SC4MK_PsVL Psychologie vedení lidí

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Propojování teorie s praxí. Studenti formou pracovních dílen, dokladují své teoretické znalostí získáné v rámci výkladu lektora. Výstupem jsou projekty jednotlivých studentů, které obhajují v rámci zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu student: Rozvine si schopnosti a naučí dovednosti v oblasti spolupráce, komunikace a vedení, zejména pro vytváření jejich budoucích pracovních týmů, se zaměřením na instituce působících v pomáhajících profesích. Setřídí si poznatky s interdisciplinárním využitím v oblastech sociální psychologie práce, psychologie práce a řízení, personalistiky, managementu aj.
Osnova
 • ***Umění komunikace - verbální a neverbální komunikace: a)Řeč těla - mimika, oční kontakt, gestika, odstupová vzdálenost, postoj) - využití v praxi, slovní komunikace, hlas - tón, barva,rychlost mluvy, druhy slovní komunikace a jejich používání v praxi) , první dojem, vzhled a image, „schopnost se prodat“, jsk zsjímsvě s přesvědčivě mluvit b)Komunikace v týmu a efektivní komunikační styly vedoucího pracovníka c)Asertivní jednání a zpětná vazba: (Rozvoj asertivity a efektivní sdělování zpětné vazby, vyhodnocení stupně asertivity jednotlivce, teorie asertivity, způsoby asertivního jednání, mýty asertivity - klady a zápory) d)Konflikty (druhy, význam a způsoby zvládání konfliků nejen v rámci pracovních týmů) e)Umění přesvědčování, Manipulace, argumentace, druhy přesvědčovacích technik a vhodnost jejich využití f) Pravda, polopravda a lež v lidské komunikaci. Proč lidé lžou. Jak poznat lháře. ***Osobnostní typy a jejich aplikace na vedoucího i na ostatní členy týmu: a)Základní typy osobností (typologie MBTI) a tréning způsobu jejich rychlého poznávání. b)Problémové typy osob, jejich charakteristika a nejvhodnější způsoby jednání s nimi. c)Vůdce.Způsoby přejímání vedení, předpoklady pro vedení, negativní charakteristiky osobnosti ve vztahu k vedení lidí,vyhodnocení osobnostních předpokladů pro vedení ***Vedení lidí: a)Koučování - Techniky vedení kolektivu, hodnocení a poznávání podřízených, jednání s lidmi, získávání a výběr „loajálních“ pracovníků, jak kritizovat, jak přijímat kritiku, jak chválit, konflikty na pracovišti,... b)Leadership - klíčové vlastností lídra, řešení problémů,... c)Timemanagement: poměr k času, obecné zásady pro využívání času, stanovování cílů a jejich plnění, osobnostní podíl při špatné a dobré schopnosti řízení času a trénink vhodných návyků ***Pracovní tým a)Význam, charakteristika, motivace pracovního týmu b)Dynamika, koheze a atmosféra, pracovní spokojenost, faktory spokojenosti c)Psychologie motivace, potřeby pracovníků a způsoby odměňování d)Hodnocení a rozvoj pracovníků
Literatura
 • Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6
 • VÁGNER, Ivan. Moderní pojetí řízení a vedení lidí. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 2005, Roč. 40, č. 12, s. 61-62. ISSN 0026-8720. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1. info
 • GOLD, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. ISBN 80-902614-0-X. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
Výukové metody
přednáška, presentace, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Přednáška (bloková výuka 15hod)- (+ studium literatury, skupinová diskuse - přehled k dané tématice) Ukončení: zkouška Požadavky k získání zkoušky: 1. písemný zkouškový test (ověřuje teoretické znalosti studentů) 2. diskuse na vědeckou esejí, kterou student vypracoval v průběhu semestru na vybrané relevantní téma. (viz moodlinka.ped.muni.cz)
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
Veškeré potřebné informace a aktuální zadané úkoly a termíny odevzdání seminárních prací a jiných povinností pro tento ročník naleznete v e-learningovém kurzu na moodlinka.ped.muni.cz kurz se jmenuje: Psychologie vedení lidí Heslo ke kurzu získáte na prní přednášce nebo na požádání. Student může jít k písemné části zkoušky nejdříve po odevzdání vědecké eseje na vybrané téma. Po úspěšně absolvovaném zkouškovém písemném testu může jít k ústní části - tj. odborná diskuse nad vědeckou esejí. Test: (rozsah cca 15 otázek); forma : 2/3 test - 10 ot. (a/b/c/d 1 správná odpověď = 1 bod); 1/3 - 5 ot. přímé odpovědi (0 - 2 body); A (20-18,5); B (18-16,5); C (16-14,5); D (14-12,5); E (12-10,5)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_PsVL