SC4MK_ZKKV Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na disciplínu SC4BK_PPV Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu. Předpokladem úspěšného zvládnutí této disciplínu je základní znalost obsahu předcházejícího předmětu. Podmínkou ukončení je vypracování všech seminárních prací, cvičení a zdařilé napsání písemného testu na 75%.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědecké práce a možným použitím základních metod pedagogického a sociálně pedagogického výzkumu. Metodologické vědomosti a dovednosti studentů jsou dále profilovány vjednotlivých specializacích. Smyslem předmětu je tyto poznatky prohloubit a rozšířit.
Osnova
 • Tématické okruhy konzultací a samostatného studia
 • Uvedení do základů metodologie
 • Vztah mezi metodologií a sociální pedagogikou. Metodologie a výzkum sociálně pedagogické reality (rozdíl mezi přírodní a individuální realitou). Metodologické prostředky a cíle poznávání (epistémé, techné, doxa). Zkušenost a empirické metody. Metody hermeneutiky. Kvalitativní a kvantitativní metody. Analytické myšlení (statistická, kauzální, historiografická, soubory dat, vlastností, operacionalismus, práce s daty aj Metodologie a humanitní disciplíny. Realita a teorie, modely sociální reality. Subjekt objektový vztah (v různém pojetí, např. E. Kanta). Otázky kauzality a vědeckého zákona. Metrie, edukometrie sociometrie. Induktivní a deduktivní modely. Schematizace a rekonstrukce v metodologii. Syntetický přístup. Metodologické otázky sociální vědecké komunikace a interpretace. Sémantizace a sociální vztahy (slova a realita). Logické elementy v metodologii, definování a logická tvrzení, formy logického usuzování a vyvozování závěrů. Deskripce a odborný jazyk, predikce a explanace.
 • Paradigmata v metodologii jako sociální fenomén
 • Změny vědeckého paradigmatu: pozitivizmus (sociální pozitivizmus), darwinismus (sociální darwinismus), behaviorismus, pragmatismus, existencionalismus, marxismus, socialismus, systémové (strukturální) modely, realismus, empirismus, fenomenologie aj. Osobní zkušenost - náhodná data. Empirismus pravděpodobnost. Paradigma v metodologické pedagogiky a sociální pedagogiky. Metodologický význam sociální a výchovné reality. Výchova a učení jako výzkumné paradigma (sociální a individuální realita). Sociální jednání a rozhodování. Změny v sociální realitě a chování jedince. Socializace a míra přizpůsobení lidí. Odlišnosti v sociálním přizpůsobení a sociometrie - soubory dat. Sociální význam pracovní činnosti a profese, profesní příprava a sociální odlišnosti. Kulturní odlišnosti a aspekty metodologie.
 • Metodologický a odborný text
 • Formy odborného sdělení, koncept výkladu tématu, odborná stať, studie, odborné sdělení, esej, recenze, anotace, seminární projekt, diplomová práce, výzkumná práce apod. Vědecká informace a běžné informace. Pedagogická a sociální informace a její metodologická hodnota, význam a smysl. Fakta a faktografická hodnota informace. Příklady a metodologická cvičení 1. Recenze, analýza definice základních pojmů výchova, sociální, společnost, kultura aj. Identifikace sociálně pedagogických jevů. Sociální chování a vlivy výchovy a kultury. Rozmanitost sociální reality. Soubory sociálních poznatků, rozložení dat, vlastnosti, charakteristiky a jejich interpretace.
 • Kvalitativní metody a pedagogické a sociální jevy:
 • Kvalitativní metody a teorie, její sociální pojetí. Terénní výzkum. Pojetí kategorie a její kódování, dimenze. Paradigmatický model kvalitativního výzkumu. Vztahy mezi kategoriemi, kontextuální podmínky pozorování. Induktivní a deduktivní postupy. Teoretické rámce konceptualizace příběhu. Znaky a vlastnosti teorie. Analytický pohled na jevy a procesy. Interakční vlivy a matice. Empirie versus formální teorie (východisko pro rozhovor a pozorování). Metoda záznamů a diagramů, postupy třídění jevů (dat). Vědecké zásady a empirické ukotvení kvalitativního výzkumu.
