SC4MK_MRVP Metodika řešení výchovných problémů a mezních situací

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SC4MK_PRPP Projektování v pom. profesích )
Předmět je součástí kombinovaného magsiterského studia oboru Sociální pedagogika. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění úkolů vymezených sylabem předmětu a úspěšným složením zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá intervencí a poradenstvím u dětí s poruchami chování. Vychází z inkluzivních přístupů a z konceptu resilienčních teorií; reflektuje posilování copingových strategií dětí s poruchami chování. Studenti se naučí strukturovaně zpracovávat případovou studii, analyzovat biografii dítěte; plánovat a rozvíjet strategie diagnostického pozorování a intervenční podpory dětí s poruchami chování.
Osnova
 • Intervence jako podpora, pravidla intervence, principy a zásady intervence, intervence individuální, skupinová
 • Poradenství a intervence jako sociální práce
 • Případová práce –biografická studie, resilienční faktory, případová konference, podpora a provázení
 • Komunikace jako specifický nástroj poradenství, poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, poradenská témata
 • Prointervenční diagnostika sociálního pedagoga se zaměřením na poruchy chování, identifikace cílů intervence, dlouhodobé cíle intervence, škálování
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • JŮN, Hynek. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 141 s. ISBN 9788073675905. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
  doporučená literatura
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243. info
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 543 s. ISBN 9788073673420. info
 • NEŠPOR, Karel. Léčivá moc smíchu : smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 135 s. : i. ISBN 80-7021-581-X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
Výukové metody
Výuka je koncipována formou přednášek; ve vybraných tématech se očekává intenzivnější samostudium studenta. Cílem je proniknout do problematiky v teoretické i praktické rovině a úspěšně složit zkoušku formou kolokvia. Důležitým aspektem propojení s praxí je zpracování odborné semetrální práce.
Metody hodnocení
Studium je ukončeno kolokviem a odevzdáním seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4MK_MRVP