SV4MP_DOBR Dobrovolnictví

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Dagmar Krišová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Poslt Špoková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět úzce souvisí s dalšími disciplínami, které jsou vyučovány v navazujícím magisterském studiu. Propojenost tohoto předmětu je s: geragogikou, aktivizací seniorů a sociální prací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“
Výstupy z učení
Studenti se v rámci předmětu seznámí s fenoménem dobrovolnictví, s nejrůznějšími oblastmi působení dobrovolníků. Předpokládá se zvládnutí základní terminologie a orientace v oblasti dobrovolnictví. Studenti si prostudují literaturu, informační a elektronické zdroje, seznámí se s předními organizacemi zaměřenými na dobrovolnictví.
Osnova
  • 1.Vymezení problematiky: Občanská společnost a dobrovolnictví, druhy a formy dobrovolnictví, praktická zkušenost. 2.Dobrovolnictví u nás a ve světě: praktická zkušenost s dobrovolnictvím v zahraničí 3.Zajímavé formy dobrovolnictví: firemní dobrovolnictví. Organizace pracující s dobrovolníky v ČR. 4.Studentské prezentace: Dobrovolnictví ve zdravotnictví, Dobrovolnictví v sociálních službách, Dobrovolnictví v kultuře, Dobrovolnictví ve sportu, Dobrovolnictví s dětmi a mládeží, Dobrovolnictví v ekologii. Možno využít osobní zkušenosti studentů s dobrovolnictvím.
Literatura
  • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. K psychologické dimenzi dobrovolnictví. Praha: Grantis, 2006. Grantis. Měsíčník neziskového sektoru. info
  • TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 149 s. ISBN 80-7178-514-8. info
  • NEČESALOVÁ, Martina. Přístupy k dobrovolnictví a dobrovolníkům v zařízeních péče o zdravotně postižené občany v městě Brně. Brno, 2001. 33 l. info
  • FRIČ, Pavol. Strategie rozvoje neziskového sektoru. Praha: Fórum dárců, 2000. 84 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse; dobrovolnické praxi, prezentace studentů
Metody hodnocení
Studenti si prostudují literaturu, informační a elektronické zdroje, seznámí se s předními organizacemi zaměřenými na dobrovolnictví a připraví se na kolokvium formou vlastní prezentace.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1295
FRIČ, P., GOULLI, R. : Neziskový sektor v České republice. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2001. 204 s. ISBN 80-86432-04-1 FRIČ,P. : Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES. 1. vyd. Praha: NROS,AGNES, 2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2 HRAZDILOVÁ, B. : Psychologické aspekty individuálního preventivního programu Pět P. Univerzita Palackého v Olomouci, PDF. 2001. bakalářská práce MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav a VODÁKOVÁ, Alena. Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1996. 747 s. 1 a 2. svazek ISBN 80-7184-164-1 a ISBN 80-7184-310-5 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. : Mládež a delikvence. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 336 s. ISBN 80-7178-226-2 NAKNEČNÝ, M. : Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 287 s.ISBN 80-200-0690-7 OCHMAN, M., JORDAN, P. : Dobrovolníci: cenný zdroj. 1. vyd. 1997, 32 s.ISBN 1-886333-29-7 PÁVKOVÁ, J. a kol. : Pedagogika volného času, 1. vyd. Praha: Portál, 1999, 232 s. ISBN SAK, P.: Proměny české mládeže, 1. vyd. Praha, Petrklíč, 2000, 291 s. ISBN 80-7229-042-8 SEMRÁD, J. Mládež a sociálně negativní jevy, 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 1996, 127 s. ISBN 80-85981-22-x ŠAMAJOVÁ, D. : Motivace dobrovolníků v programu Pět P. Univerzita Palackého v Olomouci, FF. 1998 ŠMEHLÍKOVÁ, D. :Využití programu Pět P v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Kroměříž 2000, absolventská práce ŠPUTOVÁ, M. Primární efektivní prevence v programu Pět P- zhodnocení ročních zkušeností. Olomouc 2000, diplomová práce TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 152 s. ISBN 80-7178-514-8 VLČKOVÁ, I. Zmapování programu Pět P v České Republice, implementace metody Poe a vyhodnocení výsledků. Praha 2000, diplomová práce BAKALÁŘ, Eduard, KLÉGROVÁ, Jana. Dětské psychické potřeby, Právo a rodina, 5/2000, str. 13-15 Vyhláška č. 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). Zajímavé weby: www.hest.cz www.dobrovolnik.cz www.volunteer.cz www.inexsda.cz http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/ http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx http://www.msmt.cz/mladez/evropsky-rok-dobrovolnictvi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_DOBR