RJ2BP_USP1 Úvod do studia ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 h. týdně. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Všeobecné jazykové povědomí na úrovni znalostí SŠ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení vědomostí a zajištění širší teoretické báze v oblasti jazykovědy. Ze získaných vědomostí budou studenti vycházet při dalším studiu jazyka. Hlavním úkolem předmětu je také seznámení studentů s terminologií a termíny, se základními požadavky kladenými na vědeckou práci, se způsobem jejího zpracování, s normami a pravidly pro formální úpravu textu.
Osnova
 • 1. Jazykověda: věda o lidském jazyce. Předmět jazykovědy (lingvistiky), místo lingvistiky v systému věd, základní lingvistické disciplíny, pomezní lingvistické disciplíny, mezioborové vztahy lingvistiky. Rusko-česká terminologie: průběžně v semestru k danému tematickému celku.
 • 2. Vznik a vývoj jazyka. Teorie vzniku a vývoje jazyka. Ontogeneze a fylogeneze jazyka.
 • 3. Klasifikace jazyků světa. Typologická, genealogická, geografická a sociolingvistická klasifikace, základní parametry pro rozlišení jazyků.
 • 4. Jazyk a lidská společnost. Jazyk jako sociální jev. Jazykové společenství, jazyk jako společenská instituce, normy v lidské společnosti a jazykové normy, jazykový úzus mluvený a psaný, kodifikace jazykové normy.
 • 5. Jazyk a komunikace. Podstata a různé podoby komunikace. Ostenze, znak ( definice znaku u Ch. S. Peirce, definice znaku u F. Saussura, Peirceova klasifikace znaků), sémiotika (syntaktika, sémantika, pragmatika, jazykový znak a jeho komunikativní funkce).
 • 6. Jazyk a komunikace. Podstata a různé podoby komunikace. Jazyk a myšlení. Jazyk a řeč. Obecné schéma jazykové komunikace, základní jazykové funkce podle K. Bűhlera, funkce informativní a kognitivní, funkce emotivní, funkce výzvová, funkce kontaktová, funkce estetická, funkce metajazyková, řečové (mluvní , promluvové) akty. Místo jazyka v duševní činnosti člověka, univerzalistické a deterministické pojetí, Sapirova-Whorfova hypotéza.
 • 7. Jazykový systém a jeho realizace. De Saussurova dichotomie langue - parole, pojetí langage u de Saussura, substance a forma v jazyce podle de Saussura, strukturalistické pojetí systému, struktury a inventáře, vztahy paradigmatické a syntagmatické, centrum a periférie systému, pojetí jazykových rovin (úrovní), jazyk jako systém systémů, kompetence a performance u N. Chomského.
 • 8. Fonetika a fonologie, jejich předmět. Základní fonologické pojmy,prozodické prostředky jazyka, transkripce a transliterace.
 • 9. Morfologie. Předmět morfologie (tvarosloví), morfonologie, morfologická sémantika významosloví), gramatické kategorie, gramatické kategorie vyššího řádu, gramatické kategorie nižšího řádu, kategorie jmenné, kategorie slovesné.
 • 10. Lexikologie. Lexikální systém jazyka. Disciplíny zabývající se slovní zásobou jazyka, tj. lexikálním systémem (lexikologie, sémaziologie, onomaziologie, etymologie, onomastika, frazeologie).
 • 11. Syntax (skladba). Předmět syntaxe, základní syntaktické jednotky, syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování.Definice věty. Větná skladba. Typologie věty.
 • 12. Textová rovina. Pojem koherence textu. Aktuální větné členění. Výpověď.
 • 13. Shrnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
  doporučená literatura
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
  neurčeno
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 112 s. ISBN 80-210-2961-7. info
 • HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. 156 s. ISBN 80-85899-65-5. info
Výukové metody
Přednáška. V průběhu studia teoretická příprava ke zkoušce.
Metody hodnocení
1) Vypracování a odevzdání seminární práce na zadané téma. Termín odevzdání: poslední výukový týden. 2) Písemná zkouška má dvě části: a) zvládnutí odborné rusko-české terminologie: soubor s odbornou terminologií bude od začátku semestru přístupný ve studijních materiálech v IS, b)zvládnutí A tematických okruhů, které tvoří obsahovou náplň předmětu RJ2BK_USP1 a zvládnutí B tematických okruhů (tyto okruhy tvoří obsahovou náplň volitelného předmětu Seminář z úvodu do studia ruštiny 1(RJ2BK_USS1). Pro připuštění k 2.části zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 60%. K úspěšnému zvládnutí 2. části je třeba dosáhnout alespoň 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
Informace viz výše - Typ výuky a zkoušky, požadavky k ukončení (ve vyučovacím jazyce). Doporučuji studentům absolvovat volitelný předmět RJ2BP_USS1, v němž budou v průběhu semestru probírána témata z tematického okruhu B.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/RJ2BP_USP1