SP4BK_SP2e Specializace 2e Oftalmopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 18 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 20. 10. 8:00–15:50 učebna 4, Pá 2. 11. 8:00–15:50 učebna 24, So 24. 11. 8:00–15:50 učebna 4, So 15. 12. 8:00–15:50 učebna 4
Předpoklady
Absolvování základů oftalmopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podrobné seznámení s oborem oftalmopedie na úrovni bakalářského studia, studenti by měli v závěru kurzu znát: kategorie osob se zrakovým postižením, vymezení zrakového postižení, výskyt a příčiny, kombinované postižení, zvláštnosti psychických procesů a vývoj osobnosti u osob se zrakovým postižením, dítě s postižením zraku v raném, předškolním a ve školním věku, poradenství a intervence, zraková stimulace, systém škol pro zrakově postižené, úloha speciálně pedagogických center, žák se zrakovým postižením ve škole, Braillovo písmo, technické pomůcky a vybavení, prostorová orientace a samostatný pohyb, kvalita života osob s postižením zraku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité oblasti vlivu postižení zraku na osobnost a na psychomotorický vývoj dítěte;
- určit a popsat možnosti poradenské podpory osob s postižením zraku se zaměřením na věk;
- popsat základní doporučení pro edukaci žáků s postižením zraku dle věku a dle stupně postižení;
- rozumět užívání základních speciálních pomůcek pro osoby s postižením zraku v oblasti edukace a v běžném životě
Osnova
 • 1. Úvod do oftalmopedie. Okruh osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na osobnost jedince (vnímání, myšlení, pozornost, chování, řeč).
 • 2. Fyziologie procesu vidění. Vývoj zrakového vnímání. Psychomotorický vývoj těžce zrakově postiženého dítěte.
 • 3. Zrakové vady, typy zrakových vad, projevy v běžném životě. Vyšetření zraku a zrakových funkcí ve speciálněpedagogické diagnostice.
 • 4. Raná péče - teoretická východiska rané péče, formy a služby, klientela. Podpora zrakového vnímání u dětí raného a předškolního věku.
 • 5. Dítě se zrakovým postižením ve školním věku. Specifika edukačního procesu v kontextu speciálních potřeb této cílové skupiny.
 • 6. Speciální pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání žáků s postižením zraku.
 • 7. Možnosti vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR. Speciální pomůcky.
 • 8. Komunikace osob s postižením zraku - výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím.
 • 9. Poradenství a intervence: poskytovatelé a služby
 • 10. Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením.
 • 11. Dítě s kombinovaným postižením. Hluchoslepota - specifika komunikace a edukace hluchoslepých.
 • 12. Profesní příprava osob se zrakovým postižením. Volba a výkon povolání.Volný čas nevidomých a slabozrakých.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Metody ve vyučování žáků s mentálním postižením se zaměřením na čtení a psaní In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016. 26 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2004. 261 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-23-3. info
  neurčeno
 • KOCHOVÁ, Klára a Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 174 s. ISBN 9788026207825. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
Výukové metody
Seminář. Videa, prezentace, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení - úspěšné složení zkoušky (70% správných odpovědí), seminární práce, prezentace na zvolené téma. Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti zapisují oftalmopedii a psychopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SP4BK_SP2e