 • Východiska kvalitativního výzkumu.
 • Hermeneutická koncepce, fenomenologická škola, Frankfurtská škola, vliv kognitivní a humanistické psychologie. Kombinování kvalitativních metod, triangulace. Kvalitativní pozorování, dotazování, rozhovor aj. Struktura písemné zprávy o kvalitativním výzkumu. Principy kvalitativního výzkumu, výzkumný problém, zdroje výzkumných problémů, formulování výzkumných otázek. Teoretická citlivost, definice a její zdroje (vztah mezi tvořivostí a vědou), práce s literaturou, definice pojmů. Postupy kódování, otevřené kódování (definice, postupy, označování jevů, vytváření kategorií a jejich pojmenovávání, rozvíjení jejich vlastností a dimenzí, možné záznamy), axiální kódování (definice, paradigma, jev, příčinné podmínky, kontext, intervenující podmínky, následky, spojování a rozvíjení kategorií podle paradigmatu), selektivní kódování, definice, vyložení kostry příběhu a identifikace, popis a konceptualizace, vztah kategorií k centrální kategorii, seskupování kategorií, zakotvení teorie. Proces v zakotvené teorii, indukce a dedukce, fungování procesů, proces pojatý do stadií nebo fází. Pomocné postupy, záznamy a diagramy, prezentace výzkumu, vědecké zásady a kvalitativní výzkum.
 • Kvantitativní metody a zkoumání pedagogických a sociálních jevů
 • Základy statistických postupů a zpracování kvantitativních dat Teorie deskripční (popisné – kvalitativně popisujeme určitý jev) a explanační (vysvětlujeme daný jev), predikční (předpovídání daného jevu). Fáze práce s daty, získávání dat, analýza dat, interpretace dat
 • Základní a výběrový soubor: statistický soubor, kritérium pro členství v množině, základní soubor nebo též universum. výběrový soubor, rozsah souboru, reprezentativnost, metody náhodného výběru, stratifikovaný náhodný výběr, vícestupňový shlukový výběr, systematický výběr, výběr na základě dobrovolnosti, výběr na základě dostupnosti, kvótní výběr
 • Základní statistické znaky: vlastnosti prvků, URČUJÍCÍ, ZKOUMANÉ, Zkoumané znaky jako PROMĚNNÉ, nezávisle proměnná, závisle proměnná, druhy znaků (proměnných), znaky KVALITATIVNÍ, znaky KVANTITATIVNÍ, znaky ALTERNATIVNÍ, znaky MOŽNÉ, znaky SPOJITÉ, znaky NESPOJITÉ (diskrétní)
 • Charakteristika proměnných, definice jednotlivých úrovní měření: NOMINÁLNÍ, ORDINÁLNÍ (pořadová), METRICKÁ, POMĚROVÁ DATA Druhy rozdělení a jejich charakteristiky: míra polohy (jejich využití u různých typů dat, průměr, medián, modus, rozptýlenosti (variační rozpětí, rozptyl a směrodatná odchylka), špičatosti a šikmosti. Testování hypotéz, princip, testové kritérium, výpočet pravděpodobnosti, hladina významnosti, uveďte na konkrétním příkladu) Základní statistické procedury a testy: t-test, statistický odhad, test normality, chí-kvadrát testy, korelační analýza, regresní analýza, analýza rozptylu (ANOVA, princip jedno faktorové a více faktorové analýzy). Praktické dovednosti: využití statistických programů pro hromadné zpracování dat (statistica, SPS atd.) Pozorování
 • Pozorování jako výzkumní metoda , jeho struktura a možnosti poznání (dlouhodobé x krátkodobé, introspekce a extrospekce, přímé a nepřímé, standardizované a nestandardizované). Výsledky pozorování. Reliabilita a validita pozorování, možné zdroje chyb.
