SP4BK_SP2d Specializace 2d Somatopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 18 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 11. 8:00–15:50 učebna 35, Pá 9. 11. 8:00–15:50 učebna 35, Pá 23. 11. 8:00–15:50 učebna 35, Pá 30. 11. 8:00–15:50 učebna 35
Předpoklady
Absolvování základů předmětu Somatopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání rozšiřujících informací o problematice osob s tělesným postižením, možnosti jejich vzdělávání, podpory a stimulace.
Osnova
 • 1. Vývoj přístupů společnosti k osobám s tělesným a zdravotním postižením
 • 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru
 • 3. Klasifikace pohybových vad
 • 4. Centrální obrny při zasažení mozku
 • 5. Centrální obrny při zasažení míchy
 • 6. Centrální obrny při degenerativním onemocnění mozku a míchy
 • 7. Mozková obrna, etiologie, formy, vliv na psychický vývoj
 • 8. Diparéza (diparetický vývoj, reflexy v 6ti měsících, terapie, prognóza, intervence, možnosti podpory)
 • 9. Hemiparéza (rozvoj hemiparézy, reflexní zvláštnosti, poškození dominance motoriky ruky, asymetrie hemisfér a řeč, držení těla a chůze, rozdvojené vnímání, narušené sebevědomí a rozvoj osobnosti, terapie, prognóza, intervence, možnosti podpory)
 • 10. Kvadruparéza (rozvoj kvadruparézy, reflexní odpovědi typické pro 6ti měsíční dítě s kvadruparézou, význam narušeného vnímání, terapie a prognóza, intervence, možnosti podpory)
 • 11. Mozková obrna jako těžké postižení a přidružená postižení, intervence, podpora a specifika
 • 12. Symptomatické poruchy řeči u dětí s mozkovou obrnou, narušená komunikační schopnost dětí s mozkovou obrnou
 • 13. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů
 • 14. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba
 • 15. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba, Spinální svalová atrofie - SMA(charakteristika, přístupy v podpoře osob s SMA)
 • 16. Degenerativní poškození pohybového aparátu
 • 17. Charakteristika chronických onemocnění, specifika práce, přístupy pedagoga
 • 18. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění), specifika přístupů, edukace
 • 19. Epileptický syndrom, specifika práce, vliv na vzdělávání
 • 20. Školský systém vzdělávání jedinců s tělesným postižených (předškolní, základní, střední - legislativa)
 • 21. Integrace žáků s tělesným postižením do běžných typů škol (legislativa, podmínky, struktura IVP)
 • 22. Poradenské služby v ČR (poradenští pracovníci na školách, SPC, PPP, legislativa). SPC pro tělesně postižené (organizace, význam, zaměření činností, specifika)
 • 23. Raná intervence u dětí s vývojovými poruchami (cíle a význam, organizace, legislativa)
 • 24. Specifika práce u dětí v předškolním vzdělávání. Posuzování školní zralosti u dětí s hybným postižením
 • 25. Lateralita – diagnostika, zřetel k jedincům s tělesným postižením, zvláštnosti u amputací, deformací a hemiparéz
 • 26. Specifika vzdělávání v základních školách pro tělesně postižené (pracovního prostředí, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální formy a metody práce – reedukace, kompenzace)
 • 27. Organizace a význam škol při nemocnici (cíle vzdělávání, rozsah a obsah vyučování, hodnocení, herní terapie)
 • 28. Význam, úkoly a organizace škol v ozdravovnách a dětských léčebnách (rozsah vzdělávání, hodnocení, klasifikace žáků ve školách, specifika práce)
 • 29. Předprofesní příprava žáků s tělesným postižením (hlediska přiměřenosti při výběru školy, možnosti poradenství)
 • 30. Profesní orientace žáků s tělesným postižením (možnosti vzdělávání v rámci středního školství)
 • 31. Význam práce a pracovního uplatnění osob s tělesným postižením. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením
 • 32. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení
 • 33.Speciálně pedagogická diagnostika hrubé motoriky, zvláštnosti u dětí a žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence
 • 34. Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky, zvláštnosti u dětí a žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence
 • 35. Speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky, kresby a písma u dětí a žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence
 • 36. Alternativní a augmentativní komunikace, užití, význam pro výchovu a vzdělávání u jedinců s tělesným postižením. Užití počítačů u osob s tělesným postižením
 • 37. Terapie ve speciálně pedagogické péči – úkoly speciálního pedagoga, metody a postupy práce (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zooterapie)
 • 38. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy
 • 39. Léčebná rehabilitace u osob s poruchou centrálního motoneuronu (Vojtova metoda reflexní terapie, Bobathova metoda) 40. Nový okruh: canisterapie jako forma podpory rozvoje hrubé motoriky u osob s tělesným postižením
Literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. 135 s. ISBN 80-85931-69-9. info
 • Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska. Edited by Jiří Jankovský. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 158 s. ISBN 8072541927. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. 172 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-094-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1. url html epub info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 stran. ISBN 9788021045750. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 123 stran. ISBN 9788073151379. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. ISBN 80-210-3718-0. info
Výukové metody
seminář, video, diskuse
Metody hodnocení
účast na semináři - 70%, ústní zkouška -student zodpoví tři otázky
Navazující předměty
Informace učitele
BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : 2006, MU. ISBN 80-210-3971-X. BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodních dimenzích. Brno : MSD, 2005. ISBN 80-86633-31-4. JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. 2. vydání. Praha : TRITON, 2006. ISBN 80-7254-730-5. JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha : KAROLINUM 1995. ISBN 80-7184-030-0. KÁBELE, F. Rozvíjení hybnosti a řeči u dětí s DMO. Praha : MPSV 1986. Defektologický slovník. Praha : H+H, s.r.o., 2000. ISBN 80- 86022-76-5. LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5. LOOSEOVÁ, A., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha : Portál, 2001, ISBN 80-7178-540-7. MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9. OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno : PdF MU, 2003, ISBN 80-210-3242-1. OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0. PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, 2009. ISBN 978-80-7392-094-4. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3. SVOBODOVÁ, J. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. Praha : IPPP ČR, 1998. ŠLAPAL, R. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-017-4. VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii. Brno : MSD, 2006. ISBN80-86633-60-8. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3. VÍTEK, J. Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-154-6. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998. ISBN 80 85931-69-9.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti zapisují somatopedii a psychopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SP4BK_SP2d