SV4MP_TER Metody a techniky terapií

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Praktická výuka technik, databáze metodických činností a námětů. Aplikace terapeutických technik v návaznosti na současné edukační problémy. Participace studentů na tvorbě e-learningového kurzu (diskusní příspěvky, vytvářením průběžné terminologické databáze, evaluace a monitorování psychoterapeutických témat).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: Seznámí se s praktickými základy technik vycházejících z oborů skupinové psychoterapie, rodinné terapie, gestalterapie, transakční analýzy, analytické psychoterapii, Rogerovské psychoterapii, koncentrativní pohybové terapii, bodyterapii, arteterapie, muzikoterapie, bodyterapie, choreoterapie dramaterapie, arteterapeutických a dalších technik. Prozkoumá problematiku aplikačních možností terapeutických technik v edukační realitě. Rozšíří si tak přehled aplikačních možností terapeutických technik v edukační realitě.
Osnova
 • Studenti se seznámí s technikami a nástroji pro sebepoznání, seberozvoj, rozvoj profesionální spolupráce, reflexi praxe apod. Semináře budou mít sebezkušenostní charakter (diskuse, psychohry, autodiagnostika, skupinová práce apod.). Studenti získají specifické dovedností podporujících výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace (jak v rámci kontaktů mezi pedagogy navzájem, tak směřované ke skupinám studentů, klientů), sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace apod. V rámci nácviku dovedností studenti dostanou možnost uchopit „sami sebe“ a prostřednictvím detekce svých silných a slabých stránek nalézt svou pozici ve výchovně vzdělávacím procesu. Děje se tak nejprve v rovině ryze individuální („Já ve skupině“) a posléze v sociálním kontextu („Já jako součást skupiny“ a částečně rovina „Já jako pozorovatel skupinového dění“) a to především prostřednictvím řízené skupinové dynamiky Zároveň se zvyšuje schopnost své sebereflexe (důrazem na rovinu „Já jako účastník skupinového dění“ a především rovinu „Já jako supervizor“. Seminář je zaměřen zejména na oblasti: Efektivní péče o sebe Self-monitoring (techniky sebepozorování, zpracování zpětné vazby od druhých, sebevědomí a sebehodnocení), Self-management (zvládání harmonického působení nároků na profesi pedagoga, prevence syndromů burnout, organizace času v každodenních procesech, sebemotivační techniky), Sebeprezentace (prezentace sebe, vhodných pedagogických postojů, role pozitivní autority u žáků) Efektivita vnitřních psychických funkcí Nácvik žádoucího druhu koncentrace při různých druzích učení (percepční kanály, hladina alfa, vrcholové zážitky..) Zacházení s emocionálními stavy (druhy žádoucích a nežádoucích stavů pro učební a výchovný proces, techniky zvyšování motivace. Techniky zkvalitňování morálního a etického vývoje v jeho jednotlivých fázích. Efektivita interpersonálních dovedností Komunikace (asertivita, aktivní naslouchání, jednání, projednávání, vhodné strategie u problémových osob) Zásady zacházení s vnitřními a interpersonálními problémy a konflikty, typické vzorce jejich řešení. Intervence u problémového žáka a jeho rodičů. Závěrečnou podstatnou částí výcviku je fáze didaktická, v níž frekventanti přejdou do role vedoucích skupin a jako tací budou mít pod přímou supervizí lektorů a ostatních členů skupiny, možnost uplatnění získaných dovedností (a jejich další možnou reflexi, popř. optimalizaci) v „bezpečném“ prostředí své uzavřené studijní skupiny.
Literatura
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
 • VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. 2. vyd., rozš. a přeprac. Praha: Grada, 2004. 339 s. ISBN 9788024707235. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. info
 • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 8071697664. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998. 158 s. ISBN 8085319802. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 2. Praha: Academia, 1997. 336 s. ISBN 8020006281. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Psychologie osobnosti [Smékal, 1989]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 346 s. info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
1. aktivni 100% účast - praktický seminář, skupinová práce, workshopy - "ochutnávka" k vybraným terapeutickým směrům 2. vědecká esej - na základě vybrané nejnovější literatury student zpracuje odbornou esej k danému terapeutickému směru z pohledu metod, teorie osobnosti, uplatnění a použití v dnešní péči o klienty 3. presentace zpracovaného tematu a skupinová diskuse
Informace učitele
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. Klíč k zápisu do kurzu obdrží student na úvodní hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_TER