NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M003/Kombi01: Pá 9. 10. 8:00–9:50 učebna 67, Pá 23. 10. 8:00–9:50 učebna 67, Pá 6. 11. 8:00–9:50 učebna 67, Pá 20. 11. 8:00–9:50 učebna 67, Pá 4. 12. 8:00–9:50 učebna 67, Pá 18. 12. 8:00–9:50 učebna 67, A. Brychová
NJ_M003/Prez01: Po 15:00–16:50 učebna 67, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ziele des Kurses • Wissen über Fehler, Test und Bewertung im Deutschunterricht als Fremdsprache erwerben, • Entwicklung der didaktischen Kompetenz im Bereich des Testens und der Anwendungsfähigkeit in der pädagogischen Praxis, • Kenntnisse über die Konzepte des Fremdsprachenunterrichts und der Methodenaktivierung erwerben, • Entwicklung der Reflektion von pädagogischer Praxis und Selbstreflexion, • Entwicklung von didaktischem Denken. Cíle předmětu • získání znalostí o chybě, testování a hodnocení ve výuce němčiny jako cizího jazyka, • rozvoj oborově didaktické kompetence v oblasti testování a schopnost aplikace do edukační praxe, • získání znalostí o činnostním pojetí výuky cizích jazyků a aktivizujících metodách, • rozvoj reflexe edukační praxe a sebereflexe, • rozvoj oborově didaktického myšlení.
Výstupy z učení
Student • Kennt den aktuellen methodischen Ansatz im Bereich Fehler, prüft und bewertet Sprachkenntnisse und -kompetenzen, • kennt sich mit dem Konzept des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts und Schaffung von Möglichkeiten für Schüler aus, in der pädagogischen Praxis zu lernen, • kann dieses Wissen in Bezug auf die Unterrichtspraxis interpretieren und anwenden, • vertiefte Einblicke in die Methodik des Lernens und Lernens von Fremdsprachen und die Fertigkeit, diese auf ihre eigenen Forschungsprojekte anzuwenden. Student • má znalosti o současném přístupu k chybě, testování a hodnocení jazykových znalostí a dovedností, • má znalosti o činnostním pojetí cizojazyčné výuku a způsobech vytváření příležitostí k učení se žáků v pedagogické praxi, • dokáže tyto znalosti interpretovat a aplikovat se zřetelem k výukové praxi, • získá hlubší vhled do metodologie výzkumu učení a vyučování cizích jazyků a schopnost je aplikovat do vlastních výzkumných projektů.
Osnova
  • Inhalt des Curriculums 1. Sprachlernfähigkeiten (1. Woche) 2. Prüfung und Überprüfung von Sprachkenntnissen und -fähigkeiten a) Aufgaben- und Testtypen b) Bewertung und Selbstbewertung (2. Woche) 3. Praktisches Konzept des Fremdsprachenunterrichts (3. Woche) 4. Lernunterstützende Aufgabenarten (Schaffung von Möglichkeiten für das Lernen im Unterrichten, Aktivieren und Motivieren eines Schülers) (Woche 4) 5. Unterrichtsmethoden für das Erlernen und Unterrichten von Fremdsprachen im Hinblick auf ein bestimmtes Thema / Forschungsproblem mit Schwerpunkt auf Aktionsforschung (5. bis 6. Woche) Obsah a rozvržení učiva 1. Chyba při osvojování cizího jazyka (1. týden) 2. Testování a ověřování jazykových znalostí a dovedností a. Typy úloh a testů b. Hodnocení a sebehodnocení (2. týden) 3. Činnostní pojetí cizojazyčné výuky (3. týden) 4. Učení podporující typy úloh (vytváření příležitosti k učení ve výuce, aktivizace a motivace žáka) (4. týden) 5. Metody výzkumu učení a vyučování cizím jazykům s ohledem na konkrétní téma/ výzkumný problém se zaměřením na akční výzkum (5. – 6. týden)
Literatura
  • JANÍKOVÁ, Věra a Monika MICHELS-MCGOVERN. Aspekte des Hochschulfachs : Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 97 s. ISBN 8021023449. info
  • STRAUSS, Dieter. Didaktik und Methodik Deutsch als Fremdsprache : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1984. 157 s. ISBN 3468494327. info
  • HÄUSSERMANN, Ulrich a Hans-Eberhard PIEPHO. Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache :Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: Iudicium, 1996. 528 s. ISBN 3-89129-269-4. info
Výukové metody
Vorlesung
Metody hodnocení
mündliche Prüfung
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_M003