SC4MK_SGI Sociální geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dalibor Mahel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je povinnou součástí kombinovaného magisterského studia oboru Sociální pedagogika. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění úkolů vymezených sylabem předmětu a úspěšným složením zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je založen na integraci řady dalších vědních oborů jako například politologie, sociologie, kartografie... Nejvíce jsou zahrnuty základní problémové okruhy socioekonomické geografie a nezbytné doplňující součásti z fyzické geografie. Smyslem předmětu je specifikace civilizačních sfér – kulturních regionů na základě rozboru biologických, socioekonomických a kulturních rozdílů lidské společnosti. Tyto rozdíly jsou podmínkou vývoje a obohacování jednotlivých kultur a zároveň zdrojem napětí. Navazuje vymezení jednotlivých dotykových zón -třecích ploch mezi geokulturními regiony, i uvnitř těchto regionů.
Osnova
 • Biologické rozdíly, socioekonomické rozdíly a kulturní rozdíly jsou příčinou rozdělení lidské společnosti na etnika. Důležitá je rovněž vazba jednotlivých etnik k území. Na základě těchto objektivních rozdílů, ale i subjektivního pocitu sounáležitosti k příslušné etnické skupině se formují národy. Národy se na základě podobností sdružují do civilizačních sfér – geokulturních regionů. Odlišnosti mezi jednotlivými civilizačními sférami, ale i odlišnosti uvnitř sfér, separatismus. Národnostní politika k etnickým menšinám, regionalismus.
Literatura
 • www.uu.se/gpdatabase/search.php
 • V. Baar: Národy na prahu 21. stol.. Vyd.1. Ostravská Univerzita: Tilia 2002
 • KAGAN, Robert. The return of history and the end of dreams. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, 2008. 115 s. ISBN 9780307269232. info
 • KLAPETEK, Martin. Mark Juergensmeyer. Teror v mysli Boží: globální vzestup náboženského násilí (recenze). Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, IX., č. 3, s. 78-79. ISSN 1212-8570. info
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Translated by Michal Prokop. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2002. 379 s. ISBN 80-86182-27-4. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. info
 • WEITHMANN, Michael W. Balkán : 2000 let mezi východem a západem. Translated by Jan Souček - Růžena Dostálová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 431 s. ISBN 8070211997. info
 • TOMEŠ, Jiří a Radovan JELÍNEK. Dnešní svět :školní atlas. [Praha]: Terra, 1996. 93 s. ISBN 80-902282-0-8. info
Výukové metody
Výuka je koncipována formou přednášek; ve vybraných tématech se očekává intenzivnější samostudium studenta. Cílem je proniknout do problematiky předmětu a úspěšně složit zkoušku formou kolokvia.
Metody hodnocení
vybraný stát zařadit do geokulturní (civilizační sféry) a subsféry. Specifikovat ve vybraném státě konflikty vnější – se sousedy (na vnější dotykové zóně) i vnitřní – mezi etniky, sociálními skupinami, náboženskými skupinami a charakterizovat aktéry. Popsat zda se jedná o nacionalismus a separatismus, fundamentalismus, etnickou či náboženskou nesnášenlivost, státní terorismus nebo propojení organizovaného zločinu s politikou. Nastínit vývoj konfliktů dle vlastního náhledu.
Informace učitele
Lidské rasy. Socioekonomické rozdíly: – porodnost a úmrtnost – zaměstnanost ve sférách – vzdělání a gramotnost – výživa a hlad – bohatý sever a chudý jih. Kulturní rozdíly: - jazyky – náboženství – společný historický vývoj – zvyky, tradice, umění… Vazba k danému území. Definice národa neexistuje, přesto jsou národy přesně vymezené: - územní národy – jazykové národy – kmenové národy – náboženské národy – jazykově-územní národy. Civilizační či geokulturní sféry – Křesťanská – Islámská – Buddhistická – Hinduistická. Kontaktní sféry mezi civilizacemi, vnitřní diferenciace sfér. Praktické příklady jednotlivých kulturních subregionů: – latinskoamerický, - islámský-sunitský a turkický, – buddhistický-lamaistický a hinajánový.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_SGI