OVp022 Seminář k evropské integraci a desintegraci

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit problémy minulosti a přítomnosti evropské integrace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit problémy minulosti a přítomnosti evropské integrace.
Osnova
 • A. Integrační koncepty: 1919-1939. Coudenhove-Kalergi, Panevropská unie. Návrhy na "Spojené státy evropské" Briand, Herriot). Integrační prjekty připravené organizacemi (Společnost národů, Unie pro mezinárodní sjednocení. Společnost pro evropské porozumění. Mezinárodní společnost pro evropskou spolupráci). Projekt "Spojených států evropských národů". Regionální návrhy federací. Intelektuálové a Panevropa. B. Evropské koncepty během druhé světové války. Německé plány a projekty. Projekty exilových vlád a hnutí odporu. Projekty britských politiků. Projekty panevropské unie. Regionální návrhy federací. C. Nová integrační hnutí a organizace (1945-1969). Integrační trendy v západní Evropě. Evropská unie federalistů. Evropská parlamentní unie. Nové mezinárodní týmy. Socialistické hnutí a Spojené státy evropské. Projekty J. Monneta a R. Schumana. ESUO. EHS. Euratom. De Gaulle and evropská integrace, politika "prázdné židle" a Lucemburský kompromis. D. Expandující integrace (1969-1989). Evropské projekty: Tindemansova zpráva, Evropský akt (Genscher-Colombo), Carringtonova zpráva, Spinelliho komise. Delors a integrační koncepty. E. 3. integrační fáze: EU (1989-2000). Integrační projekty po roce 1989 (změna strategie NATO. Rozšiřování OBSE. Nové formy regionální spolupráce. Utváření politické unie.) Dohoda o EU (Maastrichtská). Amsterdamská smlouva. F. Evropská integrace ve 21. století (2000-2007). Základní směry v roce 2000 (Diskuze o budoucnosti EU. Lisabonská strategie na léta 2000-2010. Rozhnodnutí ve smlouvě z Nice.) EU po Nice (Göteborgská opatření. Opatření ze summitu v Laeken,...). G. Rozšiřování EU na východ (Cesta ke Kodani. Kodaňská kritéria (2002)). H. Ústava - budoucnost EU. Lisabonská smlouva. Migrace a EU po roce 2015. Evropa a brexit. Evropská a národní identita v kontextu dezintegtrace (Skotsko; Valoni a Vlámové; Baskové a Katalánci).
Literatura
  povinná literatura
 • Konig, P., Lacina, L. Přenosil, J. Učebnice evropské integrace. Praha, Barrister and Principal 2006,414s., ISBN 80-7364-022-8l
  neurčeno
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2. info
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6. info
 • ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU :východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. Praha: Linde, 2003. 159 s. ISBN 80-86131-40-8. info
 • BRDEK, Miroslav, Hana JÍROVÁ a Vojtěch KREBS. Trendy v evropské sociální politice. Praha: ASPI, 2002. 251 s. ISBN 80-86395-25-1. info
 • GOŇCOVÁ, Marta, Radim ŠTĚRBA, Jiří POKORNÝ, Ivan DUBNIČKA a Dušan LEŠKA. Evropská integrace. Od projektů k realizaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-210-6059-3. info
 • Theorien der europäischen Integration. Edited by Hans-Jürgen Bieling - Marika Lerch. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. 472 s. ISBN 3531152122. info
Výukové metody
Diskuze a projekty.
Metody hodnocení
Seminár. Povinná účast (90 %). Projekt. Zápočet.
Informace učitele
Předmět "Evropská integrace: konstrukce nové Evropy?" je realizován s podporou grantu Jeana Monneta - European Module 06/0116. The subject "European Integration: Construction of New Europe?" is realised with the help of Jean Monnet grant - European Module 06/0116.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.