SPSMK_S4e2 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2.7. 32 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, dobrá orientace v edukačním systému žáků s mentálním postižením včetně vzdělávacích programů a zaměření na jedince se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací a kombinovanými vadami.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty těmito znalostmi: Výchova a vzdělávání jedinců s mentálním postižením se zaměřením na jednotlivá období. Raná péče, mateřská škola speciální, základní škola speciální, praktická škola. Speciálně pedagogické centrum, školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb., vyhláška č. 73/2005 Sb., RVP ZŠS. Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická, obsahová stránka diagnostiky, metodologická stránka diagnostiky, diagnostické situace, školní zralost dítěte s mentálním postižením, socializace osob se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením. Poznávací procesy a zvláštnosti utváření osobnosti osoby s mentální retardací. Psychický vývoj MP, poruchy řeči v oblasti obsahové i formální, specifické poruchy řeči v závislosti na míře postižení a etiologii. Komunikace jedinců se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, alternativní formy komunikace, poradenství a práce s rodinou dítěte/žáka s postižením. Činitelé vyučovacího procesu na základní škole speciální, didaktické zásady, didaktické metody, vyučovací formy, modernizace vyučovacího procesu, specifika osvojování si čtení a psaní na základní škole speciální, specifika počtů na základní škole speciální, základní problematika výuky pracovní a výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy na základní škole speciální. Výstupy z učení:
student umí definovat středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardaci; orientuje se v edukačním systému; umí charakterizovat základní školu speciální; ovládá metodiku a didaktiku jednotlivých předmětů; orientuje se ve vzdělávacích programech pro žáky se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením
Osnova
 • 1.Charakteristika středně těžké mentální retardace. Myšlení, řeč, psychický a somatický vývoj, emoce, chování atd. 2.Charakteristika těžké a hluboké mentální retardace. Myšlení, řeč, psychický a somatický vývoj, emoce, chování atd. 3.Alternativní a augmentativní formy komunikace u jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. Bazální stimulace. 4.Souběžné postižení více vadami. 5.SPC poskytující služby žákům s mentálním postižením. Činnost, legislativa. 6.Základní škola speciální. Vymezení žáků, dělení, trvání, cíle. 8.Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 9.Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 10.Vzdělávací programu pomocné školy. 11.Přípravný stupeň. Vzdělávací program. 12.Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. 13.Didaktické zásady používané na základní škole speciální. 14.Didaktické metody používané na základní škole speciální. 15.Specifické metody práce využívané na základní škole speciální. 16.Vyučovací formy používané na základní škole speciální. 17.Metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální. 18.Metodika výuky počtů na základní škole speciální. 19.Speciálněpedagogická diagnostika. Zaměření na psychopedickou diagnostiku. 21.Profesní příprava jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. 22.Pracovní uplatnění a dospělost osob se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací. 23.Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. 24.Literatura z oblasti psychopedie.
Literatura
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-063-5.
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HANÁK, Petr. Zkušenosti z aplikace nových metod práce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyd. 1. [Brno]: [s.n.], 2011. 131 s. ISBN 9788025400228. info
 • VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Tauris, 2008. 110 s. ISBN 978-80-87000-25-0. 2008. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7. info
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Edited by Jan Tupý - Jaroslav Jeřábek. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 126, 92. ISBN 8087000021. info
 • MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice : teorie a metodika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 295 s. ISBN 8024410753. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005. info
Výukové metody
Konzultace, diskuze.
Metody hodnocení
Docházka doporučená, písemný test.
Informace učitele
Tato specializace je pokračování specializace zaměřené na lehké mentální postižení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SPSMK_S4e2