OVp023 Ekonomie pro pedagogy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Garance
Ing. Peter Marinič, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými osobnostmi a koncepty z dějin ekonomického myšlení s důrazem na normativní aspekt ekonomie.
Výstupy z učení
Student prokáže znalost dílčích částí dějin ekonomie, je schopen uvést základní mezníky ekonomického vývoje společnosti. Student disponuje znalostí významných ekonomických osobností, je schopen popsat jejich přínos a kriticky ho zhodnotit na pozadí ekonomické vývoje společnosti. Student prokazuje znalost základních ekonomických pojmů, dokáže vysvětlit ekonomické principy a aplikovat je v praxi, řešit praktické příklady z vymezené problematiky.
Osnova
 • 1. Vymezení ekonomie jako vědy, pozitivní a normativní ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie. 2. Počátky ekonomického myšlení – Platón, Aristoteles, antický Řím, Tomáš Akvinský a scholastikové, 3. Fyziokraté, merkantilismus, klasická politická ekonomie (Lock, Hume, Petty, Cantillon) 4. Adam Smith, David Ricardo, J.B.Say, J.S.Mill 5. Thomas Malthus, Gossenovy zákony 6. Marginalismus (předchůdci – Bernoulli, Bentham, Thunen), německá historická škola 7. Hospodářský cyklus, chování výrobce, náklady (druhy, dělení) 8. Dělba práce, absolutní a komparativní výhoda, trhy, nedokonalosti trhu 9. Ekonomické systémy, nezaměstnanost, inflace 10. Nabídka a poptávka, vstupy a výstupy v ekonomice 11. Mezinárodní obchod, burza, ekonomické organizace 12. Ekonomická vzácnost, hranice produkčních možností, HDP a HNP
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, Robert. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. xv, 368. ISBN 9788074000072. info
 • FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomického myšlení. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. Economics. Praha: NS Svoboda, 2007. 800 s. 18. vydání. ISBN 978-80-205-0590-3. info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539. ISBN 8071793809. info
 • FRANK, Robert H. a Ben BERNANKE. Ekonomie. Translated by Helena Fialová. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 803 s. ISBN 8024704714. info
 • KVASNIČKOVÁ, Alžběta. Dějiny ekonomického myšlení : (vybrané kapitoly). 1. vyd. Praha: Rego, 1999. 256 s. ISBN 8090187226. info
 • BUCHHOLZ, Todd G. Živé myšlenky mrtvých ekonomů : úvod do moderních ekonomických teorií. Translated by Jaroslav Rek. Praha: Victoria Publishing, 1993. 1 sv. ISBN 8085605503. info
  doporučená literatura
 • MADDISON, Angus. The world economy. Edited by Angus Maddison. Paris, France: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006. 653 p. ISBN 9264022619. info
 • BUCHHOLZ, Todd G. New ideas from dead economists (Orig.) : Živé myšlenky mrtvých ekonomů : úvod do moderních ekonomických teorií. Plume, 1990. info
Výukové metody
Diskuse, vysvětlování, samostatná/skupinová práce.
Metody hodnocení
Prezentace v semináři, 80% účast, plnění zadaných úkolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.