SV4MP_IKSP Interkulturní kompetence sociálního pedagoga

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět se nevyučuje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět oblastem multikulturní výchovy. Na základě nabytých znalostí bude schopen interpretovat jednotlivá témata a aplikovat je do jednotlivých aktivit MV. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat metodologii do oblasti sociální pedagogiky Bude schopen tvůrčí práce v oblasti projektování a výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět předmětu.
Osnova
 • Multikulturní výchova – význam a poslání v kontextu doby Interkulturalismus jako výzva do budoucnosti Migrace – historie a současnost, migrující cizinci přicházející na naše území Národnostní menšiny u nás, stručná charakteristika Romská otázka, postavení Romů v naší společnosti, romský národ a jeho sociální situace v prostředí majority Antisemitismus jako nehasnoucí zášť vůči židovskému obyvatelstvu, historie, současnost, budoucnost Diskriminace některých skupin ve společnosti (homosexuální menšiny, diskriminace žen, projevy netolerance vůči han-di-ca-po-vaným občanům, extrémismus)
Literatura
 • Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : 4. setkání Hnutí R : překonávání bariér ve vzdělávání (Variant.) : 4. setkání Hnutí R : v Praze 1.-2. prosince 1995 : Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesty k překonávání barié. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Vydání 1. Praha: Triton, 2006. 263 stran. ISBN 8072548662. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Tomáš DVOŘÁČEK. Multikulturní výchova pro kombinované studium. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningová podpora výuky. info
 • JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. s. 61-63. ISBN 80-86633-14-4. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS, 2004. s. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • GULOVÁ a ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-14-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Multikulturní výchova v dnešní společnosti. 2003. info
 • MACHALOVÁ, Tatiana. Lidská práva proti rasismu. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001. 263 s. ISBN 80-7239-099-6. info
 • JANÍK, Tomáš. Multikulturní výchova. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. s. 93-96. ISBN 80-7315-011-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
 • FRANIOK, Petr. Multikulturní výchova jako prevence intolerance a rasismu. Pedagogická orientace. Brno, 1998, č. 1, s. 65-68. ISSN 1211-4669. info
 • FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 400 s. ISBN 80-2101798-8. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
Výukové metody
semináře - diskuse o tématech multikulturní výchovy
Metody hodnocení
Studium literatury, aktivní účast na seminářích, exkurzích a interkulturních programech, příprava interkulturní aktivity (hry, sou-těže, metodiky, atd.) pro vlastní vystoupení v rámci semináře, požadavek směrem ke kreativitě studentů, součástí je zá-klad-ní interkulturní výcvik v rámci jednotlivých témat předmětu. Přípravu k vlastnímu vystoupení studenti zpracují do pí-sem-né formy, součástí předmětu je vytvoření portfolia, zásobníku nejrůznějších metodik, nápadů a inspirací pro práci v ob-las-ti multikulturalismu. Studenti zpracují vlastní vystoupení do písemného textu jehož součástí je portfolio, zásobník herních aktivit, činností a metodik za-měřených na multikulturní témata a určených pro metodickou práci s dětmi, mládeží i dospělou populací.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1156
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_IKSP