SV4MP_PX Souvislá pedagogická a badatelská praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 60 dnů. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět se nevyučuje, slouží na dostudování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pedagogická praxe má za úkol představit studentům, budoucím potenciálním sociálním pedagogům okruh možných pracovních příležitostí, rozšířit dovednosti pedagoga v oblasti volného času a sociální práce. Součástí praxe je také představit v různých organizacích, zařízeních a institucích obor sociální pedagogika a nabídnout prostřednictvím aktivní činností studentů budoucí odborníky pro oblast mimoškolní výchovy, volný čas, sociální práci, atd.
Výstupy z učení
Součástí praxe je také představit v různých organizacích, zařízeních a institucích obor sociální pedagogika a nabídnout prostřednictvím aktivní činností studentů budoucí odborníky pro oblast mimoškolní výchovy, volný čas, sociální práci, atd.
Osnova
  • Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe. Nabídka nejrůznějších institucí a zařízení, státních i neziskových, kde se mohou studenti v rámci praxe angažovat. Centra volného času, speciální centra volného času (DROM, Salesiánské centrum pro děti a mládež, Dětský domov v Zá-br-do-vicích, Sdružení pěstounských rodin, atd.), nízkoprahová zařízení určená dětem, mládeži a dospělým, protidrogová centra, o-blast sociální práce, oblast speciální pedagogiky, věznice, poradny pro ženy a dívky v tísni, mateřská centra, azylová za-ří-ze-ní, uprchlické tábory (Zastávka u Brna, Zbýšov), ústavy sociální péče, úřady sociální péče, diagnostické ústavy, mediační a pro-bační služba, oblast prevence, školní a mimoškolní zařízení, která navštěvují děti se sociálně znevýhodněného prostředí, d-ěti migrantů a školy s vysokým procentem romských žáků, nemocniční zařízení, domy pro seniory, oblast andragogiky a ge-ron-topedagogiky, krizová centra, linky důvěry, oblast vězeňství a policie, aj. Výzkumná šetření v rámci praxe a jejich zpracování v přehledné studie. Badatelská činnost v oblasti sociální pedagogiky a její přínos pro vědu a praxi.
Literatura
  • Úvod do pedagogického výskumu (Orig.) : Úvod do pedagogického výzkumu [Gavora, 2000]. info
  • MAŇÁK, Josef. Jiří Pelikán: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů (recenze). Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 123, 5/6, s. 129. ISSN 0323-0449. info
  • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Translated by Stanislav Ježek. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. vi, 196. ISBN 808583460X. info
  • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  • TRAVERS, Robert M. W. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. info
Výukové metody
praxe v odborných zařízeních
Metody hodnocení
V průběhu absolvování praxe studenti vytváří portfolio, které bude obsahovat jednotlivé reflexe a analýzy k vlastní prak-tic-ké činnosti. Studenti si na základě vlastní iniciativy zvolí oblast, ve které se budou angažovat; praxe by měla zahrnovat téma vol-nočasové i sociální, lze vystřídat i více zařízení a organizací. Součástí portfolia zpracovávaného pod dozorem supervizora bu-de i badatelská činnost ve vybraných oblastech. Úkolem je obsáhnout problematiku v celé šíři, téma podrobit výzkumnému še-tření na základě konzultací s pedagogy, kteří se věnují problematice praxe. Rozsah portfolia bude 20 a více stran zpra-co-va-ných podle předepsaných norem, o bude zpracováno standardním způsobem, jeho rozsah je 20 a více stran textu. Portfolio bude mimo jiné obsahovat charakteristiku a filozofii zařízení, instituce, aktivity, kterým se student věnuje v rámci pra-xe, každodenní podrobné zápisy a informace, zaznamenávání metod práce, charakteristiky jednotlivých činností, pří-pa-do-vých studií, metodik, celkovou reflexi a analýzu pedagogické praxe. Součástí bude hodnocení supervizora a potvrzení o ab-sol-vování praxe. Písemné záznamy mohou být obohaceny o různé náměty, hrové aktivity, zajímavé postřehy atd. Konečná po-doba záleží na tvořivosti a aktivitě studentů. Studentská praxe bude hodnocena i v průběhu státní závěrečné zkoušky, kde stu-denti předloží k nahlédnutí portfolio praxí.Výstupem z praxe je portfolio obsahující podrobné písemné záznamy, reflexe a analýzy. Součástí je výzkumné šetření ve vy-bra-ných oblastech sociální pedagogiky.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2106
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4MP_PX