SC4MK_TEOS Analýza sociálně pedagogických teorií

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do tematiky sociálně pedagogických teorií s důrazem na jejich mezioborovou provázanost a celospolečenskou působnost. Základní linii studia tvoří systémový pohled na předkládané teorie se zřetelem na kulturně-sociální faktory. Cílem studia probíraných teorií, koncepcí, směrů, principů a klasifikací je zdůraznit význam multifaktorového pohledu na sociální jevy za účelem jejich popisu a vysvětlení v rámci edukační reality s důrazem na tematiku oboru sociální pedagogika. Cílové dovednosti studentů: definovat základní pojmy a generalizace; vysvětlit podstatu a strukturu probíraných koncepcí a přístupů; vymezit současné sociálně pedagogické problémy a nastínit možné způsoby jejich řešení na poznatcích z četby a z vlastní zkušenosti; zhodnotit význam přínosu probíraných témat pro sociálně edukační teorii a praxi; vyjádřit a formulovat postoje a hodnoty v rámci probíraných témat
Osnova
 • 1. Postavení sociálních věd v kontextu vědeckých paradigmat (Winch). Struktura vědeckých revolucí (Kuhn). 2. Sociální teorie a její uplatnění v edukačních jevech. Pedagogika jako ne-věda (Brezinka). Soudobé teorie vzdělávání (Bertrand). 3. Teorie nevzdělanosti (Liessmann), postmoderní pedagogika. 4. Teorie modernity a teorie sociálních systémů (Luhmann). 5. Konstrukcionismus, sociální konstrukce reality (Berger, Luckmann). Sociální zásoba a distribuce vědění. Teorie sociální jednání každodennosti, Lebenswelt (Schütz), sebeprezentace (Goffman). 6. Kritické teorie (Marcuse, Horkheimer), teorie moci, istitucionální moc a biomoc (Foucault), modi operandi, sociální kritik (Kögler). 7. Poststrukturalismus, obrat k jazyku, diskurs, diskursivní analýza, teorie řečových aktů (Austin). 8. Sociální teorie médií (Thompson), kritické čtení, psaní, myšlení. Teorie masové komunikace (Mc Quail). Dimenze sociální změny (Meyrowitz). 9. Teorie performativity (Butler), a postfeminismus, gender. Teorie uznání (Young). Koncept žitého těla (Butler). 10. Teorie vzdělanostní (kulturní, sociální) reprodukce (Katrňák), kulturní kapitál, habitus (Bourdieu). 11. Teorie sociální spravedlnosti (Rawls), teorie rovného přístupu a sociální nerovnosti. Diskurzivní demokracie (Habermas). Exkluze a inkluze. 12. Globalizace (Giddens, Beck) a hyperkultura (Lipovetsky, Juvin).
Literatura
  povinná literatura
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
  doporučená literatura
 • DUFEK, Pavel. Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, XII, 2-3, s. 209-214. ISSN 1213-2691. info
 • Kulturální teorie : klasické a současné přístupy. Edited by Tim Edwards, Translated by David Vichnar. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 364 stran. ISBN 9788073676858. info
 • Historická sociologie : teorie dlouhodobých vývojových procesů. Edited by Jiří Šubrt. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 548 s. ISBN 9788073800611. info
 • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • BARŠA, Pavel. Teorie spravedlnosti Johna Rawlse. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 339-351. ISSN 1211-3247. info
Výukové metody
přednáška, diskuse formou e-learningu, individuální seminární práce
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška Typ zkoušky: písemná zkouška Požadavek: vypracování pětistránkové eseje a zkouškového formuláře Známka: je výsledkem hodnocení písemné zkoušky (viz okruhy otázek ke zkoušce) a kvality zpracované eseje
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1257
heslo: štorch
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_TEOS