SP4BK_SP1b Specializace 1b Psychopedie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 17 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu SP4BK_ZSP1 Základy speciální pedagogiky Psychopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si současné pojetí terminologie v oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, aktuální poznatky a možnosti speciálněpedagogické diagnostiky, systému edukace žáků s mentálním postižením, včetně inkluzivního vzdělávání a osobnosti osob s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- mít obecné vědomosti z oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením;
- schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra;
- ovládat práci s žáky s mentálním postižením na úrovni asistenta pedagoga.
Osnova
 • 1. Psychopedie jako vědní obor. Pojem, předmět, cíle, postavení v systému věd. 2. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. Legislativní dokumenty vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání. 3. Definice a charakteristika mentálního postižení. Terminologická východiska. 4. Historické pojetí péče o osoby s mentálním postižením. 5. Etiologie mentálního postižení. Biologické a sociální příčiny vzniku mentálního postižení. 6. Klasifikace mentálního postižení. 7. Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. 8. Demence. Definice, charakteristika, projevy, typy. 9. Osobnost lidí s mentálním postižením. Psychický a somatický vývoj. 10. Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická. Obsahová a metodologická stránka. 11. Downův syndrom. Charakteristika, etiologie, typy, vzdělávání, poradenství. 12. Poruchy autistického spektra. Charakteristika, etiologie, edukace. 13. Symptomatické poruchy řeči. Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením. 14. Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením. 15. Poradenské služby v České republice. Speciálně pedagogické centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením. 16. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 17. Základní vzdělávání žáků s mentálním postižením. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 18. Základní škola speciální. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 19. Profesní příprava žáků s mentálním postižením. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. 20. Sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Denní a týdenní stacionáře. Legislativa. 21. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o osoby s mentálním postižením. 22. Rodina a dítě s mentálním postižením. 23. Vzdělávací oblast Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a svět práce a tělesná výchova v edukaci žáků s mentálním postižením. 24. Terapeutické přístupy a jejich využití u osob s mentálním postižením.
Literatura
 • Bachmann, P., Vítek, A. (2014) Vybrané kapitoly managementu nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Bazalová, B. (2017) Autismus v edukační praxi. Praha: Portál.
 • Bendová, P., Zikl, P. (2011) Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.
 • Černá, M. a kol. (2015) Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum.
 • Dlouhá, J., Dlouhý, M., Neubauerová, L., Sýkorová, Z., Dostálková, M. (2013) Úvod do psychopedie. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Franiok, P. (2008) Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Janovcová, Z. (2010) Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Brno: Masarykova univerzita.
 • Lechta, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Müller, O. (ed.) a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.
 • Pipeková, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Selikowitz, M. (2011) Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. Praha: Portál.
 • Švarcová, I. (2011) Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál.
 • Thorová, K. (2016) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol. (2012) Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Praha: Grada.
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta.
Výukové metody
Přednáška s aktivní účastí studentů.
Metody hodnocení
Anotace odborné publikace z oboru psychopedie. Aktivní účast (80 %). Písemný test, pro úspěšné absolvování předmětu je nutných 70 % správných odpovědí.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Upřesňující informace (aktualizovaný seznam literatury, okruhy atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Studenti zapisují logopedii nebo psychopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SP4BK_SP1b