SV4MP_ANGE Gerontagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4MP_ANGE/01: St 14:00–15:50 učebna 33, L. Gulová
Předpoklady
Účelem předmětu je získat základní orientaci v disciplíně, vytvořit si představu o obsahu gerontagogiky a jejího významu pro společnost. Zachytit vztah mezi gerontagogikou a aktivizací seniorů. Osvojit si znalosti týkající se aktuálních trendů v oblasti gerontagogiky. Získat vědomosti o možnostech aplikace gerontagogiky do praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
 definovat gerontagogiku v kontextu aktuální společenské situace tzv. stárnoucí společnosti, charakterizovat rozdíl mezi gerontagogikou, geriatrií a gerontologií  definovat stáří jako společenský fenomén  popsat a charakterizovat vybraná témata gerontagogiky, psychologii, filozofii a sociologii stárnutí a stáří  osvojit si základní povědomí k oblastem aktivizace seniorů, ageismus, situace seniorů v ústavním zařízení a v rodině  orientovat se v oblasti možné praxe gerontagogiky  prezentovat vybrané téma gerontagogiky, týmová práce
Výstupy z učení
Osvojit si základní povědomí k oblastem aktivizace seniorů; ageismu, situace seniorů v ústavním zařízení a v rodině;  orientovat se v oblasti možné praxe gerontagogiky;  prezentovat vybrané téma gerontagogiky, týmová práce.
Osnova
  • Senior v rodinném prostředí, prezentace dobrých příkladů z praxe - soužití vícegenerací, možnosti podpory v rámci sociálního systému. Senior v ústavních zařízeních. Partnerský a sexuální život seniorů. Nové trendy ve vzdělávání seniorů. Senioři a společnost, příprava na stáří, vzdělávání seniorů. Ageismus, příčiny a následky. Kluby seniorů, senioři v univerzitním prostředí. Možnosti aktivizace seniorů, praktická aplikace. Senioři v médiích, ve filmech, v literatuře.
Literatura
  • VIDOVICOVÁ, Lucie. Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím? Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 3/2013. Praha: Gender studies o.p.s., 2013. URL info
  • VIDOVICOVÁ, Lucie. Sebevědomí pro změnu aneb aktivní stárnutí. Brno: o.s. Zeny 50, 2013. s. 3. 3/2013. URL info
  • VIDOVICOVÁ, Lucie. Pády seniorů v přirozeném prostředí. Odborný časopis Sociální služby. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2012, č. 3, s. 18-20, 2 s. ISSN 1803-7348. URL info
  • TOURNIER, Paul. Osamělost mezi lidmi :příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1998. 148 s. ISBN 80-85495-15-5. info
  • RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost a senioři. Brno: MU, 1997. 189 s. ISBN 80-952-98-02/58. info
  • Česká společnost a senioři : sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti : texty celostátní konference konané 16.-17. října [1997] v Brně. Edited by Ladislav Rabušic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 189 s. ISBN 8021017295. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
Výukové metody
Přednášky, skupinová diskuse, skupinové projekty, prezentace, domácí úkoly, čtení
Metody hodnocení
Studenti se připraví na zkoušku, studují z doporučených zdrojů. Součástí seminární části výuky je práce v týmech, studenti zpracují vybraná témata, která prezentují a reflektují v průběhu seminární výuky.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2463
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_ANGE