SV4MP_SPPR Sociální patologie a prevence

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková (přednášející)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Buchta (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům následného magisterského oboru Sociální pedagogika a volný čas v prezenční formě. Předpokladem pro jeho ukončení je zpracování kompletu praktických úkolů a úspěšné složení zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět SV4BP_SPAT Úvod do sociální patologie a prevence v bakalářském studiu, který rozvíjí v hlubších odborných a společenských dimenzích oboru.
Zabývá teoretickými i praktickými otázkami sociální patologie a má rozvinout potřebné kompetence budoucího sociálního pedagoga ve vztahu k společenským patologiím.
Prakticky je zaměřen na konkrétní projevy, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat a které musí také řešit a umět jim předcházet.
Po absolvování předmětu se očekává, že student bude schopen:
- rozumět a osvětlit utváření norem společnosti, fungování systému sociální kontroly;
- prokázat odbornou orientaci v oblasti sociálních patologií a deviací;
- projektovat a koordinovat preventivní a intervenční programy;
- pomoci jedinci v tíživé životní situaci.
Osnova
 • Vymezení praktických úkolů předmětu:
 • Studenti aktivní formou proniknou do problematiky sociálních patologií vytvořením slovníku odborných pojmů a dalšími úkoly vyplývajícími ze semináře. Předmět je završen zkouškou.
 • Témata přednášek a okruhy ke zkoušce:
 • 1. Sociální patologie – vymezení termínu. Norma a řád ve společnosti, normalita. Sociálně patologické jevy a sociální kontrola. Institut sociální kontroly a jeho funkce ve společnosti. Anomie jako riziko pro společnost.
 • 2. Sociální deviace a konformita. Vymezení, stupně deviace. Teorie sociálních deviací, etiologie deviantního chování. Historické přístupy k deviaci, kulturní relativismus. Vymezení pojmu rizikové chování, porucha chování, patologická závislost jako formy deviantního chování.
 • 3. Prevence. Stupně prevence a její systém v české společnosti. Primární prevence ve škole. Dokumenty k realizaci (Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ad.). Tvorba preventivně-výchovné strategie školy – minimální preventivní program, školní vzdělávací program. Školní metodik prevence a jeho funkce.
 • 4. Odborná intervence (sekundární, terciární prevence). Systém odborné pomoci a odborných zařízení (státní, neziskový sektor). Odborná opora ve škole – výchovný poradce, školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog aj.).
 • 5. Mediace a probace. Vymezení, poslání. Činnost mediační a probační služby. Spolupracující instituce. Výchovné, trestní, ochranné opatření. Alternativní trest. Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže.
 • 6. Ústavní a ochranná výchova. Systém ústavní výchovy, zařazování dětí a mladistvých do ústavní výchovy. Role diagnostického ústavu a dalších preventivně-výchovných zařízení. Reedukace, resocializace.
 • 7. Výkon vazby a trestu odnětí svobody. Typy věznic, speciální oddělení. Program zacházení. Penitenciární a postpeniterciární pedagogika.
 • 8. Pedagog a jeho kompetence v oblasti sociálních patologií. Kompetence sociálního pedagoga.
 • 9. Poruchy chování a emocí. Vymezení, etiologie, specifika práce s jedinci s poruchami chování, diagnostika, odborná pomoc a ústavní péče. Vymezení etopedie, poslání etopeda.
 • 10. Patologické závislosti. Vymezení, znaky, typy, možnosti intervence a pomoci. Terciární prevence.
 • 11. Drogy jako aktuální hrozba v životě jedince (dítěte). Vymezení, klasifikace, drogová závislost. Prevence, odborná intervence. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 a další dokumenty.
 • 12. Záškoláctví jako specifický jev školního prostředí. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
 • 13. Agrese a šikana mezi dětmi. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Legislativa a zákony. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Specifické formy šikany: kyberšikana, mobbing, bossing, staffing, stalking aj.
 • 14. Delikvence jako forma rizikového chování, kriminalita jako související fenomén. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2016. Možnosti nápravy a postihu (mediace a probace, ústavní péče, ochranná výchova, výkon trestu odnětí svobody).
 • 15. Patologie rodiny a související dokumenty (Zákon č. 94/1963, zákon o rodině, Úmluva o právech dítěte aj.). Rozvodovost, domácí násilí, sexuální násilí, stalking aj. Opora a ochrana rodiny (a jejích členů) jako základní sociální instituce.
 • 16. CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte dětí. Podstata, etiologie, možnosti pomoci, zainteresovaná poradenská pracoviště a další instituce.
