SV4MP_PSYT Psychoterapeutické systémy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4MP_PSYT/01: Po 9:00–11:50 učebna 60, P. Soják
Předpoklady
Přednáška a příprava na zápočtový test, který je vstupní požadavek ke zkoušce - diskuse přehled v dané problematice Průběžné úkoly - Studenti se podílejí na tvorbě e-learningového kurzu (diskusní příspěvky, vytvářením průběžné terminologické databáze, monitorování psychoterapeutických témat,)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: Získá přehled o základních otázkách v psychoterapii, v paralele historického vývoje, stávajících přístupů a rozvoje dalších alternativních terapeutických přístupů. Seznámí se na teoretické úrovni s různými terapeutickými směry a technikám, v kontinuitě s možným nácvikem dovedností z praktického hlediska (v předmětu Metody a techniky terapií). Rozšíří si tak přehled uplatnitelný zejména v oblasti rozvoje osobnostních kompetencí.
Osnova
 • Co je to psychoterapie. Společné faktory psychoterapeutických směrů Diferenciace a vývoj psychoterapie. Historie psychoterapie. Současné psychoterapeutické směry. (Jungovská psychoterapie, Psychoanalýza, Systemika, Rogersovská psychoterapie apod.,) Kdo vyhledává psychoterapii a proč, terapeutické vztahy. Možná rizika v psychoterapii. Zdravý životní styl. Další psychoterapeutické směry, techniky a postupy (Arteterapie, Dramaterapie, Autogenní trénink, Relaxace, Autoanalýza snů, Holotropní terapie, Hypnóza, Jóga, Taneční a pohybová terapie, Logoterapie, Trénink asertivity, Emoční inteligence). Situace v ČR A součinnost s dalšími pomáhajícími profesemi
Literatura
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. 392 s. ISBN 80-7178-657-8. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. 392 s. ISBN 80-7178-657-8. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. 285 s. ISBN 8072620967. info
 • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 8071697664. info
 • RIEGER, Zdeněk. Loď skupiny :inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1998. 192 s. ISBN 80-86088-03-0. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998. 158 s. ISBN 8085319802. info
 • ROBERTS, Jeff a Malcolm PINES. Skupinová analýza v praxi. Translated by David Holub. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1998. 183 s. ISBN 80-86123-04-9. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5. info
 • FREUD, Sigmund. Přednášky k úvodu do psychoanalysy ; Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalysy [Freud, 1969] : Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalysy (Přít.). Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 498 s. info
 • FROMM, Erich. Člověk a psychoanalýza [Svoboda, 1967]. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 212, [5] s. info
Výukové metody
přednáška, presentace, skupinová diskuse
Metody hodnocení
- přednáška, studium literatury, písemný zkouškový test , skupinová diskuse - přehled k dané tématice - Kolokvium – test: rozsah: 20 otázek forma: 2/3 test 14 ot. (a/b/c/d 1 správná odpověď = 1 bod), 1/3 6 ot. přímé odpovědi (0 - 1,5 body) hodnoceni - max (23b) - minimum k uznáni kolokvia (17b)
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. Klíč k zápisu do kurzu obdrží student na úvodní hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_PSYT