstraňování výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích ve standardní němčině. Der Student hat eine komplexe Übersicht über den Charakter der suprasegmentalen Erscheinungen und der Assimilation im Deutschen. Er ist fähig die gewonnenen theoretischen Kenntnisse in seiner eigenen Aussprache anzuwenden. Er beherrscht die Methodik zur Behebung der Aussprachefehler der tschechischen Muttersprachler im Standarddeutsch.
Osnova
 • l. Přehledu výslovnosti fonémů odlišných od češtiny. 2. Změny hlásek v proudu řeči, srovnání českých a německých asimilačních jevů. 3. Nácvik redukce nepřízvučných slabik. 4. Nácvik německé výslovnosti ve spojení s gramatikou. 5. Analýza textu z výslovnostního hlediska. 6. Vyhledávání textů vhodných pro nácvik správné výslovnosti v němčině. 7. Nové materiály pro výuku německé výslovnosti. 8. Nácvik mezinárodní fonetické transkripce IPA. 1. Aussprache der unterschiedlichen Phoneme im Vergleich zu entsprechenden tschechischen Lauten. 2. Unterschiede in Assimilationen in beiden Sprachen. 3. Reduktion der unbetonten Silben im Deutschen. 4. Zusammenhänge zwischen Phonetik und Grammatik. 5. Analyse der geschriebenen Texte aus phonetischer Sicht. 6. Geeignete Texte für den Phonetikunterricht. 7. Neue Lehrmaterialien für Ausspracheübungen. 8. Phonetische Umschrift IPA.
Literatura
  povinná literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
  doporučená literatura
 • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
 • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých fonémů odlišných od češtiny, asimilace a suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny. Aktivní domácí příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet; Aktivní účast na semináři, ovládání zásad standardní německé výslovnosti i metodiky odstraňování výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Testat; Aktive Teilnahme am Seminar, praktische Kenntnisse der deutschen Standardaussprache, sowie der Methoden zur Behebung von typischen Aussprachefehlern der tschechischen Muttersprachler. Kolokvium; Studenti ovládají zásady standardní německé výslovnosti i metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Vypracování seminární práce zaměřené na fonetickou analýzu německého textu a znalost fonetické transkripce IPA. Kolloquium; Praktische Kenntnisse der deutschen Standardaussprache, sowie der Methoden zur Behebung von typischen Aussprachefehlern der tschechischen Muttersprachler. Seminararbeit - phonetische Analyse des deutschen Textes, Kenntnis der phonetischen Umschrift IPA.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny navazuje v 2. semestru na teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny a je pokračováním předmětu NJ_G110 Segmentální rovina němčiny z 1. semestru. Je zaměřený na nácvik správné výslovnosti standardní němčiny a na analýzu psaného textu z fonetického hlediska včetně fonetické transkripce. Posluchači si pro zápočet i kolokvium připraví přečtení krátkého německého textu. Při kolokviu předloží vypracovanou seminární práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_G120