SP4BK_ZSP5 Základy speciální pedagogiky Oftalmopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Machálková (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace z oboru pedagogiky osob s postižením zraku s důrazem na poradenství a podporu samostatného života osob nevidomých a osob s oslabeným viděním. Studenti získají znalosti o vlivu postižení zraku na kvalitu života, systému vzdělávání, speciálních pomůckách, poradenství a intervenci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - rozumět specifickým projevům a vlivům zrakového postižení na osobnost člověka a na jeho vývoj - schopen klasifikovat zrakové postižení z různých hledisek - prezentovat možnosti poradenství a vzdělávání pro osoby s postižením zraku v ČR - zvládnout základy provázení člověka se zrakovým postižením - doporučit základní speciální pomůcky pro zvládnutí každodenního života člověka s oslabeným viděním a člověka nevidomého
Osnova
 • 1. Paradigma oftalmopedie. Historie péče o zrakově postižené u nás a v zahraničí. 2. Anatomie zrakového orgánu. 3. Fyziologie procesu vidění. Vývoj zrakového vnímání. Základní vyšetření zrakových funkcí. 4. Základní patologie zraku v dětském a dospělém věku. Projevy vad. 5. Pomůcky pro slabozraké a nevidomé. 6. Raná péče (RP) teoretická východiska rané péče, formy a služby RP. Střediska RP (klienti a služby) 7. Osobnost člověka se zrakovým postižením. (vnímání, myšlení, pozornost, chování, řeč). Psychomotorický vývoj těžce zrakově postiženého dítěte. 8. Zrakově postižené dítě v předškolním věku (předškolní výchova zrak. postiženého dítěte, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad) 9. Systém vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR. Edukace žáků s postižením zraku. Braillovo písmo. Integrace/ Inkluze. Současné trendy v péči o zrakově postižené u nás a v zahraničí. 10. Kombinovaná postižení. 11. Poradenství a intervence: Tyfloservis o.p.s., Tyflocentrum o.p.s., SONS, ÚSP, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha-Dědina 12. Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Základy provázení. Hlavní chyby.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Dětská oční klinika DN Brno,a LF MU Brno. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 1999. vyd. Brno: PAIDO, 1999. 94 s. Možnosti reedukace zraku při kombin, postižení. ISBN 80-85931-75-3. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4.
  doporučená literatura
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 9788070135303. info
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2003. 151 s. ISBN 8072543822. info
 • KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 66 s. ISBN 8085931508. info
  neurčeno
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
Výukové metody
seminář, diskuse, praktická ukázka, video
Metody hodnocení
Výuka formou semináře. Požadavky k ukončení - úspěšné složení ústní zkoušky, nebo písemného testu (70% bodového zisku), seminární práce - odevzdána v termínu prezentovaném v úvodu kurzu, aktivní účast v interaktivní diskusi - v době jejího konání. Neodevzdání seminární práce či neúčast v diskusi znamená nesplnění podmínek předmětu a jeho neúspěšné ukončení bez možnosti účastnit se závěrečného testu.
Informace učitele
Předmět popisuje oftalmopedickou problematiku napříč lidským životem. Jedná se o úvodní rozcestník na který je možné v NMgr. navázat oftalmopedickou specializací, nebo speciální andragogikou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SP4BK_ZSP5