 • Rating
 • Rating a jeho užití v pedagogickém výzkumu. Definice, kategoriální, numerická, posuzovací, grafická a kumulativní škála. Praktická konstrukce položek různého typu. Dotazník (anketa)
 • Druhy položek a jejich konstrukce, Likertova škála a škálové položky v dotaznících. Zásady konstrukce dotazníku (jasnost a srozumitelnost položek, jednoznačnost atd.). Kategorizace a systematizace získaných dat, třídění prvního, druhého a třetího stupně. Interpretace výsledků třídění. Rozhovor, interwiev, beseda
 • Druhy (výzkumný, diagnostický, psychoterapeutický .). Formy rozhovoru (individuální, skupinový atd.). Výzkumná specifika rozhovorů. Projektivní metody
 • Výhody a nevýhody projekčních technik. Verbální metody (asociační experiment, testy nedokončených vět, projektivní interview. Grafické techniky (např. analýza kresby) a manipulační techniky (např. test ohýbání drátu, Lüscherův test).
 • Obsahová analýza
 • Analýza osobní dokumentace, analýza školské a školní dokumentace, analýza odborného textu. Sémantické metody Sémantický diferenciál, Význam metody a možnosti využití, bipolární škály a faktor hodnocení, aktivity a potence (popřípadě i další). Konstrukce sémantického diferenciálu, grafické znázornění výsledků.
 • Metody měření sociálních vztahů
 • Sociometrické techniky, SORAD, zkoumání preferenčních postojů. Q-metodologie Význam a použití metody (některé možné příklady), tzv. q-typy, q-třídění, minimální q-třídění, třídění strukturované a nestrukturované.
 • Testy
 • Pojmové vymezení, druhy testů. Psychologické - testy inteligence (A. Binet, J.P. Guilford R.B. Cattell atd.), testy osobnosti (Eysenckův osobnostní dotazník, TEZADO a jiné), testy psychomotorické. Testy vědomostí a dovedností a jejich klasifikace, druhy testových úloh (otevřené a uzavřené úlohy), Zásady tvorby didaktických testů.
 • Experiment
 • Možné využití ve vědeckém výzkumu, druhy experimentu (laboratorní, simulační, přirozený, formující), pravidla pro realizaci experimentu.
 • Literatura
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
 • Strauss, A.-Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert 1999.
 • Popper, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha OIKOYMENH 1997.
 • Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). 1. vyd. Praha : Academia, 1972. 705 s.
 • Levy David J.: Realismus. Pojednání o interpretaci a společenské realitě. Proglas Brno. 1993.
 • Gould Stehen Jay.: Jak neměřit člověka. (Pojednává o výzkumu a jejich důsledcích v sociální realitě). Lidové noviny 1997.
 • Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. UK Praha 1997.
 • Doplňující literatura:
 • Gavora, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno : Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
 • Chráska, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. . vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7067-798-8.
Literatura
 • MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001. 99 s. ISBN 80-85834-77-4. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 8071845493. info
Výukové metody
přednáška, domácí cvičení
Metody hodnocení
Předmět probíhá kombinovanou formou. Studenti navštěvují konzultace a doma se připravují distančním způsobem, tzn. využívají doporučené literatury a elektronického kurzu, který mají k dispozici. Předmět končí závěrečným testem. Test je nutné napsat alespoň na 75 %. Studenti v něm vybírájí ze čtyř nabízených možností.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=847
Studenti mohou absolvovat elektronický kurz, který je dostupný z výše uvedené adresy. Klíč k zápisu vyučující sdělí během první konzultace. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je zpracování a elektronické odevzdání následujících prací.
STUDENTI ZPRACUJÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE DLE ZADÁNÍ
1) PARADIGMA JAKO BRÝLE
Na základě studia odborné literatury (metodologické, ale i filozofické) vzpracují studenti v rozsahu cca 2 strany paradigma určitého výzkumu (fenomenologie, hermeneutika, positivismus, teorie konfliktu atd.). Každý student zpracovává jiné téma. Každé paradigma je opatřeno příkladem. Ze studentských prací bude vytvořena Kniha paradigmat pro další studijní potřeby.
2) Odborné zpracování tématu
Studenti zpracují metodologické téma dle zadání. Každý student zpracovává jiné téma dle seznamu. Práce má rozsah 8000 znaků včetně mezer. Studenti zpracují vědecký odborný text na základě studia odborných pramenů. Všcehny použité zdroje uvedou v seznamu literatury, přičemž dodržují formální zásady a normy. Další cvičení dle zadání vyučujícího
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4MK_ZKKV