SV4MP_MAVC Management a řízení institucí ve volném čase

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4MP_MAVC/01: Po 13:00–14:50 kancelář vyučujícího, P. Soják
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům oboru v prezenční formě. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast na seminářích v rámci realizace projektové výuky a úspěšné složení písemné zkoušky v rozsahu vymezených okruhů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu student: Zabývají se problematikou managementu a řízení institucí v rámci neziskového sektoru, která zahrnuje základní prvky a funkce (ekonomický a personální management). Získají přehled o řešení pracovněprávní a osobní vztahy v řízení volnočasových institucí, dále je zde zahrnuta právní oblast, marketing a management zařízení, prostředky a jejich fundrising. Rámcově se seznámení se základními pojmy, postavením ekonomických disciplín v systému pedagogických věd s orientací na sociální pedagogiku a mimoškolní výchovu. Získají vhled do problematiky a základní orientace a řízení v oblasti neziskového sektoru, včetně stávající příslušné legislativy.
Osnova
 • Osnova okruhů v rámci projektové výuky.
 • 1. Poslání a cíle neziskové organizace.(Proč jsme?)
 • 2. Prostředí a legislativa neziskového sektoru.(Kde jsme?)
 • 3. Kvalitativní faktory činnosti - lidský potenciál, vztahy a řízení v organizaci. (Kdo jsme a koho máme?)
 • 4. Kvantitativní faktory činnosti - prostředky a fundrising v neziskové sektoru. (Co máme a jak s tím nakládáme?)
 • 5. Plánování a hodnocení činnosti - naše nástroje. (Jak pracujeme?)
 • Tvorba projektu: Třetí pilíř společnosti Skupinová práce - Vytvoření fiktivní neziskové organizace zabývající se konrétní tématikou z oblastí: - sociální - ekonomické - kulturní - ekologické - bezpečnostní - pedagogické - zdravotní - aj.
Literatura
 • Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. Brno : Hnutí Duha - Přátelé Země, ISSN 1212-0499.
 • Řízení lidských zdrojů
 • KRAJŠEK, B. Úvod k místním Agendám 21 v České republice. Praha : MŽP ČR, 1998, ISBN 80-7212-052-2.
 • MOLDAN, B. Podkladové dokumenty pro Národní strategii udržitelného rozvoje České republiky. Praha : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2001.
 • PLAMÍNEK, J. A KOL. Řízení neziskových organizací. Praha : Nadace Lotos, 1996.
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 168 s. ISBN 8024704056. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xxx, 157. ISBN 8071794686. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Zvládáte své manažerské role? Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xii, 187. ISBN 8072267027. info
 • JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 110 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2022-9. info
 • BROWN, Lester R. Stav světa 1998 :zpráva o cestě k trvale udržitelné společnosti. Translated by Ivana Binková - Veronika Kucharská. Vyd. 1. Praha: Hynek, 1998. 356 s. ISBN 80-86202-29-1. info
 • KELLER, Jan. Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. In Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. Praha: Český spisovatel, 1996. ISBN 80-202-0606-X. info
Výukové metody
přednáška, skupinové a individuální presentace
Metody hodnocení
Přednáška - (+ studium literatury, skupinová diskuse - přehled k dané tématice) Ukončení: zkouška Požadavky k získání zkoušky: 1. Projektová výuka studentů (přednášky, postery, skupinové diskuse, hry) na vybrané téma. 2. Presentace projektu: Třetí pilíř společnosti 3. Písemný zkouškový test (ověřuje teoretické znalosti studentů) test : (rozsah 15 otázek); forma: 2/3 test 10 ot. (a/b/c/d 1 správná odpověď = 1 bod); 1/3 5 ot. přímé odpovědi (0 - 1,5 body); o hodnocení: A (20-18,5); B (18-16,5); C (16-14,5); D (14-12,5); E (12-10,5)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4MP_MAVC