SV4MP_SPTS Analýza sociálně pedagogických teorií

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem semináře v předmětu Sociálně pedagogické teorie je vytvoření diskusního rámce, ve kterém bude studentům umožněno trénováni dovednosti systémově nahlížet na jevy sociálně edukační reality z pohledu probíraných sociálních teorií a koncepcí. Předpokladem úspěšné práce v semináři je vytvoření dovednosti účelně operovat s odbornými pojmy dané problematiky učebního předmětu a pochopení a aplikování sociálních teorií na konkrétní realitu. Součástí práce v seminářích je i písemné zpracovávání dílčích úkolů, které proběhnou v e-learningovém kurzu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat základní pojmy - vysvětlit podstatu a strukturu probíraných sociálně pedagogických teorií - vymezit a interpretovat současné sociálně pedagogické problémy - nastínit možné způsoby řešení probírané tematiky na poznatcích četby a z vlastní zkušenosti - zhodnotit význam přínosu probíraných témat pro teorii a praxi. vyjádřit a formulovat postoje a hodnoty v rámci probíraných témat.
Osnova
 • 1. Návrh struktury sociálně pedagogických teorií. Problematika vědeckosti sociálních a přírodních věd. 2. Vývojové změny vědeckých paradigmat a jejich odraz na sociální vědy. 3. Postfeminismus a gender mainstreaming. 4. Škola jako nástroj státu v rámci teorie sociální kontroly. 5. Globalizace volného času a jeho působení na různé sociální skupiny. Technologizace života a smysl vzdělávání. 6. Teorie médií a teorie společnosti v rámci globalizované společnosti a jejich působení na vzdělávání. 7. Postmodernismus ve výchově v kontextu nového vnímání sociální reality. 8. Výzkumy člověka (sociální jednání, inteligence, genetika atp.) v porovnání s vytvářením obrazu profilu sociálních skupin
Literatura
  doporučená literatura
 • BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 157 s. ISBN 8020408177. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
 • BURKE, Peter. Společnost a vědění. Translated by Martin Pokorný. 1. české vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 304 s. ISBN 9788024613192. info
 • DE FLEUR, M. a S. BALL-ROKEACHOVÁ. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. info
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat :kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 80-86019-96-9. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • Pohlaví, gender a společnost. Edited by Ann Oakley - Milena Poláčková - Martin Poláček. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-403-6. info
 • RITZER, George. Mcdonaldizace společnosti : výzkum měnící se povahy soudobého společenského života. Translated by Věra Topilová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 176 s. ISBN 8020005714. info
 • KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. ISBN 9788086429663. info
 • THOMPSON, John B. Média a modernita : sociální teorie médií. Translated by Jan Jirák. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 219 s. ISBN 8024606526. info
Výukové metody
Seminář: diskuse, diskuse formou e-learningu, domácí práce, individuální a skupinové výstupy, výzkumný projekt.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení semináře: - napsání výzkumného projektu na zadané téma. Práce posílejte do e-kurzu Sociálně pedagogické teorie na mood-lince.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1257
Seminární témata Úkoly pro studenty v semináři: - zpracování/analýza vybrané sociální teorie z přehledu témat a její začlenění/aplikace do konkrétního společensko-edukačního problému v současné době. - diskuse nad významem sociálních teorií při diagnostice, evaluaci a predikci jevů společensko – edukační reality. - četba literatury, tvorba konspektů zaměřených na probíranou studijní literaturu. - monitorování hromadných sdělovacích prostředků v oblasti sociálně – edukační problematiky a následná reflexe studentů nad sledovanými příspěvky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_SPTS