SV4MP_ZSVZ Základy supervize v pomáhajících profesích

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bohuslava Horská (cvičící)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4MP_ZSVZ/01: St 9. 10. 17:00–19:50 kancelář vyučujícího, St 30. 10. 17:00–19:50 kancelář vyučujícího, St 20. 11. 17:00–19:50 kancelář vyučujícího, St 4. 12. 17:00–19:50 kancelář vyučujícího, B. Horská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Základy supervize v pomáhajících profesích je uchopení základních principů supervize jako přirozené součásti práce v pomáhajících profesích, osvojení teoretických východisek supervize a seznámení se s praktickými aspekty supervizního procesu včetně vybraných znalostí a dovedností. Předmět není vyučován pouze teoreticky, jeho součástí je vytvoření intervizní skupiny vztahující se k absolvované praxi v zařízeních pro seniory. Prostřednictvím intervizního procesu by si studenti měli osvojit používání nástrojů, kterými supervize pro pomáhající pracovníky disponuje a umožňuje užívat supervizi k vlastnímu prospěchu a prospěchu klienta. Předmět neposkytuje výcvik v supervizi, ale umožní kvalifikovaně zacházet se supervizí jako nástrojem kvality v pomáhajících profesích, ať v roli příjemce, zadavatele či v rámci kolegiální podpory.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu: Supervize jako nástroj zvyšování profesionální kompetence pracovníka v pomáhajících profesích a ochrana klienta. 2. Pomáhající profese; pracovník v pomáhající profesích – motivy pomáhání, rizika profese. 3. Pojem supervize, ohraničení supervize a odlišení od podobných disciplin. 4. Cíle supervize. 5. Klasifikace supervize dle jednotlivých kritérií. 6. Funkce supervize: Funkce podpůrná (restorativní), vzdělávací (formativní, rozvojová, funkce řídící (normativní, administrativní, kontrolní, dohlížecí). 7. Vývoj supervize v zahraničí a českých zemích. 8. Současné postavení supervize v pomáhajících profesích a sociálních službách, legislativní ukotvení; vzdělávání v supervizi. 9. Supervizní proces: Supervizní vztah, aktéři supervize: osoba supervidovaného, osoba supervizora. Pracovní spojenectví – vztah pracovní aliance. 10. Supervizní kontrakt. 11. Etické aspekty supervize. Rizika supervize; překážky kvalitní supervize. 12. Supervize jako učení; zrání supervize. Využití principů celoživotního učení v supervizi. Zavádění supervize v organizaci jako proces učení.
Literatura
 • POKORNÁ, Andrea a Dana KRETHOVÁ. Supervize odborné praxe - názory a zkušenosti studentů. In Sborník 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství Pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008. s. 38-42. ISBN 978-80-7013-469-6. info
 • DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ, Libor MUSIL a Annamaria CAMPANINI. Identita sociální práce a specifika supervize. 2007. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Akademické centrum poradenství a supervize - informace veřejnosti. 2006. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Supervize - kontrola, nebo pomoc? Prevence. Praha, 2006, roč. 3, č. 2, s. 6-8. ISSN 1214-8717. info
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 171 s. ISBN 8072544969. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Zdena a Lubomír PELECH. Slabikář sociální práce na ulici : supervize, streetwork, financování. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 99 s. ISBN 8072391488. info
 • SUCHOMELOVÁ, Marie. Sociální pracovníci a supervize : optimální model supervize pro dané státní zařízení. Brno, 2003. 43 l. info
 • SUCHOMELOVÁ, Marie. Sociální pracovníci a supervize : postoje sociálních pracovníků jednoho státního zařízení k supervizi. Brno, 2003. 45 l. info
Výukové metody
supervize - diskuse o praxi v domově
Metody hodnocení
Studenti zpracují seminární práce: Reflexe: Supervize v práci pomocného pracovníka – reflexe vlastní práce nebo práce vybrané osoby v roli supervidovaného – rozsah 1 – 2 strany
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1295
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_ZSVZ