SP4BK_SP1a Specializace 1a Logopedie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 17 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Zapisují studentky a studenti logopedie a surdopedie. Intaktní komunikační schopnost - studentkám a studentům je udělen souhlas se zápisem na základě předložení aktuální zprávy od klinického logopeda/foniatra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student/ka umět vymezit vědní a studijní obor logopedie, principy komunikace a průběh ontogeneze dětské řeči. Osvojí si také poznatky k etiologii, klasifikaci, diagnostice a terapii jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
Osnova
 • Logopedie, koncepce oboru logopedie, mezioborová spolupráce. Proces lidské komunikace charakteristika, význam, verbální, nonverbální komunikace Ontogeneze dětské řeči, psychologické a společenské faktory vývoje řeči. Pojetí, klasifikace, sypmtomatologie, diagnostika a terapie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. Přístroje a pomůcky užívané v logopedické praxi v diagnostice a terapii.
Literatura
  povinná literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
  doporučená literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 13 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • VITÁSKOVÁ, Kateřina a Alžběta PEUTELSCHMIEDOVÁ. Logopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 182 s. ISBN 8024410885. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie - interdisciplinární vědní obor. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. s. 106 - 122. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
 • SOVÁK, Miloš. Logopedie předškolního věku. 3. uprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. info
Výukové metody
konzultace, diskuse
Metody hodnocení
Vyžadována 70% účast; splnění písemného testu (podmínkou úspěšného zvládnutí je 80 % správných odpovědí); ústní zkouška. Zpracování 5 anotací odborných knih, vztahujících se k problematice.
Informace učitele
Podmínkou ukončení předmětu je správná artikulace všech hlásek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Studenti zapisují logopedii nebo psychopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SP4BK_SP1a