SV4MP_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studium literatury. Aktivní účast na cvičeních. Vytvoření vlastního zásobníku průpravných her a cvičení pro DV. Písemné zpracování, rozbor a hodnocení náslechů. Příprava dramatické lekce s ohledem na sociální problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen všem studentům magisterského studia sociální pedagogiky. Je koncipován tak, aby se do něj mohli zapojit jak studenti, kteří se s DV setkávají poprvé, tak i studenti., kteří již prošli specializací DV v předchozím bakalářském studijním programu. Tito studenti budou z části aktivně zapojeni do výuky předmětu. Jejich úkol bude spočívat v předávání vlastních zkušeností získaných v DV. Hlavní důraz předmětu je kladen na náslechy, jež mají studentům zprostředkovat úplný vhled do problematiky a zmapovat pole působnosti dramatické výchovy pro jejich budoucí profesi sociálních pedagogů. Po absolvování předmětu bude student umět: Vysvětlit pojetí dramatické výchovy pro oblast sociální pedagogiky. Definovat pojem sociálního divadla. Aplikovat zvolenou metodu sociálního divadla v praxi.
Osnova
 • Úvodní přednáška k DV (Co je to DV, historie DV, základní metody a techniky DV…) Úvodní dílna k DV Řešení konfliktních situací pomocí DV Metody a techniky DV Strukturované drama Náslechy např.: Dramatická lekce v CVČ Divadelní představení s menšinovou skupinou a jeho tvorba Divadlo Fórum Dílna Divadla Fórum Stavba dramatické lekce
Literatura
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Jak na divadlo fórum. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. 120 s. pedagogika. ISBN 80-86633-56-X. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova : didaktika dramatické výchovy. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 223 s. ISBN 807331021X. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. : i. ISBN 80-7068-103-9. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte. 1997. 102 s. info
 • FREIRE, Paulo. Pedagogy of the oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos. London: Penguin Books, 1996. 164 s. ISBN 014025403X. info
 • WAY, Brian. Výchova dramatickou improvizací. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 218 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. 2. vyd. Praha: SKKS, 1990. 141 s. ISBN 80-85095-05-X. info
 • BOAL, Augusto. Theatre of the oppressed. Translated by Charles A. Leal McBride - Maria-Odilia Leal McBride. New York: Theatre Communications Group, 1985. xiv, 197. ISBN 9780930452490. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Základy dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. info
Výukové metody
cvičení, metoda hry v roli, přednáška, diskuse, dramatizace, skupinový dramatický projekt
Metody hodnocení
80 % účast Historie DV, Teorie DV, Dv a dramatické umění, Cíle DV, DV a vědy o společnosti, Sociální potřeby dětí určitého věku a DV, Vztah teorie divadla a dramatu a pedagogiky, Metodika DV, Dětské a studentské divadlo, Formy DV, Osobnost učitele DV, Studenti si dále ke kolokviu připraví a písemně zpracují vlastní návrh dramatické lekce se zaměřením na sociální problematiku, její hodnocení z průběhu realizace s vybranou skupinou a návrh dalšího vyústění této dramatické lekce.
Informace učitele
BRAUN, K. Druga Reforma Teatru?. Praha : Divadelní ústav, 1993. ISBN 80-70008-037-X. CANFIELD, J.- WELLS, H.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-028-6. DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno : Mravenec, 1993. ISBN 80-900804-7-2 DISMAN, M. Receptář dramatické výchovy. Praha : SPN, 1976. HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-85282-79-8. HENDL, J. Lidové divadlo Augusto Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. Praha : KD hl. města Prahy, 1983. HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 2. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-86282-77-9. HICKSON, A. Dramatické a akční hry. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-387-0. MACKOVÁ,S. Dramatická výchova. Brno : JAMU, 2004. ISBN 80-85429-93–4. MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Praha : DAMU, 1996. ISBN 80-85-883-13-9. MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra.Hradec Králové : KSS, 1981. PAVLOVSKÁ, M. Tvořivá dramatika ve výuce slohu. Brno : CERM, 1996. ISBN 80-7521-035-3. PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova. Brno : CERM, 1998. ISBN 80-7204-071-5. PAVLOVSKÁ, M. ed.: Cesta současné školy ke škole tvořivé.Brno : MSD, 2002. ISBN80-86633-02-0. SLAVÍK, M. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha : IPOS, 1996. ISBN 80-7068-094-6. ŠVECOVÁ, G. Specifika divadla ve výchově. In Tvořivá dramatika. Praha : ARTAMA, 1998, 2-3, s. 14. ISSN 1211-8001. VALENTAJ.: učit se Být. Praha : STROM, 2000. ISBN 80-86106-08-X. VYSKOČILOVÁ, E.- HERMOCHOVÁ, S. Interakční hry pro školní děti. Praha : Karolinum 1991. ISBN 80-7066-387-5. WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha : ISV, 1996. ISBN 80-85866-16-1.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SV4MP_DVSP