SPSMK_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Jiné předměty

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po absolvování disciplíny je student schopen zvládat intervence a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivní didaktiky
Osnova
 • 1)Individualizace a diferenciace ve vzdělávání. Specifikace práce s heterogenní třídou. Komunikativní dovednosti. 2)Inkluzivní didaktika v procesu edukace 3)Edukační proces u žáků s mentálním postižením. Systém vzdělávání. Osobnost jedince s mentálním postižením. Postavení hlavních předmětů ve vzdělávacích programech (český jazyk, matematika). Vzdělávací programy na ZŠ a ZŠ speciální.
 • 4) Edukační proces u žáků se sluchovým postižením. Systém péče. Osobnost jedince se sluchovým postižením, stupně postižení. Specifičnost vyučovacího procesu, globální čtení.
 • 5) Edukační proces u žáků se zrakovým postižením. Systém péče. Osobnost jedince se zrakovým postižením. Specifičnost vyučovacího procesu. Využití speciálních pomůcek.
 • 6) Edukační proces u žáků s tělesným postižením. Systém péče. Osobnost jedince s tělesným postižením. Specifičnost vyučovacího procesu. Předmět dorozumívací dovednosti.
 • 7) Edukační proces u žáků se specifickými poruchami učení. Systém péče. Osobnost jedince s ADD/ADHD. Reedukace dyslexie, dyskalkulie. Programy prevence a modifikace jedinců s poruchami chování.
 • 8) Edukační proces u žáků se souběžným postižením více vadami. Problematika MO. Problematika hluchoslepoty. Definice kombinovaného postižení. Systém péče. Specifičnost vyučovacího procesu.
 • 9) Edukační proces jedinců s narušenou komunikační schopností. Systém péče. Osobnost jedince. Specifičnost vyučovacího procesu. Řečová výchova v edukaci žáků s mentálním postižením.
 • 10) Edukační proces u žáků se sociálním znevýhodněním. Specifika sociálního znevýhodnění. Přípravná třída. Asistent pedagoga. Opatření pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
 • 11) Edukační proces u žáků s poruchami autistického spektra. Systém péče. Osobnost jedince s PAS. Specifika vyučovacího procesu, metody a formy práce. Strukturované vyučování. Komunikační systém VOKS. 12) Podpůrná opatření v edukačním procesu
Literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0. info
 • ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení : vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 405 s. ISBN 9788073674755. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. 103 s. ISBN 9788073920111. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. ISBN 9788024711102. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 453 s. ISBN 8073670917. info
 • ŠEDIVÁ, Zoja. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Septima, 2006. 64 s. ISBN 8072162322. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006. 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 140 s. ISBN 8024411547. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. Brno: MSD, 2005. 416 s. MSD. ISBN 80-86633-37-3. info
 • Dětský autismus : přehled současných poznatků. Edited by Michal Hrdlička - Vladimír Komárek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 206 s. ISBN 8071788139. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 187 s. ISBN 807178821X. info
 • SINDELAR, Brigitte. Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 63 s. +. ISBN 80-7178-736-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2002. 303 s. ISBN 8024603292. info
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 191 s. ISBN 8071785725. info
 • JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus. IV., Péče o dospělé klienty s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 22 s. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 94 s. ISBN 8024402505. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. II., Metoda bazální stimulace. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, 2001. 34 l. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva a Marie VÍTKOVÁ. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. III., Právo na vzdělání; Kurikulární aspekty podpory. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 43, 15 l. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva a Marie VÍTKOVÁ. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. III., Právo na vzdělání; Kurikulární aspekty podpory. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 43, 15 l. info
 • GÜNTHER, Klaus B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy : etapová zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu : (český překlad vybraných částí publikace). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2000. 57 s. info
 • KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 8085931842. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. II. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 80-7183-226-X. info
 • KVĚTOŇOVÁ, Lea, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Edited by Marie Vítková. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 94 s. ISBN 8085931753. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999. 51 s. ISBN 80-7216-826-6. info
 • JABŮREK, Josef. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998. 43 s. ISBN 8072160524. info
 • POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení :rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 153 s. ISBN 80-7178-228-9. info
 • SCHOPLER, Eric, Robert J. REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami :příručka pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 271 s. ISBN 80-7178-199-1. info
 • NIELSENOVÁ, Lilli. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. České vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 119 s. ISBN 80-85866-26-9. info
 • POŽÁR, Ladislav. Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 223 s. ISBN 80-223-1101-4. info
 • PULDA, Miloš. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 57 s. ISBN 80-210-1296-X. info
 • KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1995. 19 s. ISBN 80-85801-62-0. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Oftalmopsychologie dětského věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 182 s., 4. ISBN 80-7184-053-X. info
 • POKORNÁ, Věra. Porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej :jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii : [soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání]. Illustrated by Šárka Boháčová. Praha: Blug, 1994. 20 volnýc. ISBN 80-85635-36-4. info
 • PULDA, Miloš. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 143 s. ISBN 8021004762. info
 • ČÁLEK, Oldřich, Josef CERHA a Zdeněk HOLUBÁŘ. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992. 244 s. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, diskuse v kontextu vlastní pedagogické praxe
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace, ukončení zkouškou; písemný test - k úspěšnému absolvování předmětu je nutné 65% správných odpovědí účast na výuce 50%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SPSMK_MSP3