OVp034 Vybrané etické problémy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp034/01: St 9:00–10:50 učebna 72, S. Lesňák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet pluralitní zpôsob myšlení u studentů, poskytnout jim různé etické zdroje pro řešení různých současných problémů; rozvíjet a posílovat myšlení v etických souvislostech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- samostatně posoudit vybrané morální problémy současnosti
- aplikovat různé etické přístupy při konkrétních morálních problémech
- aplikovat soudobé etické přístupy ve školní praxi
- formulovat vlastní názor na současné morální problémy
Osnova
 • 1) Lidská přirozenost a její nadání k dobru a zlu 2-3) Svědomí u Platóna/Sokrata, Kanta, Freuda, Fromma, Junga. 4) Multikulturalita a uznání 5) Místa s morální pamětí. Iwalk v Brně 6) Odpovědnost – zásluha a vina, individuální a kolektivní. 7) Vztah pohlaví jako morální problém 8) Etika mezních situací, Rasismus. 9) Etika a ekonomie, morálka a ekonomika. LOHAS 10) Samostatnost, sebevědomí, štěstí a lásky v kontextu rodičovské a partnerské lásky podle E. Fromma 11) Postmoderní etika ve škole - odklon od struktur moci ve škole 12) Integrace EV do jiných školních předmětů (příklady z praxe, náměty, problémy, pomůcky).
Literatura
  povinná literatura
 • LESŇÁK, Slavomír. Ďalších 20 rokov zneuznania Rómov v Čechách a na Slovensku. In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 83-95. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8. info
  doporučená literatura
 • Ekologie, pospolitost a životní styl
 • RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1. info
 • LESŇÁK, Slavomír. Problémy poznávania v súčasnom vzdelávaní a ich následky. In Minarovičová Katarína, Štěrba Radim. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 23-34. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8. info
 • JUNG, Carl Gustav. Člověk a kultura. Edited by Helmut Barz, Translated by Petr Patočka - Karel Plocek - Martin Žeml. Vyd. 1. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2012. 417 s. ISBN 9788087171349. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekonomika a příroda. Britské listy. ČR, 2012, roč. 2012, 23.10., 16 s. ISSN 1213-1792. info
 • FROMM, Erich. Umění milovat. Translated by Jan Vinař. V Českém klubu 6. vyd. Praha: Český klub, 2010. 125 s. ISBN 9788086922324. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. II., Užívání slastí. Praha: Herrmann & synové, 2003. 338 s. info
 • PLATÓN. Euthyfrón ; Obrana Sókratova ; Kritón ; Faidón ; Kratylos ; Theaitétos ; Sofistés ; Politikos. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 558 s. ISBN 8072980629. info
 • FREDRICKSON, George M. Rasismus : stručná historie. Translated by Veronika Matysová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Jiří Buchal - BB art, 2003. 157 s. ISBN 8073411245. info
 • HAMSUN, Knut. Po zarostlých stezkách. Translated by Veronika Dudková. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. 175 s. ISBN 8020409823. info
 • TAYLOR, Charles. Multikulturalismus : zkoumání politiky uznání. Edited by Jürgen Habermas - Amy Gutmann. Praha: Filosofia, 2001. 183 s. ISBN 8070071613. info
 • FROMM, Erich. Lidské srdce. Praha: Český klub, 2000. 177 s. ISBN 80-85637-28-6. info
 • VALACH, Milan. Svět na předělu. první. Brno: Doplněk, 2000. 324 s. Současné myšlení. ISBN 80-7239-047-3. info
 • TODOROV, Tzvetan. V mezní situaci. Translated by Kateřina Lukešová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 325 s. ISBN 8020408533. info
 • Dívčí válka s ideologií :klasické texty angloamerického feministického myšlení. Edited by Libora Oates-Indruchová, Translated by Hana Hájková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 304 s. ISBN 80-85850-67-2. info
 • LORENZ, Konrad. Odumírání lidskosti. Translated by Miroslav Rýdl - Jan Kamarýt. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 195 s. ISBN 802040645X. info
 • FINKIELKRAUT, Alain. Destrukce myšlení : esej. Translated by Vladimír Jochmann. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1993. 110 s. ISBN 8071080632. info
 • NAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl :náčrt ekosofie. Edited by David Rothenberg, Translated by Jiří Hrubý. Vyd. 1. Tulčík: Abies, 1993. 310 s. ISBN 80-88699-09-6. info
 • WELSCH, Wolfgang. Postmoderna-pluralita jako etická a politická hodnota. Edited by Břetislav Horyna - Radim Brázda. 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1993. 57 s. ISBN 8090150845. info
Výukové metody
Skupinová diskuse, čtenářský klub filosofů;
Metody hodnocení
Seminář. Ukončení předmětu- zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce v semináři (projekt, prezentace přečtené literatury, účast na diskusi) a odevzdání práce v rozsahu 8 norm. stran, docházka;
Informace učitele
Linky na rozhovory s pŕeživšími holocaust, genocidy, gulagy: http://iwitness.usc.edu/SFI/BrowseTopics.aspx
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp034