PS_0008 Poradenská psychologie pro pedagogy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PS_0008/01: Út 10. 11. 14:00–16:50 učebna 39, Út 8. 12. 14:00–16:50 učebna 39, T. Fikarová, T. Škubalová
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je poskytnout posluchačům ověřené poznatky k individuálnímu přístupu učitele k jednotlivým skupinám žáků v problémových situacích. Posluchači budou seznámeni s psychologicky zdůvodněnými a v praxi poradenských a školních psychologů užívanými postupy pro práci učitele ve třídě, při jednání s jejich rodiči a s možnost-mi psychologické korekce obtíží v podmínkách pedagogicko-psychologických poraden.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti budou schopni diskutovat aktuální otázky školního poradentství; seznámit se se specifiky školního poradenství; vysvětlit možnosti a limity role pedagoga v poradenském procesu; definovat základní pojmy psychologického poradenství; popsat průběh poradenského procesu v základní škole; orientovat se v problematice „case managementu“; seznámit se s tématy krizové intervence; ilustrovat poradenský postup na konkrétních případech; identifikovat sociálně patologické jevy; na základě výsledků zpráv z poradenského zařízení navrhnout implementace a opatření na individuální úrovni.
Osnova
 • 1.Možnosti a limity inkluzivního vzdělávání 2.Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, CAN, autistické spektrum) 3.Fenomén „case managementu“ v poradenské praxi 4.Komunikace s rodiči dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 5.Diagnostika vývojových specifik dětí školního věku 6.Role učitele při poradenské činnosti, nevyužité možnosti. 7.Spolupráce učitele se školskými poradenskými zařízeními; 8.Spolupráce pedagoga s klinickými pracovišti (např. konzultace psychosomatických obtíží žáků); 9.Krizová intervence a její typy 10.Role pedagoga v prevenci sociálně patologických jevů 11.Detekce a změna maladaptivních copingových mechanismusů (sebepoškozování) 12.Kazuistický seminář.
Literatura
  povinná literatura
 • DELFOS, Martine. Pověz mi... : jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Translated by Ruben Pellar. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 198 stran. ISBN 9788026213277. info
 • PEŠOVÁ, Ilona a Miroslav ŠAMALÍK. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712164. info
  doporučená literatura
 • PÖTHE, Petr. Emoční poruchy v dětství a dospívání : psychoanalytický přístup. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 154 s. ISBN 9788024721316. info
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
Výukové metody
prezentace tématu, skupinová diskuse, samostudium, konzultace
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních, eseje
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/PS_0008