SV4MP_VYZM Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4MP_VYZM/01: Po 9:00–10:50 učebna 34, J. Němec
Předpoklady
Předmět navazuje na odborné metodologické znalosti a dovednosti z bakalářského studia. Podmínkou ukončení je vypracování všech seminárních úkolů a jejich úspěšná obhajoba, zdařilé napsání písemného testu na 75%.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu budou studenti znát:
principy jednotlivých výzkumných kvalitativních i kvantitativních metod
základní analýzy (včetně základních statistických analýz)
umět interpretovat získaná data
projektovat jednoduché kvalitativní a kvantitativní výzkumy
Předmět prohlubuje metodologické vědomosti z oblasti výzkumu sociálních a pedagogických jevů jak prostřednictvím kvalitativních tak i kvantitativních metod. Metodologické vědomosti a dovednosti studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím odborných samostatných a skupinových prací a vlastního výzkumu vztahujícího se k příprave DP.
Osnova
 • Tématické okruhy konzultací a samostatného studia
 • Uvedení do základů metodologie
 • Vztah mezi metodologií a sociální pedagogikou. Metodologie a výzkum sociálně pedagogické reality (rozdíl mezi přírodní a individuální realitou). Metodologické prostředky a cíle poznávání (epistémé, techné, doxa). Zkušenost a empirické metody. Metody hermeneutiky. Kvalitativní a kvantitativní metody. Analytické myšlení (statistická, kauzální, historiografická, soubory dat, vlastností, operacionalismus, práce s daty aj Metodologie a humanitní disciplíny. Realita a teorie, modely sociální reality. Subjekt objektový vztah (v různém pojetí, např. E. Kanta). Otázky kauzality a vědeckého zákona. Metrie, edukometrie sociometrie. Induktivní a deduktivní modely. Schematizace a rekonstrukce v metodologii. Syntetický přístup. Metodologické otázky sociální vědecké komunikace a interpretace. Sémantizace a sociální vztahy (slova a realita). Logické elementy v metodologii, definování a logická tvrzení, formy logického usuzování a vyvozování závěrů. Deskripce a odborný jazyk, predikce a explanace.
 • Paradigmata v metodologii jako sociální fenomén
 • Změny vědeckého paradigmatu: pozitivizmus (sociální pozitivizmus), darwinismus (sociální darwinismus), behaviorismus, pragmatismus, existencionalismus, marxismus, socialismus, systémové (strukturální) modely, realismus, empirismus, fenomenologie aj. Osobní zkušenost - náhodná data. Empirismus pravděpodobnost. Paradigma v metodologické pedagogiky a sociální pedagogiky. Metodologický význam sociální a výchovné reality. Výchova a učení jako výzkumné paradigma (sociální a individuální realita). Sociální jednání a rozhodování. Změny v sociální realitě a chování jedince. Socializace a míra přizpůsobení lidí. Odlišnosti v sociálním přizpůsobení a sociometrie - soubory dat. Sociální význam pracovní činnosti a profese, profesní příprava a sociální odlišnosti. Kulturní odlišnosti a aspekty metodologie.
 • Metodologický a odborný text
 • Formy odborného sdělení, koncept výkladu tématu, odborná stať, studie, odborné sdělení, esej, recenze, anotace, seminární projekt, diplomová práce, výzkumná práce apod. Vědecká informace a běžné informace. Pedagogická a sociální informace a její metodologická hodnota, význam a smysl. Fakta a faktografická hodnota informace. Příklady a metodologická cvičení 1. Recenze, analýza definice základních pojmů výchova, sociální, společnost, kultura aj. Identifikace sociálně pedagogických jevů. Sociální chování a vlivy výchovy a kultury. Rozmanitost sociální reality. Soubory sociálních poznatků, rozložení dat, vlastnosti, charakteristiky a jejich interpretace.
 • Kvalitativní metody a pedagogické a sociální jevy:
 • Kvalitativní metody a teorie, její sociální pojetí. Terénní výzkum. Pojetí kategorie a její kódování, dimenze. Paradigmatický model kvalitativního výzkumu. Vztahy mezi kategoriemi, kontextuální podmínky pozorování. Induktivní a deduktivní postupy. Teoretické rámce konceptualizace příběhu. Znaky a vlastnosti teorie. Analytický pohled na jevy a procesy. Interakční vlivy a matice. Empirie versus formální teorie (východisko pro rozhovor a pozorování). Metoda záznamů a diagramů, postupy třídění jevů (dat). Vědecké zásady a empirické ukotvení kvalitativního výzkumu.
 • Východiska kvalitativního výzkumu.
 • Hermeneutická koncepce, fenomenologická škola, Frankfurtská škola, vliv kognitivní a humanistické psychologie. Kombinování kvalitativních metod, triangulace. Kvalitativní pozorování, dotazování, rozhovor aj. Struktura písemné zprávy o kvalitativním výzkumu. Principy kvalitativního výzkumu, výzkumný problém, zdroje výzkumných problémů, formulování výzkumných otázek. Teoretická citlivost, definice a její zdroje (vztah mezi tvořivostí a vědou), práce s literaturou, definice pojmů. Postupy kódování, otevřené kódování (definice, postupy, označování jevů, vytváření kategorií a jejich pojmenovávání, rozvíjení jejich vlastností a dimenzí, možné záznamy), axiální kódování (definice, paradigma, jev, příčinné podmínky, kontext, intervenující podmínky, následky, spojování a rozvíjení kategorií podle paradigmatu), selektivní kódování, definice, vyložení kostry příběhu a identifikace, popis a konceptualizace, vztah kategorií k centrální kategorii, seskupování kategorií, zakotvení teorie. Proces v zakotvené teorii, indukce a dedukce, fungování procesů, proces pojatý do stadií nebo fází. Pomocné postupy, záznamy a diagramy, prezentace výzkumu, vědecké zásady a kvalitativní výzkum.
 • Kvantitativní metody a zkoumání pedagogických a sociálních jevů
 • Základy statistických postupů a zpracování kvantitativních dat Teorie deskripční (popisné – kvalitativně popisujeme určitý jev) a explanační (vysvětlujeme daný jev), predikční (předpovídání daného jevu). Fáze práce s daty, získávání dat, analýza dat, interpretace dat
 • Základní a výběrový soubor: statistický soubor, kritérium pro členství v množině, základní soubor nebo též universum. výběrový soubor, rozsah souboru, reprezentativnost, metody náhodného výběru, stratifikovaný náhodný výběr, vícestupňový shlukový výběr, systematický výběr, výběr na základě dobrovolnosti, výběr na základě dostupnosti, kvótní výběr
 • Základní statistické znaky: vlastnosti prvků, URČUJÍCÍ, ZKOUMANÉ, Zkoumané znaky jako PROMĚNNÉ, nezávisle proměnná, závisle proměnná, druhy znaků (proměnných), znaky KVALITATIVNÍ, znaky KVANTITATIVNÍ, znaky ALTERNATIVNÍ, znaky MOŽNÉ, znaky SPOJITÉ, znaky NESPOJITÉ (diskrétní)
 • Charakteristika proměnných, definice jednotlivých úrovní měření: NOMINÁLNÍ, ORDINÁLNÍ (pořadová), METRICKÁ, POMĚROVÁ DATA Druhy rozdělení a jejich charakteristiky: míra polohy (jejich využití u různých typů dat, průměr, medián, modus, rozptýlenosti (variační rozpětí, rozptyl a směrodatná odchylka), špičatosti a šikmosti. Testování hypotéz, princip, testové kritérium, výpočet pravděpodobnosti, hladina významnosti, uveďte na konkrétním příkladu) Základní statistické procedury a testy: t-test, statistický odhad, test normality, chí-kvadrát testy, korelační analýza, regresní analýza, analýza rozptylu (ANOVA, princip jedno faktorové a více faktorové analýzy). Vícerozměrná analýza dat (PCA, FA, KA atd.). Praktické dovednosti: využití statistických programů pro hromadné zpracování dat (statistica, SPS atd.) Pozorování
 • Pozorování jako výzkumní metoda , jeho struktura a možnosti poznání (dlouhodobé x krátkodobé, introspekce a extrospekce, přímé a nepřímé, standardizované a nestandardizované). Výsledky pozorování. Reliabilita a validita pozorování, možné zdroje chyb.
 • Rating
 • Rating a jeho užití v pedagogickém výzkumu. Definice, kategoriální, numerická, posuzovací, grafická a kumulativní škála. Praktická konstrukce položek různého typu. Dotazník (anketa)
 • Druhy položek a jejich konstrukce, Likertova škála a škálové položky v dotaznících. Zásady konstrukce dotazníku (jasnost a srozumitelnost položek, jednoznačnost atd.). Kategorizace a systematizace získaných dat, třídění prvního, druhého a třetího stupně. Interpretace výsledků třídění. Rozhovor, interwiev, beseda
 • Druhy (výzkumný, diagnostický, psychoterapeutický .). Formy rozhovoru (individuální, skupinový atd.). Výzkumná specifika rozhovorů. Projektivní metody
 • Výhody a nevýhody projekčních technik. Verbální metody (asociační experiment, testy nedokončených vět, projektivní interview. Grafické techniky (např. analýza kresby) a manipulační techniky (např. test ohýbání drátu, Lüscherův test).
 • Obsahová analýza
 • Analýza osobní dokumentace, analýza školské a školní dokumentace, analýza odborného textu. Sémantické metody Sémantický diferenciál, Význam metody a možnosti využití, bipolární škály a faktor hodnocení, aktivity a potence (popřípadě i další). Konstrukce sémantického diferenciálu, grafické znázornění výsledků.
 • Metody měření sociálních vztahů
 • Sociometrické techniky, SORAD, zkoumání preferenčních postojů. Q-metodologie Význam a použití metody (některé možné příklady), tzv. q-typy, q-třídění, minimální q-třídění, třídění strukturované a nestrukturované.
