RJ2MP_SYP1 Syntax 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o syntaktickém systému ruského jazyka a následné aplikování získaných vědomostí v praktickém jazyce. Důraz je kladen na rozšíření informace o jednoduché větě dvojčlenné i jednočlenné v porovnávacím plánu rusko-českém.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat syntaktický systém současné ruštiny; identifikovat syntaktické konstrukce; vysvětlit rozdíly ve struktuře jednoduchých vět v ruštině a češtině; prakticky aplikovat nabyté znalosti.
Osnova
 • 1. Syntax jako část gramatiky. Předmět syntaxe.
 • 2. Syntaktické jednotky a jejich vztahy ve větě.
 • 3. Věta jednoduchá a souvětí. Věta holá a rozvitá.
 • 4. Hlavní a vedlejší větné členy.
 • 5. Podmět a přísudek. Vyjádření podmětu a přísudku. Typy přísudků.
 • 6. Předmět, přívlastek, přístavek, doplněk.
 • 7. Příslovečné určení. Klasifikace.
 • 8. Věta dvojčlenná a jednočlenná.
 • 9. Jednočlenné věty: s určitým podmětem, s neurčitým podmětem, se všeobecným podmětem.
 • 10. Jednočlenné věty: bezpodmětné, nominativní. Věty neúplné.
 • 11. Několikanásobné větné členy.
 • 12. Volně připojené větné členy, polovětné konstrukce, vsuvky.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • VALGINA, Nina Sergejevna. Aktivnyje processy v sovremennom russkom jazyke. Moskva: Logos, 2003. 302 s. ISBN 5940100929. info
  doporučená literatura
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • Sovremennyj russkij jazyk : fonetika, leksikologija, slovoobrazovanije, morfologija, sintaksis. Edited by Lev Aleksejevič Novikov. 2. izd., ispravlennoje i dop. Sankt-Peterburg: Lan', 1999. 854 s. ISBN 5811401280. info
 • BĚLIČOVÁ, Helena a Ludmila UHLÍŘOVÁ. Slovanská věta. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996. 277 s. ISBN 8085494272. info
  neurčeno
 • VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 178 s. ISBN 9788024428864. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
Výukové metody
Přednáška. Teoretická příprava. Odborná terminologie.
Metody hodnocení
Odevzdání zadaných písemných úkolů v průběhu semestru
Zvládnutí písemného testu.
Student má prokázat znalost teorie (přednášky, rozbor vět) a znalost odborné terminologie. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 75%.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory:
Dril "Syntaktická terminologie"v https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162
Odpovědník „Osložnennyje predloženija“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/R2MK_SYP1/odp/Osloznennyje_predlozenija.qref
Odpovědník „Rabota s textom“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/R2MK_SYP1/odp/Rabota_s_textom.qref
http://ruslng.narod.ru/pravila/syntax/syntaxis.html
http://www.portal-slovo.ru/philology/355/
http://gramota.ru/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_SYP1