SC4MK_PAT2 Sociální patologie a prevence

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Buchta (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková (přednášející)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům následného magisterského oboru Sociální pedagogika v kombinované formě. Předpokladem pro jeho ukončení je zpracování kompletu praktických úkolů a úspěšné složení zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět SC4BK_PAT1 Sociální patologie 1 v bakalářském studiu, který rozvíjí v hlubších odborných a společenských dimenzích oboru.
Zabývá teoretickými i praktickými otázkami sociální patologie a má rozvinout potřebné kompetence budoucího sociálního pedagoga ve vztahu k společenským patologiím.
Prakticky je zaměřen na konkrétní projevy, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat a které musí také řešit a umět jim předcházet.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- rozumět a osvětlit utváření norem společnosti, fungování systému sociální kontroly;
- prokázat odbornou orientaci v oblasti sociálních patologií a deviací;
- projektovat a koordinovat preventivní a intervenční programy;
- pomoci jedinci v tíživé životní situaci.
Osnova
 • • Vymezení praktických úkolů předmětu: • Studenti aktivní formou proniknou do problematiky sociálních patologií a na základě získaných odborných vědomostí by řešili konkrétní praktické úkoly vyplývající z pedagogické praxe (zmapování sítě preventivních programů, odborných pracovišť a institucí v regionu svého bydliště). Součástí praktické přípravy by bylo ověření schopnosti (na základě získaných teoretických i praktických dovedností) vytvořit projekt primární prevence pro konkrétní sociálně-patologický jev a konkrétní věkovou, popř. sociální skupinu. Předmět je završen zkouškou. Témata přednášek a okruhy ke zkoušce: • 1. Sociální patologie – vymezení termínu. Norma a řád ve společnosti, normalita. Sociálně patologické jevy a sociální kontrola. Institut sociální kontroly a jeho funkce ve společnosti. Anomie jako riziko pro společnost. • 2. Sociální deviace a konformita. Vymezení, stupně deviace. Teorie sociálních deviací, etiologie deviantního chování. Historické přístupy k deviaci, kulturní relativismus. Vymezení pojmu rizikové chování, porucha chování, patologická závislost jako formy deviantního chování. • 3. Prevence. Stupně prevence a její systém v české společnosti. Primární prevence ve škole. Dokumenty k realizaci (Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ad.). Tvorba preventivně-výchovné strategie školy – minimální preventivní program, školní vzdělávací program. Školní metodik prevence a jeho funkce. • 4. Odborná intervence (sekundární, terciární prevence). Systém odborné pomoci a odborných zařízení (státní, neziskový sektor). Odborná opora ve škole – výchovný poradce, školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog aj.). • 5. Mediace a probace. Vymezení, poslání. Činnost mediační a probační služby. Spolupracující instituce. Výchovné, trestní, ochranné opatření. Alternativní trest. Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže. • 6. Ústavní a ochranná výchova. Systém ústavní výchovy, zařazování dětí a mladistvých do ústavní výchovy. Role diagnostického ústavu a dalších preventivně-výchovných zařízení. Reedukace, resocializace. • 7. Výkon vazby a trestu odnětí svobody. Typy věznic, speciální oddělení. Program zacházení. Penitenciární a postpeniterciární pedagogika. • 8. Pedagog a jeho kompetence v oblasti sociálních patologií. Kompetence sociálního pedagoga. • 9. Poruchy chování a emocí. Vymezení, etiologie, specifika práce s jedinci s poruchami chování, diagnostika, odborná pomoc a ústavní péče. Vymezení etopedie, poslání etopeda. • 10. Patologické závislosti. Vymezení, znaky, typy, možnosti intervence a pomoci. Terciární prevence. • 11. Drogy jako aktuální hrozba v životě jedince (dítěte). Vymezení, klasifikace, drogová závislost. Prevence, odborná intervence. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 a další dokumenty. • 12. Záškoláctví jako specifický jev školního prostředí. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. • 13. Agrese a šikana mezi dětmi. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Legislativa a zákony. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Specifické formy šikany: kyberšikana, mobbing, bossing, staffing, stalking aj. • 14. Delikvence jako forma rizikového chování, kriminalita jako související fenomén. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2016. Možnosti nápravy a postihu (mediace a probace, ústavní péče, ochranná výchova, výkon trestu odnětí svobody). • 15. Patologie rodiny a související dokumenty (Zákon č. 94/1963, zákon o rodině, Úmluva o právech dítěte aj.). Rozvodovost, domácí násilí, sexuální násilí, stalking aj. Opora a ochrana rodiny (a jejích členů) jako základní sociální instituce. • 16. CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte dětí. Podstata, etiologie, možnosti pomoci, zainteresovaná poradenská pracoviště a další instituce. • 17. Poruchy v životě jednotlivce – bezdomovství, prostituce, suicidalita. Vymezení, etiologie, klasifikace, prevence a odborná intervence. • 18. Xenofobie, rasismus. Specifika fenoménu, rizikovost pro jedince a společnost. Prevence, řešení, společenská opatření. Význam multikulturní výchovy. • 19. Extrémní hnutí, sekty a kulty. Vymezení, etiologie, klasifikace, možnosti řešení (ve společenském měřítku) a prevence. • 20. Rizikový vliv masmédií, technických a informačních prostředků, sociálních sítí. Vymezení, etiologie, klasifikace. Možné důsledky pro soudobou společnost a jedince. Prevence, mediální výchova, rozvoj mediální kompetence. Globalizace jako související fenomén.
Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, O.; MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
 • ČECH, Tomáš. Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. Prevence. Praha: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2011, roč. 8, č. 7, s. 4-7. ISSN 1214-8717. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 9788021045736. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
  doporučená literatura
 • TURČEK, K. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy u detí a mládeže. Bratislava : IRIS, 2000. ISBN 80-8901806-8.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha : Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • MATOUŠEK, O. aj. Práce s rizikovou mládeží. Praha : Portál, 1996.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
 • VANÍČKOVÁ, E. aj. Násilí v rodině Syndrom zneužívaného a týraného dítěte. Praha : Karolinum, 1993.
 • ČECH, Tomáš. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 258 s. Škola a zdraví 21. ISBN 978-80-210-5448-6. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ISBN 9788021045507. info
 • ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. info
 • BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 197 s. ISBN 80-86642-08-9. info
 • ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002. s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 791 s. Studium. ISBN 80-7178-545-8. info
 • BREZÁK, Jozef. Sociálna patológia. Edited by Peter Ondrejkovič. 2., rozš. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 310 s. ISBN 8022406856. info
 • Život s deprivanty. Edited by František Koukolík - Jana Drtilová. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 390 s. ISBN 80-7262-088-6. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter a Eva POLIAKOVÁ. Protidrogová výchova. Prvé vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. 356 stran. ISBN 8022405531. info
 • KOŤA, Jaroslav. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Edited by Richard Jedlička. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 169 s. ISBN 8071845558. info
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce a splnění semestrárních úkolů (viz sylabus).
Metody hodnocení
Typ předmětu: přednáška. Ukončení: zkouška. Předpoklady pro ukončení předmětu: A. SÍŤ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ Zmapování sítě preventivních programů, odborných pracovišť a institucí v regionu svého bydliště. Práce musí obsahovat: a/ kategorizovaný seznam (dle typu sociálně patologického jevu, dle typu prevence) odborných pracovišť a institucí v místě bydliště studenta (v případě malých obcí se doporučuje zpracovat i blízké okolí/okres, v případě velkého města stačí městská část), b/ stručný popis aktuálních preventivních programů v daném místě, c/ hlubší popis jednoho vybraného preventivního programu v daném místě. B. VLASTNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2. Projekt primární, sekundární nebo terciární prevence konkrétního sociálně patologického jevu pro využití v pedagogické praxi (záškoláctví, šikana, delikvence, drogová závislost, popř. jiné na základě konzultace). Práce bude obsahovat: a/ teoretické vymezení jevu, stav řešené problematiky, aktuálnost problému; b/ samotný projekt s uvedením záměru projektu, cílové věkové skupiny, prostředí realizace, zainteresovaných osob, průběhu realizace, materiálních požadavků. Důraz bude kladen na pedagogické zpracování průběhu, nepožaduje se (ale je možná) kalkulace finančních nákladů. Rozsah každé práce: min. 3-4 strany (PC, řádkování 1, písmo max. velikosti 12 arial nebo times new roman). Práce musí, v případě využití odborné literatury, obsahovat odkazy v textu na odbornou literaturu a v závěru Seznam použité literatury. C. PÍSEMNÁ ZKOUŠKA v rozsahu okruhů předmětu, která vyžaduje hlubší teoretické znalosti z vymezených oblastí. Důležité upozornění: Student se může přihlásit ke zkoušce pouze v případě, že má vypracovány a odevzdány všechny semestrální úkoly! V případě projektu je benevolence nedodržení termínu v případě, že student hodlá skládat zkoušku až později v průběhu semestru. Odborný pojem MUSÍ být vypracován do daného data! V případě, že nebude termín vypracování a odevzdání odborného pojmu ze strany studenta dodržen, nebude připuštěn ke zkoušce a předmět si zaregistruje v následném ročníku.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2054
E-learningová podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2054
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_PAT2