SC4MK_MAN2 Management neziskových organizací

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům oboru v prezenční formě. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast na seminářích v rámci realizace projektové výuky a úspěšné složení písemné zkoušky v rozsahu vymezených okruhů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu student: Zabývají se problematikou managementu a řízení institucí v rámci neziskového sektoru, která zahrnuje základní prvky a funkce (ekonomický a personální management). Získají přehled o řešení pracovněprávní a osobní vztahy v řízení volnočasových institucí, dále je zde zahrnuta právní oblast, marketing a management zařízení, prostředky a jejich fundrising. Rámcově se seznámení se základními pojmy, postavením ekonomických disciplín v systému pedagogických věd s orientací na sociální pedagogiku a mimoškolní výchovu. Získají vhled do problematiky a základní orientace a řízení v oblasti neziskového sektoru, včetně stávající příslušné legislativy.
Osnova
 • Osnova okruhů v rámci projektové výuky.
 • 1. Poslání a cíle neziskové organizace.(Proč jsme?)
 • 2. Prostředí a legislativa neziskového sektoru.(Kde jsme?)
 • 3. Kvalitativní faktory činnosti - lidský potenciál, vztahy a řízení v organizaci. (Kdo jsme a koho máme?)
 • 4. Kvantitativní faktory činnosti - prostředky a fundrising v neziskové sektoru. (Co máme a jak s tím nakládáme?)
 • 5. Plánování a hodnocení činnosti - naše nástroje. (Jak pracujeme?)
 • Tvorba projektu: Třetí pilíř společnosti Skupinová práce - Vytvoření fiktivní neziskové organizace zabývající se konrétní tématikou z oblastí: - sociální - ekonomické - kulturní - ekologické - bezpečnostní - pedagogické - zdravotní - aj.
Literatura
 • KRAJŠEK, B. Úvod k místním Agendám 21 v České republice. Praha : MŽP ČR, 1998, ISBN 80-7212-052-2.
 • PLAMÍNEK, J. A KOL. Řízení neziskových organizací. Praha : Nadace Lotos, 1996.
 • Řízení lidských zdrojů
 • MOLDAN, B. Podkladové dokumenty pro Národní strategii udržitelného rozvoje České republiky. Praha : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2001.
 • Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. Brno : Hnutí Duha - Přátelé Země, ISSN 1212-0499.
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 168 s. ISBN 8024704056. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xxx, 157. ISBN 8071794686. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Zvládáte své manažerské role? Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xii, 187. ISBN 8072267027. info
 • JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 110 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2022-9. info
 • BROWN, Lester R. Stav světa 1998 :zpráva o cestě k trvale udržitelné společnosti. Translated by Ivana Binková - Veronika Kucharská. Vyd. 1. Praha: Hynek, 1998. 356 s. ISBN 80-86202-29-1. info
 • KELLER, Jan. Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. In Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. Praha: Český spisovatel, 1996. ISBN 80-202-0606-X. info
Výukové metody
přednáška, skupinové a individuální presentace
Metody hodnocení
Přednáška - (+ studium literatury, skupinová diskuse - přehled k dané tématice) Ukončení: zkouška Požadavky k získání zkoušky: 1. Projektová výuka studentů (přednášky, postery, skupinové diskuse, hry) na vybrané téma. 2. Presentace projektu: Třetí pilíř společnosti 3. Písemný zkouškový test (ověřuje teoretické znalosti studentů) test : (rozsah 15 otázek); forma: 2/3 test 10 ot. (a/b/c/d 1 správná odpověď = 1 bod); 1/3 5 ot. přímé odpovědi (0 - 1,5 body); o hodnocení: A (20-18,5); B (18-16,5); C (16-14,5); D (14-12,5); E (12-10,5)
Informace učitele
http://www.moodlinka.ped.muni.cz
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. Klíč k zápisu do kurzu obdrží student na úvodní hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_MAN2