SC4MK_SPR2 Teorie a metody sociální práce

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Margita Michaelová (přednášející)
Mgr. Martin Stanoev, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět se nevyučuje, slouží na dostudování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět oblastem sociální práce, bude se orientovat v metodách sociální práce a na základě nabytých znalostí aplikovat poznatky do sociálně pedagogické praxe. Informace mu budou sloužit pro oblast projektování.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat metodologii do oblasti sociální pedagogiky Bude schopen tvůrčí práce v oblasti projektování a výzkumu.
Osnova
  • Sociální práce jako obor a vědecká disciplína, spolupráce s dalšími vědními disciplínami.Základní pojmy sociální práce, paradigmata sociální práce. Filozofická východiska významná pro sociální práce základní informace, úvod Vybrané teorie sociální práce Vývoj sociální práce ve světě a v České republice Sociální pracovník a klient, etický kodex sociálního pracovníka, vztah, hodnoty. Práva sociálních pracovníků a práva klientů. Sociální práce a sociální služby, nároky sociální práce, syndrom vyhoření.Dobrovolnická práce, přístupy k práci s menšinami Vybrané metody sociální práce Komunitní sociální práce, Terénní sociální práce Případová studie Krizová intervence Poradenství Mediace a probace Práce se skupinou, streetwork Práce s dětmi a rodinou aj. Sociálně patologické jevy ve společnosti a jejich souvislost s velkými tématy sociální práce
Literatura
  • CHATRNÁ, Ivana. Práce s rizikovou mládeží v projektu LATA : návrh empirického výzkumu. Brno, 2002. 50 l. info
  • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0. info
  • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 335 s. ISBN 80-7178-226-2. info
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
  • Práce s rizikovou mládeží :Projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. Edited by Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 87 s. ISBN 80-7178-064-2. info
  • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
studium odborné literatury a problematiky sociální práce příprava na písemnou zkoušku písemná práce ve standardní úpravě vědeckého textu (oblast sociální práce) rozsah textu tři až pět stran, v textu jsou použity odkazy na použitou literaturu, za textem její seznam recenze vybrané publikace zaměřené na sociální práci široké spektrum zahrnující odbornou literaturu až po knižně zpracované případy, příběhy řešící složitou situaci jedince nebo skupiny, recenze článku, filmu, dokumentu z oblasti sociální práce rozsah jedna strana kazuistika případová studie jedince, případy z vlastní práce, z praxe, z výzkumného šetření, osobní zkušenosti, z literatury a další zdroje a v rámci této kazuistiky popište možné řešení situace, případně navrhněte vlastní řešení problematiky rozsah dvě strany Návrh základních témat pro seminární práciStudenti zpracují ve svým seminárních pracích příklady metod sociální práce, postřehy z vlastní praxe, případové studie, výzkumná šetření v rámci problematiky, atd. Po dohodě lze považovat za seminární práci esej na téma Sociální práce v kontextu doby, případě zpracovat vybranou teorii sociální práce z pohledu praktického užití a výběru metody sociální práceVybrané metody sociální práce: komunitní sociální práce, terénní sociální práce, případová studie, krizová intervence, poradenství, mediace a probace, přístup orientovaný na úkoly, práce se skupinou, streetwork, práce s dětmi a rodinou aj. Sociálně patologické jevy ve společnosti a jejich souvislost s velkými tématy sociální práceProblém sociální prevence, úkoly, prostředky, okruh adresátů, pojetí prevence u nás a v zahraničí
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=647
Okruhy ke zkoušce 1.Sociální práce jako vědecká disciplína, praktická služba, spolupráce s jinými vědními disciplínami. 2.Charakteristika základních pojmů sociální práce, paradigmata sociální práce 3.Vývoj sociální práce ve světě a v českých zemích od středověku po současnost. 4. Vybrané teorie sociální práce 5.Sociální pracovník, etický kodex sociálního pracovníka, práva a povinnosti sociálních pracovníků. 6.Klient v sociální práci, práva a povinnosti klientů, vztah sociálního pracovníka a klienta 7.Filozofická východiska sociální práce, základní orientace 8.Vybrané metody sociální práce 9.Charakteristika extrémních a problémových životních situací a zásahy v rámci sociální práce, chudoba, sociální problémy jednotlivců, rodiny a určitých skupin ve společnosti, bezdomovectví,, složité situace v životě ženy, děti a mládež jako ohrožené skupiny,uprchlictví,problémy jednotlivců, prostituce, sekty, atd. 10.Profesní etika, nároky sociální práce a syndrom vyhoření 11. Přístupy k práci s menšinami12. Sociální prevence, definice, základní úkoly, prostředky, druhy podle obsahového zaměření a okruhu adresátů, pojetí prevence
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_SPR2