 • Testy
 • Pojmové vymezení, druhy testů. Psychologické - testy inteligence (A. Binet, J.P. Guilford R.B. Cattell atd.), testy osobnosti (Eysenckův osobnostní dotazník, TEZADO a jiné), testy psychomotorické. Testy vědomostí a dovedností a jejich klasifikace, druhy testových úloh (otevřené a uzavřené úlohy), Zásady tvorby didaktických testů.
 • Experiment
 • Možné využití ve vědeckém výzkumu, druhy experimentu (laboratorní, simulační, přirozený, formující), pravidla pro realizaci experimentu.
 • Literatura
 • Pelikán, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
 • Strauss, A.-Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert 1999.
 • Popper, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha OIKOYMENH 1997.
 • Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research (Orig.). 1. vyd. Praha : Academia, 1972. 705 s.
 • Levy David J.: Realismus. Pojednání o interpretaci a společenské realitě. Proglas Brno. 1993.
 • Gould Stehen Jay.: Jak neměřit člověka. (Pojednává o výzkumu a jejich důsledcích v sociální realitě). Lidové noviny 1997.
 • Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. UK Praha 1997.
 • Doplňující literatura:
 • Gavora, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno : Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
 • Chráska, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. . vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7067-798-8.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
  doporučená literatura
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
  neurčeno
 • WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika : z pohledu psychologie. Edited by Nigel Holt - Robert Lewis, Translated by Ondřej Novák. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 218 stran. ISBN 9788024739205. info
 • GAVORA, Peter. Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. 119 stran. ISBN 9788010023530. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
 • CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 263 s. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie : fotografie jako výzkumná metoda. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 168 s. ISBN 9788086429779. info
 • MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001. 99 s. ISBN 80-85834-77-4. info
 • Základy sociologického výzkumu. Edited by Alois Surynek - Růžena Komárková - Eva Kašparová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. info
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
veřejná oblajoba a honocení studentských projektů, diskuse, domácí scvicení
Metody hodnocení
Studenti vypracují studentská cvičení podle zadání vyučujícího a obhájí ho před seminární skupinou. Podmínkou ústní zkoušky je vědomostní test (75%). Předmět probíhá prezenční formou. V průběhu semestru studenti plní seminární úkoly, které postupně obhajují.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=847
Na začátku předchozího semestru jsou studenti podrobně seznámeni s obsahem seminárních prací a úkolů, které postupně plní. Klíčovou seminární prací pro JS je Foucus research.
STUDENTI ZPRACUJÍ A OBHÁJÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE DLE ZADÁNÍ
1. Didaktická transformace metodologického problému
Studenti si na začátku semestru vyberou jedno z nabízených metodologických témat - problémů, které odborně zpracují včetně didaktické transformace. Každý student (dvojice studentů) zpracovává jiné téma dle seznamu. Práce má rozsah 8000 znaků včetně mezer. Studenti zpracují vědecký odborný text na základě studia odborných pramenů. Všechny použité zdroje uvedou v seznamu literatury, přičemž dodržují formální zásady a normy. Součástí práce je multimediální prezentace - powerpoint, tabulky, foto, video apod.
2. Focus research
Výzkum sociálně pedagogických jevů a fenoménů (dvousemestrální projekt) Seminární cvičení bude součástí obhajoby v předmětu Výzkum sociálních jevů v jarním semestru. Každý student (skupina studentů (max. 2 – 3) se pokusí o důvěrné přiblížení vybraného sociálně pedagogického tématu a to na základě hloubkového kvalitativního výzkumu. Studenti shromáždí adekvátní teoretické poznatky o daném jevu (fenoménu) a velké množství kvalitativního materiálu (foto dokumentace, video, rozhovory apod.) a pokusí se o vytvoření ohniskového sociálně pedagogického dokumentu, který detailně popisuje a vysvětluje chování určité skupiny lidí nebo jednotlivců. V rámci prvního semestru studenti sbírají dokumenty z dané oblasti, připravují výzkumný design a scénář. Podmínkou ukončení první části je předložení projetu, ve kterém je srozumitelně formulován problém výzkumu, teoretická studie k danému problému, výzkumný design (detailní postup, jak budu ve výzkumu postupovat) a scénář, podle kterého bude vznikat výsledný projekt.
3. Život jako ve filmu
Co má společného umění a výzkum? Co má společného příběh hlavního hrdiny a reálného člověka, který je předmětem našeho zkoumání? Co prožívá virtuální hrdina a reálný člověk, jak se rozhoduje, jak se chová? V seminárním cvičení se studenti pokusí o komparaci příběhu vybraného hrdiny filmu, románu apod. s životem reálného člověka.
4. Projekt diplomové práce
Tento úkol je součástí samostatného předmětu. Studenti projekt obhajují v rámci studia metodologie.
5. Sociálně pedagogické jevy v číslech
Studenti si vyberu jednu z nabízených oblastí pro malou kvantitativní sondu. Smyslem projektu je sběr dat, jejich třídění a statistická analýza a interpretace. Studenti navrhnou, z jaké oblasti se pokusí data sesbírat (je možné také využít existujících datových souborů), navrhnou jednu z možných statistických analýz, popíší a interpretují výstupy analýz.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_VYZM