SZ2BP_DUP2 Seminář k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se mají naučit chápat historicko-společenskou podmíněnost výchovy a vzdělávání, znát nejvýznamnější představitele světové a české pedagogiky, jejich díla a pedagogické názory, umět srovnat jednotlivé pedagogické názory a výchovně vzdělávací koncepce v určitých historických epochách i v současnosti a umět postihnout jejich přínos pro současnou dobu i budoucí vývoj. Předmět je základní pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních pedagogických pojmů a jejich vztahů. Zabývá se základy výchovy, pedagogickou terminologií, systematizuje a interpretuje základní pedagogické jevy a zákonitosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům studované disciplíny, vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu, použít informace oboru k rozšíření vlastního náhledu na studovanou problematiku a vytvořit si databázi základních pojmů a jejich vzájemných vazeb.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům studované disciplíny, vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu, použít informace oboru k rozšíření vlastního náhledu na studovanou problematiku a vytvořit si databázi základních pojmů a jejich vzájemných vazeb.
Osnova
 • Předmět dějin pedagogiky. Počátky pedagogického myšlení ve starých kulturách Řecka a Říma. Výchova a škola ve středověku. Renesanční pedagogika (More, Rabelais, da Feltre, Montaigne). Pedagogický odkaz J. A. Komenského (život, dílo a pedagogický systém). Vývoj pedagogického myšlení v 17. – 19. století (Locke, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Diesterweg, Ušinskij, Tolstoj, Spencer, Dewey aj.). Vývoj českého školství a pedagogiky (Ryba, Amerling, Filcík, Svoboda, Lindner, Masaryk, Kádner, Chlup, Příhoda aj.). Pedagogický reformismus ve světě. Demokratické tradice české školy. Hlavní směry pedagogiky 20. století – experimentální, existencialistická, neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická pedagogika. Zahraniční pedagogické systémy a české pokrokové tradice jako inspirace pro moderní českou školu. Předmět pedagogiky. Východiska výchovy. Základní pedagogické kategorie a pojmy. Činitelé výchovy. Výchovné cíle. Pedagogické principy. Základy pedagogického výzkumu. Česká výchovně vzdělávací soustava a její vývoj. Vzdělávání a školství ve světě. Alternativnost a pluralismus v pedagogice.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODOVÁ, Jarmila a Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007. 140 stran. ISBN 9788086633817. info
 • Pospíšil, Radek. Úvod do pedagogiky. ELPORTÁL, Brno : MU Brno, 2010. ISSN 1802-128X.
  doporučená literatura
 • BLATNÝ, Ladislav a Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 75 s. ISBN 80-210-1295-1. info
  neurčeno
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno: MSD, 2008. 98 stran. ISBN 9788073920401. info
Výukové metody
teoretická příprava formou semináře s důrazem na diskusi problému a samostatným zpracováním seminární práce
Metody hodnocení
zápočet, seminární práce v rozsahu 5 stránek, kterou student odevzdá v elektronické // tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu, prezentace zvoleného seminárního úkolu s využitím osnovy vlastními slovy v době trvání 15 minut a pravidelná docházka studenta na seminář
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wedu
Sylabus předmětu najdete na stránce www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení. Obsahuje také celkový seznam literatury a dále seznamy pro jednotlivá témata. Distanční materiály k předmětu najdete na stránce www.ped.muni.cz/wedu - Studijní materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ2BP_DUP2