 • 17. Poruchy v životě jednotlivce – bezdomovství, prostituce, suicidalita. Vymezení, etiologie, klasifikace, prevence a odborná intervence.
 • 18. Xenofobie, rasismus. Specifika fenoménu, rizikovost pro jedince a společnost. Prevence, řešení, společenská opatření. Význam multikulturní výchovy.
 • 19. Extrémní hnutí, sekty a kulty. Vymezení, etiologie, klasifikace, možnosti řešení (ve společenském měřítku) a prevence.
 • 20. Rizikový vliv masmédií, technických a informačních prostředků, sociálních sítí. Vymezení, etiologie, klasifikace. Možné důsledky pro soudobou společnost a jedince. Prevence, mediální výchova, rozvoj mediální kompetence. Globalizace jako související fenomén.
Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, O.; MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
 • ČECH, Tomáš. Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. Prevence. Praha: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2011, roč. 8, č. 7, s. 4-7. ISSN 1214-8717. info
  doporučená literatura
 • ČECH, Tomáš. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 258 s. Škola a zdraví 21. ISBN 978-80-210-5448-6. info
 • ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. info
 • BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 197 s. ISBN 80-86642-08-9. info
 • ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002. s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ISBN 9788021045507. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • BREZÁK, Jozef. Sociálna patológia. Edited by Peter Ondrejkovič. 2., rozš. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 310 s. ISBN 8022406856. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter a Eva POLIAKOVÁ. Protidrogová výchova. Prvé vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. 356 stran. ISBN 8022405531. info
 • Život s deprivanty. Edited by František Koukolík - Jana Drtilová. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 390 s. ISBN 80-7262-088-6. info
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
 • VANÍČKOVÁ, E. aj. Násilí v rodině Syndrom zneužívaného a týraného dítěte. Praha : Karolinum, 1993.
 • MATOUŠEK, O. aj. Práce s rizikovou mládeží. Praha : Portál, 1996.
 • KOŤA, Jaroslav. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Edited by Richard Jedlička. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 169 s. ISBN 8071845558. info
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce.
Metody hodnocení
Typ předmětu: přednáška. Ukončení: zkouška. Předpoklady pro ukončení předmětu: A. PREZENTACE TÉMATU Studenti v týmech podrobně zpracují jedno z témat přednášek a osobně jej prezentují v semináři. Délka prezentace je stanovena na max. 35 minut + 10 minut diskuse. Následně své téma zpracují i písemně (3 - 4 normostrany) a odevzdají do předem určeného data. B. PÍSEMNÝ TEST v rozsahu okruhů předmětu, který vyžaduje hlubší teoretické znalosti z vymezených oblastí. Témata ke zpracování v semináři: 1.Primární, sekundární a terciární prevence. Prevence ve školství. Systém odborné pomoci a odborných zařízení (státní, neziskový sektor). Pravidla při vytváření preventivních programů, konkrétní příklady. 2.Mediace a probace. Činnost probační a mediační služby. Alternativní tresty, výchovná, tresní a ochranná opatření. Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže. 3.Ústavní a ochranná výchova. Systém ústavní výchovy, zařazování dětí a mladistvých do ústavní výchovy. Reedukace, resocializace. 4.Penitenciární a postpenitenciární péče. Trest odnětí svobody. Typy věznic, speciální oddělení. 5.Patologické závislosti - vymezení, znaky, typy. Drogy a protidrogová politika. Drogy jako aktuální hrozba v životě dítěte. Prevence, odborná intervence. 6.Záškoláctví jako specifický jev školního prostředí. Vymezení, etiologie, náprava, prevence. Metodický pokyn MŠMT k řešení záškoláctví. 7.Agrese a šikana mezi dětmi. Vymezení, etiologie, specifické formy, náprava a prevence. Legislativa a zákony. Metodický pokyn MŠMT k řešení šikany. 8.Predelikvence, delikvence a kriminalita. Vymezení, etiologie, náprava a prevence. Systém prevence kriminality v ČR i na úrovni obcí. Srovnání se zahraničními modely. 9.Specifické sociálně patologické jevy - bezdomovectví, prostituce, suicidalita. Vymezení, etiologie, klasifikace, prevence a odborná intervence. 10.Xenofobie, rasismus. Specifika, rizikovost, aktuální témata v ČR i v zahraničí. Význam multikulturní výchovy. Rizikový vliv masmédií, technických a informačních prostředků, sociálních sítí. 11.Extrémní hnutí, sekty a kulty. Vymezení, klasifikace, možnosti řešení, prevence. Příklady v ČR i v zahraničí.
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2478
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_SPPR