SP4BK_ISPP Inkluzivní speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu by měl získat základní vědomosti z integrativní speciální pedagogiky.
Současné pojetí speciální pedagogiky, systém péče o osoby se zdravotním postižením, srovnání se zahraničím, možnosti integrace, inkluze, legislativa. Základní terminologie, kategorie, metody a diagnostika ve speciální pedagogice. Etiologie, klasifikace jednotlivých poruch a vad, možnosti nápravy, aplikace ve výuce na 1. a 2.stupni ZŠ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Přehled speciálních škol a školských zařízení pro výchovu a vzdělávání dle jednotlivých druhů postižení. Prevence, poradenství.
Osnova
 • 1. Integrace/inkluze (integrace, inkluze, modely integrace, speciálně pedagogické vývojové fáze, definice školní integrace, integrativní formy vzdělávání)
 • 2. Rámcové podmínky pro integrativní/inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky integrace, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR, č. 73/2005 Sb., č. 48/2005 Sb. v platném znění)
 • 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení, vyhláška 72/2005 MŠMT ČR v platném znění)
 • 4. Systém kurikulárních dokumentů (Bílá kniha, RVP, RVP ZV, dvě úrovně RVP, vzdělávací oblasti RVP ZV) 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (charakteristika RVP ZV, cíle RVP ZV, klíčové kompetence, vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo, průřezová témata, příklad vybraného tématu)
 • 6. RVP ZV (žák se speciálními vzdělávacími potřebami – klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů)
 • 7. RVP ZV (podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole, individuální vzdělávací plán)
 • 8. RVP ZV (žák s lehkým mentálním postižením, příloha)
 • 9. Multikulturní výchova a vzdělání (evropská dimenze ve vzdělání, současný přístup k řešení otázek multikulturní výchovy a vzdělávání u nás, strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum)
 • 10. Ucelená rehabilitace (charakteristika jednotlivých složek)
 • 11. Raná intervence (pojetí, cíl, úkoly, organizace služeb, týmová práce, spolupráce s rodinou)
 • 12. Rodina se zdravotně postiženým dítětem
 • 13. Kariérové poradenství (předprofesní a profesní příprava, specifika u jedinců se zdravotním postižením)
 • 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky)
 • 15. Logopedie (komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností)
 • 16. Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u dětí s mozkovou obrnou, charakteristika dysartrie, řeč u dětí mentálně retardovaných, zvláštnosti ve vývoji řeči nevidomých dětí)
 • 17. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy, příklady)
 • 18. Surdopedie (etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací programy pro sluchově postižené)
 • 19. Komunikace sluchově postižených (mluvená hlásková řeč, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk)
 • 20. Specifické poruchy učení (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, legislativa)
 • 21. Postavení dítěte s SPU v rodině a ve škole (organizace péče a vzdělávání žáků s SPU, hodnocení a klasifikace žáků s SPU, postoje učitelů, spolužáků, rodičů k dítěti s SPU)
 • 22. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, výuka žáků s tělesným postižením na základní škole, předmět dorozumívací dovednosti, podmínky integrace žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava)
 • 23. Mozková obrna (charakteristika, formy, MO jako těžké postižení, speciálně pedagogická diagnostika dítěte, úkoly SPC, MŠ, školní zralost)
 • 24. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu jedinců (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění)
 • 25. Význam, úkoly a organizace školy při zdravotnických zařízeních (MŠ, ZŠ, herní terapie – charakteristika, význam)
 • 26. Terapie ve speciálně pedagogické péči (léčebná rehabilitace – příklad Vojtova reflexní lokomoce, metodika manželů Bobathových, hipoterapie, kanisterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie ad.)
 • 27. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace dětí/žáků s těžším zrakovým postižením, poradenství dle věkových skupin)
 • 28. Reedukace a kompenzace zraku (slabozrakost - zraková stimulace, etapy zrakové stimulace, slepota (amauróza) - kompenzace zraku, šilhání (strabismus) a tupozrakost (amblyopie) - reedukace zraku u dětí s narušeným binokulárním viděním)
 • 29. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace dětí/žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava)
 • 30. Systém škol pro MR (charakteristika jednotlivých škol)
 • 31. Vzdělávací program základní školy praktické
 • 32. Vzdělávací program základní školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální
 • 33. Autismus (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kriteria, cíle výchovy a vzdělávání dětí/žáků s autismem, TEACCH program, poradenství, možnosti vzdělávání)
 • 34. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, definice, klasifikace, charakteristika vybraných vad, možnosti edukace)
 • 35. Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
 • 36. Koncept bazální stimulace
 • 37. Etopedie (charakteristika poruch chování, klasifikace poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled a charakteristika školských zařízení, legislativa)
 • 38. Střediska výchovné péče
 • 39. Patologické závislosti(pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích automatech – klasifikace diagnostická kritéria)
Literatura
  povinná literatura
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 365 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
  doporučená literatura
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-262-0602-6
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
  neurčeno
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
 • OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. 870 s. ISBN 8071788023. info
Výukové metody
výklad, diskuse, samostudium, četba odborné literatury
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 70% správných odpovědí).
Informace učitele
Další literatura:
• BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: 2004, 128 s. ISBN 80-210-3613-3.
• BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II . Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3822-5.
• BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, 201. ISBN 80-866633-31-4.
• BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-37-3.
• BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-38-1.
• BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzděláván.Brno: Paido, 2007, 246 s. ISBN 978-80-7315-158-4.
• BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2008, 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0
• BARTOŇOVÁ, M, BAZALOVÁ, B.,PIPEKOVÁ, J Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido 2007 s.159. ISBN 978-80-7315-140-8
• BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3971-X.
• BLAŽKOVÁ, R. , MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M., BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-89-3.
• ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z., Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5
• Defektologický slovník. Praha: nakladatelství H+H, 2000. ISBN 80-86022-76-5.
• DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár n. S. Logopaedia clinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.
• FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava: 0U, 2006. ISBN 80-7368-150-1.
• HÁJKOVÁ, V. Integrativní pedagogika. Praha: IPPP, 2005. ISBN 80-86856-05-4.
• HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 125 s. ISBN 978-80-7315-145-4
• HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002
• HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: UK, 2005, 209 s. ISBN 80-7290-213-X.
• JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-7254-730-5
• JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6.
• JANOTOVÁ, A, SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-7216-050-8.
• JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, 275 s. ISBN 80-7041-196-1.
• KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1998. ISBN 80-7216-051-6.
• KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80 85931-88-5.
• KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II. a III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.
• KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.
• KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9
• KLENKOVÁ, J., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007, 100 s.
• KOCUROVÁ, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. Pelhřimov: 2002, 416 s. ISBN 80-86473-23-6.
• KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0239-2.
• KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum, 2004, 343 s. ISBN 80-247-1018-8.
• KUBOVÁ. L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market, 1996.
• KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996, 41 s. ISBN 80-85931-24-9.
• KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
• KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MEDLENER, I., ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
• KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. 126 s. ISBN 80-7315-063-8.
• LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál, 2008, 191 s. ISBN 978-80-7367-433-5.
• LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia: 2000, 74 s. ISBN 80-7183-225-1.
• LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III: Praha: Scientia: 2001, 78s. ISBN 80-7183-256-1
• LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN: 80-244-1154-7
• MATOUŠEK, O., Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, 340 s. ISBN 80-7178-771-X
• MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží: projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. Praha. Portál, 1996, 87 s. ISBN 80-7178-064-2
• MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením.Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-7067-981-6.
• MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
• MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996, 1998. ISBN 80-85931-60-5.
• MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004
• MÜHLPACHR, P. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2001, 115 s. ISBN 80-210-2510-7.
• MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: MU, 2004, 203. ISBN 80-210-3345-2.
• MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: MU, 2001, 140 s. ISBN 80-210-2511-5
• MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80244-0231-9.
• MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: 2005. ISBN 80-244-1075-3.
• Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: MŠMT ČR, 2001. ISBN 80-211-0372-8
• NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
• NOVÁK, J. Dyskalkulie – specifické poruchy počítání. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004, 125 s. ISBN 80-7311-029-6
• OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
• OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
• OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0
• OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 180 s. ISBN 978-80-210-4575-0
• PANČOCHA, K. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-86633-61-6
• PEETERS, T. Autismus. Od teorie k výchovně vzdělávací intervenci. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-114-X.
• PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-%10-7.
• PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-7315-010-7.
• PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: 2004, IPPP, 77 s. ISBN 80-86633-08-X.
• PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
• POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha : Portál, 2001, 333s. ISBN 80-7178-570-9
• PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2009, 172 s. ISBN 978-80-7392-094-4
• PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
• PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie – praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-8566-72-2.
• PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 1997. ISBN 80-85931-65-6.
• PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole. Brno: Paido, 2000.
• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Edited by Kateřina Smolíková. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (Se změnami provedenými k 1.1.2016)
• Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008. 126, 110 s. ISBN 978-80-87000-25-0
• SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-773-7.
• SCHOPLER, E., MESIBOV, G. Autistické chování. Praha: Portál, 1997.
• SCHOPLER, E., MESIBOV, G. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál, 1998.
• SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000, 78 s. ISBN 80-7183-226-X
• ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů.Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-528-9.
• ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Střediska výchovné péče. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, s. 191-193. ISBN 80-86633-08-X.
• ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: UK, 2004, 247 s. ISBN 80-246-0877-4.
• ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 3. přepracované vydání. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7
• THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7
• VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, O. Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska. Brno: MU, 2005. ISBN 80.-210-3754-7.
• VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003, 322. ISBN 80-244-0698-5.
• VALENTA, M. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2007. ISBN: 978-80-7320-099-2
• VAŠEK, Š. Základy speciálnej pedagogiky. Bratislava: 2003, Sapientia, 210 s. ISBN 80-968797-0-7.
• VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-85931-51-6.
• VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
• VÍTKOVÁ, M.(ed.)Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální.2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
• VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
• VOJTOVÁ, V. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-532.
• VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: UK, 2003, 207 s. ISBN 80-246-0708.
• ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha. Portál. 2003 ISBN 80 -7178-800-7

Jiné zdroje:
Ústav pro informace ve vzdělání http://www.uiv.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Rámcový vzdělávací program www.rvp.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SP4BK_ISPP