SP4BK_SP2c Specializace 2c Surdopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 18 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marína Štibrányiová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením od narození do konce života. Prohloubí si znalosti získané v předmětu Základy surdopedie a bude se umět orientovat v možnostech diagnostiky sluchových vad; bude umět vyjmenovat typické odchylky ve vývoji řeči u osob se sluchovým postižením; bude umět odůvodnit potíže při čtení s porozuměním u těchto osob a znát zvláštnosti jejich písemného projevu; bude se orientovat v možnostech kompenzace sluchových vad a vyjmenovat kompenzační pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením.
Výstupy z učení
Student umí definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením; orientuje se v možnostech diagnostiky a kompenzace sluchových vad; umí popsat strukturu komplexní péče a systém vzdělávání; je seznámen s jednotlivými komunikačními systémy, včetně komunikačnch systémů pro osoby s hluchoslepotou.
Osnova
  • Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, historický vývoj péče o osoby se sluchovým postižením, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchových vad, důsledky sluchové vady a psychologické zvláštnosti osob se sluchovým postižením, jazykové kompetence osob se sluchovým postižením, komunikační formy, logopedická péče u osobe se sluchovým postižením, sluchová protetika a kompenzační pomůcky.
Literatura
    povinná literatura
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek) a ústní zkouška.
Informace učitele
Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005. (www.frpsp.cz) BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita. DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita. DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU. HRONOVÁ, A.nna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP. HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima. JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči. JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus. JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál. KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka. KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF, LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha. LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia. NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP. LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia. NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha. PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP. ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál. SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia. SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada. ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima. ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido. ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Studenti zapisují logopedii a surdopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SP4BK_SP2c